2006-3-4-1
2006 (Özel Sayı) 4 Mart (3) 1
Slider 2

Diğer

2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Bilimsel Programı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Kongre Düzenleme Kurulları

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Poster Sunum Programı ve Poster Özetleri

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

4-24 Aylık Çocuklardaki Beslenme Şekli, Hemoglobin Düzeyi ve Demir Eksikliği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Poster 60

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Adolesan Anne Bebeklerinin Genel Özellikleri - Poster 42

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Adrenokortikal Karsinoma Bağlı Yalancı Erken Puberte Gelişen Bir Olgu - Poster 4

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ağır Dehidratasyon ve Psödo-Bartter Sendromu Tablosu ile Başvuran Bir Kistik Fibrozis Olgusu (∆F508 ve W1282X Kompund Heterozigot Mutasyonu) - Poster 46

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Böbrek Yetmezliği Patogenez

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Böbrek Yetmezliğinin Tedavisi ve Yenilikler

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Kafa İçi Basınç Artımı ve Acil Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Kolestatik Hepatit ile Prezente Olan Kawasaki Hastalığı - Poster 41

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit ile Komplike Olan Vezikoüreteral Reflü: Vaka Sunumu - POSTER: 75

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonu ile İlişkili Plevral Efüzyon ve Asit - Poster 13

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Alkaptonüri (İki Kardeş Nedeniyle) - Poster 38

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Altıncı Hastalık ve Fontanel Bombeliği: Bir Vaka Takdimi - Poster 20

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Annelerin Anne Sütü ve Ek Gıdalara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi- Poster 26

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Annenin Sigara İçmesinin Bebeklerin Büyümeleri ve Enfeksiyon Sıklıklarına Etkisi - Poster 50

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Astım ve Allerjiden Korunma

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Astım ve Gastroözefageal Reflü İlişkisi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Atriyal ve Ventriküler Septal Defektlerin Transkateter Kapatılması; Taşidisritmi Tedavisinde Radyofrekans Kateter Ablasyon

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

B Hücre İmmün Yetmezlikli Hasta Kliniği

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bakteriyel Menenjit Vakalarında Neisseria Meningitidis, Haemophilus İnfluenza Tip B ve Streptococcus Pneumoniae'nin Çok Katmanlı, Eş Zamanlı, Tek-Tüp PCR Yöntemiyle Tespiti - Poster 14

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bir Yıl Boyunca Hastaneye Yatırılan 1-24 Ay Arası Çocukların Değerlendirilmesi - Poster 40

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bursa Bölgesinde Astım Tanısıyla İzlenen Çocuklarda Allerjen Duyarlılıklarının Saptanması - Poster 1

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bursa İlinde 1-16 Yaş Çocuklarda Çinko Eksikliği Prevalansı - Poster 58

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bursa İlinde 1-16 yaş Çocuklarda Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı - Poster 59

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Cerrahi Tedavi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ciddi Hipermagnezemi ile Gelen Bir Olgu - Poster 44

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocuk ve Ergenlerde Obezitenin Tedavisi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocuklarda Akut Pankreatitin Nadir Bir Nedeni: Akut Hepatit A - Poster 10

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocuklarda Karaciğer Nakli Öncesi Aşılamanın Etkinliği ve Güvenilirliği - Poster 23

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocuklarda Kronik Öksürük Nedenleri - Poster 2

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Astım Tedavisinde İnhaler Steroidlerin Rolü

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Astımının Tedavisinde Antilökotrienler

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Emprik Tedavide Piperasilin / Tazobaktam ve Amikasin Tedavisinin Karbapenem Tedavisi ile Karşılaştırılması - Poster 56

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Fungal Enfeksiyon Hızı, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağında Hemofagositik Sendromlar

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağında Nefrotik Sendrom Tedavi Seçenekleri ve Yenilikler

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağında Yineleyen Parotitis - Poster 19

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağının Tanısal Problemli Kolestatik Hastalığı; İlerleyici Ailevi İntrahepatik Kolestaz: 17 Hastanın Klinik Laboratuar, Histolojik Bulguları ve Tedavi Sonuçların Değerlendirilmesi - Poster 31

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çölyak Hastalığı, Helicobacter Pylori İnfeksiyonu ve Demir Eksikliği Anemisi - Poster 33

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çölyak Hastalığında Özofajit Sıklığı ve Klinik Önemi - Poster 28

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Demir Desteği Alan ve Almayan Çocuklarda Bir Yaşında Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı - Poster 57

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Doğuştan Metabolik Hastalıklara Tanısal Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Karaciğer Nakil Programının Dokuz Yıllık Sonuçları - Poster 29

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Erken Konjenital Sifilisli Bir Olgu - Poster 54

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Fagositer Hücre Yetmezlikleri

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Farklı Yaş Gruplarındaki Sağlıklı Türk Populasyonunda Neisseria Meningitidis Serogrup (A, C, W135 ve Y) Spesifik Antikor Düzeyleri - Poster 12

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Gastroözefageal Reflü Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi - Poster 27

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Gastroözofageal Reflü Hastalığı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Geçici Hipogammaglobülinemili Olgularımızın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Poster 66

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hepatopulmoner Sendromlu Çocuklarda MCP-1, eNOS, tPA ve PAI-1 Gen Polimorfizmi - Poster 25

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hiper Ig M Tip IV: Moleküler Patolojisi Tanımlanmak Üzere Olan Bir Humoral İmmün Yetmezlik - Poster 70

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hiperimmünglobulin D Sendromu: 5 Yaşında Bir Olgu - Poster 63

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hospitalize Konjenital Kalp Hastalıklı Çocukların Nütrisyonel Parametreleri - POSTER: 74

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Human Papilloma Virus Aşıları

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İki Aylık Bir İnfantta Atipik Lokalizasyonlu Osteomyelit - Poster 11

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İlerleyici Ailevi İntrahepatik Kolestaz; Histopatolojik Bulgular Yol Gösterici mi? - Poster 32

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İmmunoterapide Hasta Seçimi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İndirekt Hiperbilirubinemi Tedavisi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İndirekt Hiperbilüribinemi Nedenleri ve Tanı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İnfantil Vitamin B12 Eksikliği - Poster 62

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İnguinal ve Umlikal Herni Birlikteliği ile Giden Larsen Sendromlu Olgu - Poster 48

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İnsülin Direnci ve Metabolik Sendrom

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İnvazif Çocuk Kardiyoloji İşlemleri

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İnvaziv Aspergillus İnfeksiyonları Ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İnvaziv Candida Enfeksiyonları ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İnvaziv Mantar İnfeksiyonlarının Tanısı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Karında Kitle Yapan Nedenler

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Karında Kitleye Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kistik Fibrozis ve Hipoalbuminemi - Poster 36

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Klinik ve Laboratuvar Bulgular Işığında Akut Böbrek Yetmezliği Ayırıcı Tanısı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kolestazda Medikal Tedavi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kombinasyon Tedavisi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Konvülziyon Geçiren Çocuğa Muayenehane Koşullarında Nöropediatrik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kronik Granülomatöz Hastalıkta Pylor ve Mesane Granülomu; 3.5 Yaşında Bir Olgu - Poster 64

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocuklarda Nütrisyonel Durumun Belirlenmesi - Poster 34

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Laktasyon Krizi Geçiren ve Laktasyon Krizi Geçirmeyen Annelerin Anksiyete Düzeyleri - Poster 37

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Makrositik Anemiler

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Meningokok Aşıları

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Mental Geriliği Olan Çocuğa Genetik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Metallo b-Laktamaz Üreten Gram Negatif Basillerin Çift-Disk Sinerji ve Kombine Disk Testleriyle Tespiti - Poster 22

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Mikrositer Anemili Çocuğun Değerlendirilmesi ve Ayırıcı Tanı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Munchausen By Proxy Sendromu: İki Kardeşin Ev Temizlik Ürünüyle Zehirlenmesi - Poster 39

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Nadir Bir İmmun Yetmezlik: CD8 Eksikliği - Poster 67

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Nefrotik Sendrom

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Nefrotik Sendroma Yol Açan Proteinüri Mekanizması

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Neonatal Kolestaz Tanımı Ve Etyopatogenezi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Neonatal Kolestaz: Tanısal Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Non-İnvaziv Mukokutanöz Fungal Enfeksiyonlarda Tedavi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Nörolojik Acillerde Çocuk Hekiminin Rolü

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Obstruktif Üropati Sonucu Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Soliter Böbrekli Olgu - POSTER: 76

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ortak Değişken İmmun Yetmezlikli Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Poster 69

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Pediatrik Astımda Allerjenlerin Rolü

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Pediatrik Astımda Tanı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Pediatrik Kardiyolojide Son Gelişmeler

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Pediatrik Obesiteye Genel Bakış

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Pnömokok Aşıları

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Poliklinik Hastalarımızda Hepatit A ve B Durumunun Belirlenmesi - Poster 30

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Prematürelerde Flebotomiye Bağlı Anemi - Poster 61

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Rotavirus Aşıları

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Salisilatin İndüklediği Hepatotoksisite: İdiyosenkratik Bir Reaksiyon mu? - POSTER: 73

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Situs İnversus Totalisle Birlikte Nanoftalmus - POSTER: 72

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Spastik Çocuklarda Bazı Antropometrik Ölçümlerle Büyümenin Değerlendirilmesi - Poster 6

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Şuuru Kapalı Çocuk

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

T Hücre İmmün Yetmezlikli Hasta Kliniği

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Taşlı Yüzük ve Alyans Takmanın Çocuk Hastanesinde Hasta Bakımı Veren Hemşirelerin El Hijyenleri Üzerine Etkisi - Poster 15

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Tekrarlayan Menenjitli Olgularımız - Poster 16

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Tonsillektomi Sonrası Massif Hemoraji Gelişen Bir Olgu - Poster 49

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ülkemizde Nadir Bir Zehirlenme Nedeni: Etilen Glikol - POSTER: 77

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Uzamış İndirekt Hiperbilüribinemili Bebeğe Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Van ve Yöresinde Görülen Kuş Gribi Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 8

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ventilatördeki Bebeğin İzlemi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ventilatörden Ayırma

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Wilson Hastalarının Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 24

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Yenidoğan Döneminde Anemi ve Ayırıcı Tanısı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Yenidoğan İdrar Yolu Enfeksiyonları – Poster 17

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Yenidoğanda Solunum Fizyolojisi, Mekanik Ventilasyon Endikasyonları, Başlangıç Ayarları

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Zonguldak İI Merkezindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bazı Antropometrik Ölçümlerle Büyümenin Değerlendirilmesi - Poster 5

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Olgu Sunumu

Abetalipoproteinemi Tanılı Üç Olgu: Olgu Sunumu - Poster 35

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akçaağaç Şurubu Hastalıklı Bir Olgu Sunumu - Poster 7

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

B Lenfosit Düşüklüğü ile Seyreden Still Hastalığı: Bir Olgu Sunumu - Poster 68

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bovine Tipte Arkus Aorta: Olgu Sunumu - POSTER: 71

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Harlequin Iktiyozis: Olgu Sunumu - Poster 53

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Lineer Ig A Dermatozu: Olgu Sunumu - Poster 43

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Olgu Sunumu: Bir Çocuk Olguda Metaklopramide Bağlı Gelişen Akut Distoni ve Literatüre Bakış - Poster 51

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Osteopetrorikets: Olgu Sunumu - Poster 3

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Poland Sendromu: Olgu Sunumu - Poster 52

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Rekombinant Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Afebril Konvülsiyon: Olgu Sunumu - Poster 18

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ritscher-Schinzel Sendromu: Olgu Sunumu - Poster 45

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Scleredema Adultorum: Olgu Sunumu - Poster 47

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Streptococcus Pneumonia'ya Bağlı Purpura Fulminans: Olgu Sunumu ve Literatür Özeti - Poster 21

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Tekrarlayan Tüberküloz Lenfadenitli Olgu Sunumu - Poster 9

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

X-linked Hiper Ig M Sendromlu Beş Aylık Erkek Çocuk: Olgu Sunumu - Poster 65

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü