2005-3-3-1
2005 (Özel Sayı) 3 Mart (3) 1
Slider 2

Diğer

1. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Poster Sunum Programı

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

1.Uludağ Pediatri Kış Kongresi Bilimsel Programı

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

1.Ulugağ Pediatri Kış Kongresi Kongre Düzenleme Kurulları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ağır Respiratuvar Distres Sendromlu Bebeklerde İkinci Doz Surfaktanın Erken Uygulanması - POSTER: 71

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ailesel Hipokalemi Periyodik Paralizi - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Diffüz Endokapiller Proliferatif Glomerülonefrit - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımız - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızın Ailevi, Klinik ve Genetik Özelliklerinin Araştırılması - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Kemoterapi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Allerjik Hastalıklar ve Atopik Dermatit Prevalansı

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Anti GBM Antikoru Pozitif Lupus Nefriti Olgusu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Aşı Kontrendikasyonları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Aşıların Yan Etkileri

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Astım Bronşiale ve Alerjik Rinitli olguların Besin Alerjisi - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Astımlı Çocuklarda İnhale Steroid Tedavisinin Kemik Dansitesi Üzerine Etkisi - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Atopik Dermatit Tanı ve Ayırıcı Tanı

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Atopik Dermatit Tedavisi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Baş-Boyunda Nadir Bir Deri Tümörü: Pilomatrikoma - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bir Akut Motor Aksonal Nöropati Olgusu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bir Çocuk Nefroloji Merkezinin On Yıllık Böbrek Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Blalock-Taussig Şantı Sonrasında Gelişen Bir Horner Sendromu - POSTER: 65

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Blastocystis Hominis Enfestasyonuna Eşlik Eden Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Boy Kısalığına Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bronkopulmoner Displazi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:73

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bursa İlinde Sağlıklı Yenidoğanlarda Faktör V Leiden Mutasyon Sıklığı - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bursa’da Konjenital Hipotiroidizm Taraması - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Büyüme Fizyolojisi ve Büyüme Geriliğinin Nedenleri

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çinko ve İmmün Sistem

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklak Çağı Sirozları, Hepatopulmoner Sendrom ve Karaciğer Nakli - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Enteral Beslenme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Patojenleri ve Antibiyotik Direnç Paternleri - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Karaciğer Nakli

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Kronik C Hepatitine Yaklaşım ve Tedavi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağı Dirençli Epilepsilerinde Topiramatın Etkinliği - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Tanı Yöntemleri

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağı Kanserlerine Eşlik Eden Yakınma ve Bulgular

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağı Kanserlerinin Tedavisi ve Ulaşılan Sonuçlar

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Beslenme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Görülen Zehirlenmeler - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Telekardiyografik Değerlendirme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Dönemi Fokal Konvülsiyonları ile İlgili Sendromlar

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Yaş Grubunda Gastroenterolojik Tanısal Endoskopi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Cutis Laxa Sendromu Olan Bir Olguda Periferik Pulmoner Arter Stenozu - POSTER: 66

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde Her Gün Verilen Fe +2 ile İntermitant Verilen Fe +2 Etkinliklerinin Değerlendirilmesi - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Dissekan Aort Anevrizmalı Bir Turner Sendromu Olgusu - POSTER: 64

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Romatoloji Bölümünde İzlenen Romatoid Artritli Olgular ve Deneyimlerimiz - POSTER: 38

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Durdurulamayan Hapşırık - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Eko, Holter, Event Recorder

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Erken Çocukluk Çağının Epileptik Ensefalopatileri

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Esansiyel (Primer) Hipertansiyonda ve Obez Çocukta Tedavi Yaklaşımları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Etik ve Pediatrik Tıbbi Uygulama

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Fc Gamma Reseptör Polimorfizmi İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Risk Faktörü müdür? - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Gastrik Pnömatozis İntestinalis: Nekrotizan Enterekolitli Pretermlerde İntestinal Perforasyonun Önceden Habercisi Olabilir mi? - POSTER: 77

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Gastrointestinal ve Solunum Semptomları ile Başvuran Gastroözofageal Reflü Hastalıklı Çocuklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Olan Çocuklarda Ağız ve Diş Bulguları - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Glukokortikoid Tedavisi Alan Hastalarda Fenobarbitalin Etkisi - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hemihipertrofisi Olan Çocukta Wilms Tümörü Riski: Nasıl İzlenmeli? - POSTER: 58

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hemofagositik Lenfohistiyositoz Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Henoch-Schönlein Purpuralı 54 Olgunun İncelenmesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hepatik Hemanjioendotelyoma Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hepatit A Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Bir Guillain Barre Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hipoproteinemi ve Anemi ile Başvuran Bir Atipik Gluten Enteropati Olgusu - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hışıltılı Çocuk ve Astım Prevalansı

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hışıltılı Çocukta Tanı ve Ayırıcı Tanı (Hangisi Astım)

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

İdyopatik Jeneralize Epilepsiler

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

İlk ve Yineleyen İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Tedavi ve İzlem Protokolü

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

İmmün Trombositopenik Purpura Olgusunda Onyalai - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

İnatçı Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni Olarak Pseudohipoaldosteronism - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

İstanbul İlindeki Okul Çocuklarında Astım ve Semptomlarının Artan Prevalansı (ISAAC Faz III)- POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kalp Tamponadı ile Prezente Olan Posttravmatik Perikardiyal Effüzyon - POSTER: 62

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Karaciğer Nakilli Çocuklarda Hiperürisemi Sıklığı ve Kullanılan İmmünsüpresiflerin Etkileri - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kawasaki Hastalığı Tanısı Alan 14 Hastanın Klinik Değerlendirilmesi - POSTER: 61

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kök Hücre Plastisitesi ve Tıptaki Kullanım Alanları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kongenital Sternal Defekt ve Eşlik Eden Anomaliler: Yenidoğan Vaka Takdimi - POSTER: 75

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Konjenital Atrioventriküler Tam Bloklu Olgular: Klinik Özellikleri ve Doğal Seyirleri - POSTER: 63

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Konjenital Kalp Hastalıklarında Üriner sistem Anomalilerinin Tanısında Ultrasonografi ve Anjiografi Sonrası Ürogramların Karşılaştırılması - POSTER: 59

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kordon Kanı Bankacılığı

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kronik B Hepatitine Yaklaşım ve Tedavi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Malnutrisyon ve Beslenme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Mantar Zehirlenmelerine Yaklaşımda 10 Yıllık Tecrübemiz - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Mitral Valv Prolapsuslu Çocuklarda Disritmi ve Vazovagal Senkop Sıklığının Değerlendirilmesi - POSTER: 60

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Hipertansiyonda Tedavi Yaklaşımları ve Prenatal Risk Faktörleri

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Hipoglisemili Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 74

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Kolestaz Olgularımız - POSTER: 51

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Sepsis Tanısında ve İzleminde Serum Prokalsitonin Düzeylerinin Rolü - POSTER: 69

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Sepsis Tedavisi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Sepsiste Etyopatogenez

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Sepsiste Tanı

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Olgularla Rikets - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Osteogenesis İmperfekta Tip II - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

PFAPA Sendromu: Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Lenfadenopati Sendromu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Prematüre Retinopatisi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:72

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Primer FSGS ve Steroid Yanıtlı Nefrotik Sendromda RAS Gen Polimorfizmleri - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Primer İmmün Yetersizlikli Çocukta Allerji

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Rutin Aşı Takvimi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktör (IGF-1) Düzeyleri ile Prematüre Retinopatisi Arasındaki İlişki - POSTER: 70

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Şiddetli Hipertansiyonda Tedavi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Sık Tekrarlayan Enfeksiyonlu Çocuğa Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Sistemik Jüvenil Romatoid Artrit ile Birlikte Olan Makrofaj Aktivasyon Sendromlu Bir Olgu - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Splenomegali ile Gelen Çölyak Vakası - POSTER: 50

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Suprakardiyak Tipte Total Pulmonar Venöz Dönüş Anomalisi (TPVDA) Saptanılan İki Olgunun Sunumu - POSTER: 68

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Süt Çocukluğu Döneminin Epilepsi Sendromları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Talasemi Tedavisindeki Gelişmeler

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Talasemide Kök Hücre Transplantasyonu Buket Erer Del Castello

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Tanıda Gecikme Nedeniyle Yaygın Organ Tutulumu Gözlenen Bir Langerhans Hücreli Histiositoz - POSTER: 57

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ülkemiz Sorunu Olan Nutrisyonel Hipokalsemik Riketslerin Retrospektif Değerlendirilmesi - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Tümör Dağılımı - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Uzamış Sarılıklı Olguların Etyolojik Yönden Değerlendirilmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Uzun Süre Anne Sütü ile Beslenen Vejetaryen Anne Bebeklerinde Nütrisyonel B12 Eksikliği - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Varislerde Endoskopik Tedavi Uygulamaları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Vezikoüreteral Reflüde Tedavi ve İzlem Protokolü

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Yenidoğan Bebeklerde Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Yenidoğan Dönemi Epileptik Sendromları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Yenidoğan Döneminde Lokal Anestezik Kullanımına Bağlı İki Methemoglobinemi Olgusu - POSTER: 78

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Yenidoğan İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Tedavi ve Prenatal Risk Faktörleri

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Olgu Sunumu

Adaçayı Yağının Yanlış Kullanımına Bağlı Neonatal Konvülziyon: Olgu Sunumu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Sakroiliyak Eklem Tutulumu: Sekiz Olgu Sunumu - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Baller-Gerold Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 76

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hodgkin Lenfoma Tanısı Alan Griscelli Sendromlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kleidokranial Disostosis: Olgu Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Konjenital Cutis Laxa Sendromu Otozomal Resesif Tip II: Olgu Sunumu - POSTER: 79

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kronik Ülsere Sekonder Amiloid Birikimi: Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Noonan Sendromu ve Yaygın Bilateral Pulmoner Arteriovenöz Fistül: Olgu Sunumu - POSTER: 67

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Orbital Teratomlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Rubella Ensefalitine Sekonder Gelişen Bir Epilepsi Olgu Sunumu - POSTER:17

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Sturge-Weber Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Yabancı Cisim (Çiçek Yaprağı) Aspirasyonu Saptanan Hışıltılı Bebek - Olgu Sunumu-POSTER:2

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü