DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Bölümü, Ankara

**

Başkent Üniversitesi T ıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

***

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

****

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü, Ankara

Blastocystis Hominis Enfestasyonuna Eşlik Eden Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 33

Akut böbrek yetmezliği (ABY) böbreğin su ve elektrolit dengesini sağlayamamasına bağlı olarak ani oluşan böbrek fonksiyon bozukluğuyla karakterize bir klinik sendromdur. ABY nedenleri prerenal, renal ve postrenal olmak üzere üç sınıfa ayrılır.
Blastocystis hominis intestinal bir parazittir. Asemptomatik  taşıyıcılığı mevcuttur. Literatürde alerjik deri bulguları, kronik ürtiker, diyare, irritabl kolon sendromu, hipoalbuminemi yaptığına ait yayınlar mevcuttur. Akut böbrek yetmezliği ile birlikteliği hakkında literatürde yayına rastlanmamıştır. Bu makalede Blastocystis hominis enfeksiyonu sırasında ABY gelişen bir olgu sunulmuştur.
Vaka Takdimi
Öyküsünde bilinen bir böbrek hastalığı olmayan 12 yaşında erkek hasta bir hafta önce başlayan şiddetli karın ağrısı, kanlı idrar, toplam 8 kez olan kusma ve ishal yakınmaları ile başvurduğu sağlık kuruluşunda Cr:1.1 mg/dl ve BUN:28.5 mg/dl saptanması üzerine böbrek hastalığından  şüphelenilerek hastaneye yatırılmış. Yatışının 2. gününde BUN ve kreatinin değerleri daha da yükselen hastaya Rapidly Progresif Glomerulonefrit (RPGN) tanısı konarak üç gün süreyle 30 mg/kg pulse metil prednisolon tedavisi verilmiş. Pulse steroid tedavisine rağmen böbrek fonksiyonların daha da kötüleşmesi nedeniyle ailesinin isteğiyle hastanemize sevk edilmiş. Hastanın yapılan fizik incelemesinde;   VA:36.800 kg (10-25p),  Boy:143 cm (10-25p), A:36 ?C (KA), TA:110/70 mmHg,  KTA:96/dk, SS:24/dk ve tüm sistem muayenesi doğaldı. Laboratuvar incelemesinde; Tam kan sayımında Hb:11.7 gr/dl, Hct: %33.8, WBC:21200 / mm3, PLT:278000 / mm3, MCV:72.5 fl, RDW: %16.2, kan biyokimyasında; BUN: 107 mg/dl, Cr: 7,27 mg/dl, total protein:6.58 gr/dl,  albumin: 4.22 mg/dl, Ca: 8,5 mg/dl, P:7,9 mg/dl, ÜA:10 mg/dl, C3:1.04 g/l (0,8-1,5),     C4:0.18 g/l (0,2-0,5) olarak  saptandı. Tam idrar tetkikinde dansite: 1010, pH: 5, protein (-), mikroskobisinde 8-10 eritrosit, 3-4 lökosit saptandı. 24 saatlik idrarında GFR:8.8 ml/dk/1.73 m2, protein atılımı 6.6 mg/m2/saat olarak saptandı. Gaita incelemesinde yoğun  Blastocystis hominis kistleri saptandı.  Hastanın kan, idrar ve gaita kültürlerinde üreme olmadı. Üriner sistem USG’inde bilateral böbrek parankiminde grade II artış ve böbrek biyopsisinde postenfeksiyöz proliferatif glomerulonefrit saptandı. Uygun sıvı ve semptomatik tedaviyle hastanın böbrek fonksiyonları normale döndü. 
Bu vakanın değerlendirilmesi sonucunda genellikle asemptomatik taşıyıcılığı bilinen blastocystis hominisin sistemik enfeksiyonlara yol açabileceği ve akut böbrek yetmezliği tablosuna neden olabileceği düşünülmüştür.

Anasayfa Arşiv Arama Menü