DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir

**

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İzmir

Fc Gamma Reseptör Polimorfizmi İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Risk Faktörü müdür? - POSTER: 35

Giriş: İmmunglobulinlerin Fc kısımlarının reseptörleri (FcR) konak savunması ve immun sistemin düzenlenmesinde önemli roller alırlar. FcgR’ leri üç ana gruba ayrılır: FcgRI (CD64),  FcgRII (CD32) ve FcgRIII (CD16).  IgG’ nin uyardıgı  FcgRIIa (CD32a),  FcgRIIIa (CD16a),  FcgRIIIb (CD16b) etnik ve genetik yapıya göre bireyler arasında farklılık gösterir. Reseptörlerde saptanan bu farklılık “polimorfizm” olarak tanımlanır. Polimorfizm, toplumda bir gen veya kromozomun sık rastlanan iki veya daha fazla allotipinin bulunmasıdır.
FcgRIIa: İnsan IgG2  molekülü ile etkileşim yeteneği olan tek moleküldür.
IgG2 ile opsonize olan bakteriler daha etkin fagosite olurlar.
FcgRIIIa: Dolaşan immün komplekslerin temizlenmesinde rol alarak otoimmun hastalıkların patogenezinde yer alır
FcgRIIIb: Nötrofillerde en fazla bulunan FcgR’dir. Gram negatif bakterilere karşı fagositoz yeteneğini arttırır.
Amaç: Bu çalışmada idrar yolu enfeksiyonlarında  FcgR  genotip dağılımı ve fenotip-genotip ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.
Materyal: Idrar yollu enfeksiyonu tanısı almış 131 çocuk (Ortalama yaş ± SD :7.21 ± 4.19, Kız/Erkek: 107/24) hasta  ve  118 sağlıklı erişkin birey kontrol grubu olarak  çalışmaya alındı. İdrar kültüründe üreyen mikroorganizmaların %84’ü gram negatif bakterilerden olusmaktaydı.
Metod: Genomik DNA’dan her üç genin polimorfizm dağılımı allel-spesifik PCR yöntemiyle yapıldı    İstatistiksel analiz için x2   testi kullanılarak sonuçlar elde edildi.
Sonuçlar: FcgRIIa-R/R, FcgRIIa-H/R genotipi ve FcgRIIa-R allotipi kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0,05)
FcgRIIIb-Na2/Na2 polimorfizmi ve NA2 allotipi hasta grubunda ileri düzeyde anlamlı yüksek bulundu (p<0,0001) FcgRIIIa polimorfizmi her iki grup arasında farklılık oluşturmamıştır.
Sonuç olarak; FcgRIIa ve FcgRIIIb polimofizminin idrar yolu enfeksiyonuna yatkınlık oluşturan bir faktör olduğu düşünülmektedir .

Anasayfa Arşiv Arama Menü