OLGU SUNUMU

J Curr Pediatr 2015; 13: 143-146
Makale Geliş Tarihi: 20.03.2014
Makale Kabul Tarihi: 13.06.2014
*

Harran University Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Şanlıurfa, Turkey

**

Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Cardiology, Gaziantep, Turkey

Kardiyomiyopatinin Tedavi Edilebilir Bir Nedeni: Vitamin D Eksikliği

Dilate kardiyomiyopati (KMP) çocuklarda kalp yetmezliğinin önemli bir nedenidir. Çoğunlukla transplantasyon ihtiyacı duyulan bu hastalıkta nadiren medikal tedavi ile tam iyileşme sağlanabilir. Burada KMP ve rikets tanılarıyla izlenen bir olgu sunulmuştur. Olgu Sunumu: Üç aylık olgu çocuk endokrin polikliniğine kalsiyum (Ca) düşüklüğü nedeniyle yönlendirilmişti. Fizik muayenede el bileklerinde genişleme, geniş ön fontanel dikkati çekiyordu. Laboratuvar değerlendirmede, Ca 6,8 mg/dl, fosfor 4,9 mg/dl, alkalin fosfataz 1637 U/L, paratiroid hormon 191,2 pg/ml, 25 hidroksi vitamin D düzeyi 5,7 ng/ml saptandı. El bilek grafisinde raşitizmle uyumlu bulgular vardı. Ekokardiyogramda geniş sol ventrikül, hipokinetik kalp kası, ejeksiyon fraksiyonu %42, fraksiyonel kısalma %20 idi. Vitamin D eksikliği tanısıyla önce Ca laktat tedavisi ardından D vitamin tedavisi başlandı. Tedavinin 3. ayında radyolojik bulguların düzeldi ve rikets bulguları kayboldu. Ekokardiyogram bulguları normale döndü. Tedaviden sonra kardiyak fonksiyonların düzelmeye başlaması nedeniyle olguda vitamin D eksikliğine bağlı dilate KMP düşünüldü. Nutrisyonel riketsin endemik olduğu bölgelerde dilate KMP’nin etyolojik değerlendirmesinde vitamin D eksikliği tanısı düşünülmeli, tedavinin dramatik iyileşme sağlayabileceği akılda tutulmalıdır.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü