ÖZGÜN ARAŞTIRMA

J Curr Pediatr 2016; 14: 23-29
Makale Geliş Tarihi: 20.08.2014
Makale Kabul Tarihi: 23.02.2016
*

Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Çanakkale, Turkey

**

Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Çanakkale, Turkey

***

Mardin Maternity and Children’s Hospital, Clinic of Child Health and Diseases, Mardin, Turkey

****

Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Çanakkale, Turkey

Makrozomik Bebek Doğuran Diyabeti Olmayan Annelerin Özellikleri

Giriş: Fetal makrozomi heterojen etiyolojik faktörlere sahip bir durumdur ve sıklığı son yıllarda giderek artmaktadır. Birçok makrozomik bebek belli bir risk faktörü olmaksızın doğar ve makrozominin doğru tahmini tek bir risk faktörü ile öngörülemez. Bu çalışmanın amacı makrozomik bebek doğuran diyabeti olmayan sağlıklı annelerin özelliklerini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu olgu-kontrol çalışması Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde izlenmiş ve doğum yapmış 291 sağlıklı gebe kadından oluşmaktadır. Çalışmaya dahil edilme kriterleri (a) doğum ağırlığını etkileyecek hastalık veya durum olmaması, (b) normal sağlıklı gebelik ve (c) 37-42 hafta arası yapısal defekti olmayan tekiz bebek doğurma idi. Dört bin gr üzeri doğum ağırlığı makrozomi olarak tanımlandı. Çalışma grubu ikiye ayrıldı; grup 1 4,000 gr altı doğum ağırlığı ve grup 2 4,000 gr üzeri doğum ağırlığı. Anne ve bebek özelliklerinin makrozomi ile ilişkisi olup olmadığı incelendi.
Bulgular: Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre makrozomik bebek sahibi olma riskleri erkek cinsiyet [odds oranı (OR) 3,39, %95 güven aralığı (GA): 2,010-5,211; p<0,001], anne yaşının 35 üstü olması (OR 2,25, %95 GA: 1,919-4,005; p=0,026) ve gestasyon haftasının 40 üstünde olması (OR 1,72, %95 GA: 1,103-2,949; p=0,009) olarak bulundu.
Sonuç: Glikoz intoleransı olmadığı durumlarda makrozomik bebek sahibi olma ile ilişkili çeşitli faktörler bulunmaktadır. Makrozominin olası komplikasyonları açısından bu risk faktörleri bilinmelidir ve risk faktörlerine sahip anneler bilgilendirilmelidir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü