DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İzmir

**

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir

***

Tepecik SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

****

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi, İzmir, Türkiye

*****

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi, İzmir

******

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Bilim Dalı, İzmir

Çocuklak Çağı Sirozları, Hepatopulmoner Sendrom ve Karaciğer Nakli - POSTER: 48

Giriş: Hepatopulmoner Sendrom (HPS) kronik karaciğer hastalığı, intrapulmoner vasküler dilatasyon ve arteryel hipoksemi ile karakterize bir sendromdur. Hepatik disfonksiyon sonucu gelişmektedir.
Amaç: Sirozlu çocuklarda pulmoner komplikasyonları araştırılması
Metod: Sirozlu 52 çocuk çalışmaya alındı. Yaş ortalaması 6yaş (6ay-22yaş), E/K: 26/26 idi. Siroz ve komplikasyonları biyokimyasal, serolojik, histopatolojik, ultrason ve endoskopik araştırmalarla tespit edildi. Sirozlu olguların 27’si nonkolestatik, 25’i kolestatik kliniği vardı. Olguların 15’i Child A (%31.2), 15’i Child B (%31.2) ve 18’i Child C (%37.5) idi (4 olgu fulminan hepatik yetmezlik). Tüm olgular akciğer grafisi, arteryel kan gazı analizleri, kontrast ekokardiyografi (EKO) ile değerlendirildi. Pulmoner erteryovenöz şantlar ekokardiyografi sırasında kontrast materyel olarak %20 galaktoz solüsyon ve saline kullanılarak saptandı
Sonuçlar:  Bu çalışmada kontrastlı EKO ile HPS 17 olguda saptandı (%32). Hepatopulmoner sendromlu olguların beşi Child A (%33), üçü Child B (%17), dokuzu Child C idi. Hepatopulmoner sendrom gelişme riski açısından kolestatik (7/25; %28) ve nonkolestatik hastalar (10/27; %37) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Olguların dokuzu hipoksemik iken (PaO2 <70 mmHg) bunların dördünde ciddi hipoksemi (PaO2<%50) olduğu görüldü. Hepatopulmoner sendromlu 9 olguya karaciğer nakli yapıldı ve nakil sonrası  6. ayda EKO bulgularının gerilediği ve kan gazlarında belirgin düzelme olduğu saptandı.  Olguların hiçbirisinde pulmoner hipertansiyon gelişmedi.
Yorum:  Hepatopulmoner sendrom sirotik çocuklarda görülen doku hipoksisi ve santral siyanoza yol açan ciddi ve önemli bir komplikasyondur. Karaciğer nakli öncesi HPS tespiti olguların postoperatif yoğun bakım takiplerinde hipoksemi ve hipokapninin değerlendirilmesinde önemlidir. Hepatopulmoner sendrom karaciğer nakli sonrası çoğu olguda düzelmektedir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü