ÖZGÜN ARAŞTIRMA

J Curr Pediatr 2017; 15: 12-18
Makale Geliş Tarihi: 06.05.2016
Makale Kabul Tarihi: 19.10.2016
*

Zeynep Kamil Woman and Children’s Disease Training and Research Hospital, Clinic of Child Health and Diseases, İstanbul, Turkey

**

Dr. Sami Ulus Maternity and Children’s Disease Training and Research Hospital, Clinic of Child Health and Diseases, Ankara, Turkey

Çocuk Alerji Kliniği’nde İzlenen Anafilaksili Olguların Özellikleri

Giriş: Anafilaksi hayatı tehdit edebilen, ciddi bir hipersensitivite reaksiyonudur. Anafilaksi sıklığı toplumlara göre değişmektedir. Bu çalışmada çocuk alerji kliniğimizde anafilaksi tanısı konulan hastaların demografik özellikleri, klinik seyirleri, tetikleyici ajanlar ve tedavi yaklaşımları değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: 2010-2012 yılları arasında anafilaksi tanısı konulan çocukların tıbbi kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Polikliniğimize 2010-2012 yılları arasında 39,371 hasta başvurdu. Yaş ortalaması 8,9±5,3 yıl olan 66 çocuk (49 erkek, 17 kız) anafilaksi olarak değerlendirildi. Olguların 37’sinde anafilaksi ev ortamında gerçekleşmişti. Dermatolojik semptomlar en sık başvuru şikayetleriydi. Beş hasta dışındaki tüm hastalarda (%92,4) olası anafilaksi nedeni tanımlandı. Besinler olguların 25’inde anafilaksi nedeniydi. Bunu takiben, olguların 22’sinde arı sokması, 14’ünde ilaçlar anafilaksi nedeniydi. Yaşlara göre en sık anafilaksi nedenleri besinler, arı sokması ve ilaçlardı (sırasıyla 0-3 yaş, 4-14 yaş ve 14 yaş üstü). Tüm hastalara antihistaminik uygulanmıştı. Uygulanan diğer ilaçlar kortikosteroid, oksijen, intravenöz sıvı, adrenalin (21/66) ve nebülize salbutamol idi.
Sonuç: Çocuklardaki anafilaksinin sık nedeni besin alerjenleridir. Fakat bu sıklık yaşla azalmaktadır ve diğer nedenler besinlerden daha sıktır. Ülkemizde anafilaksi tedavisinde adrenalin kullanımı düşüktür.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü