DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

Prematüre Retinopatisi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:72

Prematüre retinopatisi (ROP) düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan bebeklerde görülen retinal damarların anormal proliferasyonu ile karakterize, etyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır.  ROP çocukluk döneminde körlüğe en çok yol açan nedenlerden birisidir. Sıklığı tam olarak bilinmemekle birlikte, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin %11-60'ında ROP geliştiği bildirilmektedir. Biz bu çalışmada kliniğimizde ROP gelişen olguları değerlendirerek  ROP sıklığını ve risk faktörlerini saptamayı amaçladık.
Çalışmaya Ocak 2004 ile Ocak 2005 tarihleri arasında yenidoğan servisimizde izlenen 276 prematüre bebekten ROP gelişen 47 bebek alındı. Hastaların gestasyon yaşları ortalama  31±3.1(24-36) hafta, doğum ağırlıkları ortalama 1607±610 (500-4000) gram idi. Bu bebeklerin %17’sinde (47/276) ROP saptandı. ROP gelişen olguların ortalama gestasyon haftası 28±2.9 (24-34), doğum ağırlıkları 1171±423 (628-2080) gram bulundu.  ROP  saptanan bebeklerin %53’ü (25/47) 28 haftadan küçük ve %46’sının  (22/47) doğum ağırlığı 1000 gramın altında idi.
ROP gelişen olgularda risk faktörleri değerlendirildiğinde, gestasyon haftası ve doğum ağırlığının en önemli risk faktörleri olduğu görüldü.  Ayrıca oksijen tedavi süresi, mekanik ventilasyon, sürfaktan tedavisi, respiratuvar distres sendromu, bronkopulmoner displazi, nekrotizan enterokolit, patent duktus arteriozis, intraventriküler hemoraji, annede koryoamniotis varlığı, doğumdan sonra transport öyküsü,  uzamış total parenteral nütrisyon, sık transfüzyon ve İVF gebeliğin ROP riskini anlamlı olarak arttırdığı tespit edildi.
Cinsiyet, intrauterin büyüme geriliği, multiparite, doğum şekli, çoğul gebelik, antenatal steroid kullanımı, sepsis ve gebelik toksemisi ile ise ROP arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Sonuç olarak, ROP düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde sık görülen bir hastalık olup, risk faktörlerinin belirlenmesi önemlidir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü