DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Bursa

****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

Bronkopulmoner Displazi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:73

Bronkopulmoner displazi (BPD) oksijen ve pozitif basınçlı ventilasyon ile tedavi edilen prematüre bebeklerde gelişen kronik bir akciğer hastalığıdır. Tüm gelişmelere rağmen preterm  bebeklerde en  sık görülen uzun dönem komplikasyonudur. Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitemizde izlenen BPD gelişen olguları değerlendirerek BPD sıklığını ve risk faktörlerini saptamayı amaçladık.
Çalışmaya Ocak 2004 ile Ocak 2005 tarihleri arasında yenidoğan servisimizde izlenen 276 prematüre bebekten BPD gelişen 84 bebek alındı. Hastaların gestasyon yaşları ortalama  31±3.1(24-36) hafta, doğum ağırlıkları ortalama 1607±610 (500-4000) gram idi. Bu bebeklerin %30’unda (84/276) BPD saptandı.  BPD gelişen olguların ortalama gestasyon haftası 30±3 (24-36), doğum ağırlıkları 1171±423 (530-3700) gram bulundu. BPD  saptanan bebeklerin %36’sı (31/84) 28 haftadan küçük ve %41.9’unun (26/84) doğum ağırlığı 1000 gramın altında idi.
BPD gelişimi için risk faktörleri değerlendirildiğinde  gestasyon haftası ve doğum ağırlığı küçüldükçe BPD riskinin arttığı görüldü. Mekanik ventilasyon ve oksijen tedavi süresi BPD riskini arttıran diğer faktörlerin başında gelmekteydi. Ayrıca respiratuvar distres sendromu, intraventriküler hemoraji, annede koryoamniotis varlığı,  uzamış total parenteral nütrisyon, sık transfüzyon BPD gelişimi ile anlamlı olarak ilişkili bulundu. Cinsiyet, intrauterin büyüme geriliği, multiparite, doğum şekli, çoğul gebelik, antenatal steroid kullanımı, sepsis, PDA ve gebelik toksemisi ile BPD arasında ise anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Sonuç olarak BPD prematür bebeklerde sık olarak görülmektedir. En etkin koruma yöntemi prematür doğumların önlenmesi olup, prematür bebeklerde ise oksijenin gerekli olan en az dozda verilmesi gerekmektedir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü