DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

**

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

***

Refik Sağlam Hıfzısıhha Enstitüsü

Van ve Yöresinde Görülen Kuş Gribi Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 8

Kuş Gribi (Avian influenza A ( H5N1) virüs) salgını son zamanlarda Ağrı Doğubeyazıt ve Van civarında kümes hayvanları ile birlikte insanlarda belirlendi. Bu bildiride, 31 Aralık 2005 tarihi ile 10 Ocak 2006 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinde yatırılarak tedavi edilen H5N1 virüsü ile enfekte 10 hastanın radyolojik, klinik ve epidemiyolojik özellikleri sunulmaktadır. On hastanın tümünde kuş gribi (influenza A (H5N1)) tanısı real time polimeraz zincir reaksiyonu ile belirlendi. Hastaların yaşları 3 ile 18 yıl arasında değişmekteydi. Hastaların hepsinin öyküsünde ölü veya hastalıklı kümes hayvanları ile yakın temas hikayesi mevcuttu. Temas ile hastalığın başlaması arasındaki ortalama süre 5.1 gündü. Tüm hastalarda ateş vardı ve 10 hastanın 8'inde başvuru anında pnömoninin radyolojik ve klinik bulguları mevcuttu ve bunların 4 tanesi kaybedildi. Serum CK ve LDH değerleri hastaların 7'sinde yüksekti. Özellikle trombositopeni ve düşük lenfosit sayıları kötü prognoz ile ilişkili iken, başvuru anında yaşın ileri olması, geç başvuru, alt solunum yollarının tutulumu, yüksek LDH ve CK düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı olmaksızın ölen hastalarda daha sık gözlendi. İnsandan insana bulaşa ait herhangi bir kanıt yoktu. Ciddi vakalarda hastalığın klinik gidişi, hızlı bir şekilde ilerleme ile başlangıçtan günler içinde ventilatör desteği gerektirecek kadar ciddi bilateral pnömoniyle karakterizeydi. Fatalitenin olduğu vakalarda başvurun geç yapıldığı gözlendi.

Anasayfa Arşiv Arama Menü