DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Klinikleri, İzmir

Gastroözefageal Reflü Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi - Poster 27

Amaç: Çalışmamızda gastroözefageal reflü (GÖR) tanılı hastaların genel özelliklerinin ve iki farklı ranitidin +domperidon kombinasyon tedavisine yanıtlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji polikliniğinde 2003- 2005 yıllarında GÖR tanısı ile izlenen, 113 olgu çalışmaya alındı. İki yaşın üzerindeki, altı aydan uzun süre kusma, öksürük, besin intoleransı, beslenme reddi, kilo alamama gibi yakınması olan olgularda; okul çocukluğu ve adolesan dönemindeki olgularda ise, göğüs ağrısı, boğaz veya göğüste yanma hissi ve kronik öksürük yakınmalarının varlığında reflü sintigrafisi planlandı. Öykü, klinik bulgular ve sintigrafi sonucu reflü lehine değerlendirilen olgulara Ranitidin ve Domperidon tedavisi planlandı. İki tedavi grubuna ayrılan olgular (1.grup: Ranitidin:3 ay, Domperidon: 6 ay, 2.grup: Ranitidin: 6 ay, Domperidon: 6 ay) üçer aylık periyodlarla izlendi. Bulgular: Prospektif olarak planlanan çalışma grubumuzdaki olguların 70'i (%61.9) erkek, 33.6 ( 24-168 ) ay, tanı yaşları±43'ü ( %38.1) kızdı. Yaş ortalamaları 60.7 33.1 ( 6-140 ) ay olarak bulundu. En sık görülen±ortalaması ise 41.3 yakınmalar öksürük (%82.3), hışıltılı solunum (% 60.2), kusma (% 30.1) olarak belirlendi. Olguların 38'inde ( %33.6) ailede allerjik kökenli hastalık saptanırken, 70 olgunun (% 61.9) reaktif hava yolu hastalığı tanısı aldığı belirlendi. Destekleyici tedavilerin yanı sıra Ranitidin ve Domperidon kombinasyonu ile tedavi edilen olguların % 54.8'inin tedaviye yanıtı iyi olarak değerlendirildi. Ranitidin tedavisini üç ay ve altı ay süresince alan hastalarda tedavi yanıtları arasında istatistiksel farklılık saptandı (p<0.05). Ranitidin tedavisinin daha kısa süreli uygulandığı grupta, tedaviye karşın klinik bulguların ilerlemesi daha yüksek oranda bulundu.
Sonuç: Çalışma grubumuzda GÖR'ün erkek olgularda daha sık olduğu, solunum yolu ile ilgili bulguların en sık başvuru yakınmalarını oluşturduğu ve ailede allerjik kökenli hastalıkların sıklıkla bulunduğu saptandı. GÖR'lü olguların tedavisinde Ranitidin ve Domperidon kombinasyonunun etkili olduğu, kombine tedavinin altı aya uzatılmasının tedavinin etkinliğini artırabileceği düşünüldü.

Anasayfa Arşiv Arama Menü