DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Klinikleri, İzmir

Poliklinik Hastalarımızda Hepatit A ve B Durumunun Belirlenmesi - Poster 30

Amaç: Polikliniğimize başvuran hastaların hepatit A ve B enfeksiyonları açısından incelenmesi ve immun olmayanların belirlenerek aşılama planlanması amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji ve İmmünoloji Polikliniklerine 2003- 2005 yıllarında değişik yakınmalarla başvuran ve laboratuvar incelemesi planlanan hastaların başvuru sırasındaki hepatit A, B açısından durumları araştırıldı. 359 hastada aşılama durumlarına bakılmaksızın, hepatit serolojisine yönelik olarak HBsAg, antiHBcIgG, antiHBs ve antiHAV IgG çalışıldı. Kronik hepatit tanılı hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular: Yaş ortalamaları 8.6 ± 4.2 yıl olan olguların % 44.6'sı kız, % 55.4'ü erkekti. AntiHBs pozitifliği % 47.9, antiHBc IgG pozitifliği % 5.3, anti HAV IgG pozitifliği % 30.1 olarak bulundu. Tüm olgularda HBsAg negatifti. Ülkemizde yenidoğanlara rutin hepatit B aşılamasının başlandığı 1997 yılından sonra doğan hastalar (8 yaşın altı) ayrıca değerlendirildiğinde, bu grupta antiHBs pozitifliğinin % 69.6, 8 yaşın üzerindeki hastalarda ise bu oranın % 32.7 olduğu belirlendi. 8 yaşın altındaki hasta grubunda antiHAV pozitifliği % 22.3 iken, 8 yaşın üzerinde bu oran % 36 olarak bulundu. AntiHAV pozitifliği saptanan olguların sadece %12'sinin aşılama öyküsü olduğu, geri kalan olguların enfeksiyonu geçirerek bağışıklık kazandığı görüldü.
Sonuç: Hepatit B aşılama programı ile antikor yanıtlarının arttığı, yaşla birlikte hepatit A virüsüne maruz kalma oranının yükseldiği, hepatit A aşılaması oranının oldukça düşük olduğu belirlendi. Polikliniklere başvuran tüm çocukların hepatit A ve B aşısı açısından sorgulanması, aşısız olduğu belirlenen olguların tarama testlerinin planlanması gerektiği sonucuna varıldı.

Anasayfa Arşiv Arama Menü