DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Klinikleri, İzmir

Bir Yıl Boyunca Hastaneye Yatırılan 1-24 Ay Arası Çocukların Değerlendirilmesi - Poster 40

Amaç: Hastanemiz süt çocuğu servisine 2004 yılı boyunca yatırılan olguların sosyodemografik ve medikal özelliklerini değerlendirmekti.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 2004 yılı boyunca servisimize yatırılan yaşları1-24 ay arasında değişen 2873 olgunun verileri yatış dosyaları retrospektif incelenerek elde edildi. Olguların aldığı tanılar ICD 10'a göre sınıflandırıldı. İstatiksel analizler SPSS 11.0 programı 6.45 ay olup±kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Olguların yaş ortalaması 10.07 çoğunluğu 12 aylıktan küçüktü (%61.9). %60'ı (1723) erkek idi. Cinsiyete göre yaş dağılımında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Median yatış süresi 3.0 (1-105) gündü. Solunum sistemi hastalıkları hastaneye yatış nedenleri içinde birinci sıradaydı (%52.8 ). Hasta sayısının kışın en yüksek olduğu gözlendi (%39.1) . Enfeksiyon hastalıkları tanısının %80.3'ünün 1-12 ay arası çocuklarda 4.22 ay)±konulmuş olduğu belirlendi. Ölen 15 (%0.5) olgunun yaş ortalaması (5.80 taburcu edilen olgulardan anlamlı düşük saptanmakla birlikte (p<0.05) cinsiyet farklılığı saptanmadı (p>0.05). Ölen olgularda en sık metabolik hastalık tanısı konulduğu (n=5, %33.3) ve birden fazla hastalık tanısı oranın anlamlı yüksek olduğu belirlendi (p<0.05).
Tartışma: Kış mevsiminde yatış oranın en yüksek olması bu mevsimde solunum sistemi hastalıklarının sık görülmesine bağlandı. Enfeksiyon hastalıklarının 1-12 ay arası bebeklerde daha sık görülmesi ailelerin bebek bakımı ve aşılamanın önemi konusunda eğitimlerinin zenginleştirilmesi gerekliliği kanısına varıldı. Ölen bebeklerin çoğunun erken yaşta ve metabolik hastalık nedeniyle öldüğü belirlendiğinden prenatal ve postnatal metabolik hastalık tarama programlarının genişletilmesi gerekliliği düşüncesine varıldı. Yine ölen olgularda birden fazla hastalık tanısı daha yüksek oranda belirlenmiş olduğundan bu olguların daha yakın medikal takibinin gerektiği sonucu çıkarıldı.

Anasayfa Arşiv Arama Menü