DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara

**

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

***

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Bölümü, Ankara

****

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Ankara

Annenin Sigara İçmesinin Bebeklerin Büyümeleri ve Enfeksiyon Sıklıklarına Etkisi - Poster 50

2001 yılında AAP (Amerikan Pediatri Akademisi), anne sütü ile geçen nikotinin zararlı olduğuna dair bir çalışma olmadığını belirterek, sigara içmeyi bırakamayan kadınların emzirerek; emzirmemelerine göre bebeklerine daha az zarar verdiklerini belirtmişlerdir. Anne sütü ile geçen nikotin emzirme yolu ile geçen zararlı ilaçlar listesinden çıkarılmıştır. Ancak gelişmiş ülkelerden yapılan çalışmalarda çelişkili sonuçlar da bildirildiği için, yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Çalışmamız, anne sütü veya mama alan bebeklerde, bebeklerin idrarında kotinin seviyesi ile tespit edilen annenin sigara içme durumunun; bebeklerin büyümelerine ve enfeksiyon sıklıklarına etkisinin araştırılması amacı ile yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, Temmuz-Eylül 2005 tarihleri arasında, Sağlam Çocuk Polikliği'ne gelen; yaşları 6-7 ay olan 254 bebek üzerinde kesitsel bir çalışma olarak yapılmıştır. Annelere geriye dönük olarak anket formu ile, bebeklerin beslenme ve sigaraya maruz kalma öyküleri sorulmuştur. Bebeğin son 24 saat içindeki beslenme öyküsü, bebeğin solunum yolu enfeksiyonu veya kulak enfeksiyonu tanısı alıp almadığı, aldıysa hangi yaşında geçirdiği, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, hangi tanıyla yatırıldığı öğrenilmiştir. Tüm bebeklerin vücut ağırlığı, boy ve baş çevresi ölçümleri alınıp fizik muayeneleri yapılmıştır. İdrar kotinin seviyesi ölçümleri ise , GC-MS gaz kromatografisi yöntemiyle yapılmıştır.
Sonuçlar: Bebeklerin kotinin/kreatinin seviyesine göre ağırlık, başçevresi ve boyları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p< 0.05). Bebeklerin kotinin/kreatinin seviyesine göre otitis media, ÜSYE ve alt solunum yolu sorunu geçirme oranları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p< 0.05). Bebeğin idrar kotinin/kreatinin seviyesini bağımsız olarak belirleyen faktörleri araştırmak amacıyla yapılan lineer regresyon sonucu, önem sırasına göre, annenin sigara içmesi, babanın sigara içmesi, bebeğin ağırlığı, evde başkasının sigara içmesi, evde içilen toplam sigara sayısı, bebeğin annesütü alması, tek başına annesütü alma süresi ve ek besinlere başlama zamanı istatistiksel olarak anlamlı bağımsız faktörler olarak bulunmuştur (p< 0.05).

Anasayfa Arşiv Arama Menü