DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi, Çocuk Hematoloji BD, Ankara

**

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Ankara

***

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon BD, Ankara

****

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Ankara

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Fungal Enfeksiyon Hızı, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55

Giriş: Fungal enfeksiyonlar, akut lenfoblastik lösemi (ALL), akut miyeloblastik lösemi (AML) ve aplastik anemi (AA) gibi nötropeni ile birlikte giden hematolojik hastalıkların en önemli komplikasyonları arasındadır. Bu nedenle, bu hastaların önemli bir bölümü empirik, definitif veya radyolojik endikasyonlarla antifungal tedavi (AFT) almaktadır. Fungal enfeksiyonların hızı ve bunları kolaylaştıran prognostik faktörler yetişkin hastalarda çok sayıda araştırma ile incelenmiştir ancak çocuklarda bu konu ile ilgili çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada, farklı hastalık grupları ve antifungal tedavi endikasyonlarında fungal enfeksiyon hızları ve prognostik faktörler retrospektif olarak incelenmiştir.
Metod: Son iki yılda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi'nde yeni ALL, AML ve AA tanısı alan 67 hastadan 50'sinde (% 74.6) (32 ALL, 12 AML, 8 AA) en az bir febril nötropeni atağı vardı. Bu vakalardaki 221 febril nötropenik atak tarandı ve AFT başlanan ataklarda tedavinin şekli, başlama zamanı, süresi ve sonuçları, nötropeninin derecesi ve süresi, ateş ve hospitalizasyon süreleri değerlendirildi. Bu parametreler hematolojik hastalık gruplarına ve AFT endikasyonlarına göre karşılaştırıldı.
Sonuçlar: ALL, AML ve AA hastalarından oluşan gruplar arasında AFT kullanılan atak sayısı, absolü nötrofil sayısı (ANS), ateşten sonra AFT'nin başlandığı gün ve AFT süresi yönünden fark yoktu.
Amfoterisin B, ALL ve AML'li hastalara göre, AA'li hastalarda daha fazla atakta ve daha uzun süre kullanılmıştı (p<0.05). Mikrobiyolojik veya radyolojik kanıt olmadan amfoterisin B kullanma oranı lösemili hastalarda AA'li hastalara göre daha yüksekti (p<0.05). Empirik veya kanıta dayalı flukonazol kullanım oranlarında ise hastalık grupları arasında fark yoktu (p>0.05). Nötropeni süresi AA'li hastalarda daha uzun, AFT süresi ise ALL'li hastalarda anlamlı derecede daha kısaydı (p<0.05). Ateş süresinin ALL'li hastalarda AML ve AA grubundan daha kısa olduğu saptandı (p<0.05). AFT uygulanan ataklarda mortalite AA'li hastalar en yüksek, ALL'li hastalarda ise en düşük olarak saptandı. Bütün hastalar değerlendirildiğinde, AFT süresinin radyolojik bulgu endikasyonu ile verildiğinde, empirik ve mikrobiyolojik endikasyona göre daha uzun olduğu görüldü (p<0.05).
Tartışma: Nötropeni ile giden hematolojik hastalıklar içerisinde AFT lösemili hastalara göre AA'li hastalarda daha sık, daha uzun süreli kullanılmakta, ancak mortalite oranı daha yüksek olmaktadır. Nötropeni ve ateş süresi de AA'li hastalarda daha uzundur. AA'li hastalarda görülen fungal enfeksiyonların prognozu da lösemili hastalara göre daha kötüdür. Amfoterisin B AA'li hastalarda ALL ve AML'ye göre daha yüksek oranda laboratuvar kanıt sonucu kullanılmaktadır, ancak yine de kullanılma oranı lösemilere göre daha yüksektir

Anasayfa Arşiv Arama Menü