DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

**

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Demir Desteği Alan ve Almayan Çocuklarda Bir Yaşında Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı - Poster 57

Yenidoğanlarda, erişkinlere ve diğer yaştaki çocuklara göre hemoglobin (Hb) düzeyi yüksektir. Hayatın ilk haftasında Hb düşmeye başlamakta ve bu düşme 6-8 hafta kadar sürmektedir. Bunun sonucunda süt çocuğunun fizyolojik anemisi oluşmakta ve 8-12 haftalar arasında Hb 9-11 g/dl arasında olmaktadır. Bu çalışmada demir desteğini bir yaşına kadar kullanan ve kullanmayan çocukların tam kan sayımı, serum demir ve ferritin parametreleri arasında karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmaya, hastanemizde izlenen, sağlıklı, zamanında doğmuş, doğduktan sonra sarılık nedeniyle tedavi almamış bebekler alındı. Dördüncü ayında tüm çocuklara 1-2 mg/kg/gün demir desteği başlandı. Çocuklar bir yaşına geldiğinde tam kan sayımı yapıldı, serum demir ve ferritin düzeyleri ölçüldü. Bebekler profilaksi için önerilen demiri kullanıp kullanmamalarına göre iki gruba ayrıldı. Demir eksikliği (DE) tanısı için bebeğin Hb konsantrasyonu, MCV ve RDW değerleri normalken, ferritin 10-20 ng/ml; demir eksikliği anemisi (DEA) tanısı için Hb konsantrasyonu <10,5 gr/dl, MCV <70 fl, RDW >%15,5 ve ferritin <12 ng/ml kriterlerinin tamamının sağlanması esas alındı. İstatistiksel analizlerde Hb, MCV, RDW, serum demir ve ferritin düzeylerinin gruplar arasındaki karşılaştırmalarında T-testi ve ki-kare testi kullanıldı. Çalışmaya alınan 100 bebeğin 53'ü erkek, 47'si kızdı. Bebeklerin %77'sinin demir preparatını düzenli olarak kullandığı, %23'ünün ise preparatı kullanmadığı veya hiç önerilmediği belirlendi. Çocukların %72'sinde DE veya DEA yoktu. İki grupta DE veya DEA olan çocukların oranları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlendi.

Anasayfa Arşiv Arama Menü