DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

4-24 Aylık Çocuklardaki Beslenme Şekli, Hemoglobin Düzeyi ve Demir Eksikliği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Poster 60

Demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi, çocuklarda tek bir nütrisyonel maddenin eksikliğine bağlı en sık görülen hastalıktır. Dengeli beslenme ve yeterli demir alınımı ile bu hastalık engellenebilir. Bu çalışmada, beslenme şekline göre çocuklarda hemoglobin düzeyi ve demir eksikliği arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yaşları 4-24 ay arasında değişen 126'sı erkek toplam 200 çocuktan alınan kan örneklerindeki Hemoglobin, Ortalama Eritrosit Hacmi (MCV), Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW), Demir Bağlama Kapasitesi (DBK), serum demir (SD), ferritin düzeyleri çalışılarak elde edilen bulgulardan transferrin saturasyonu (Tfsat) hesaplanmıştır. Beslenme şekline göre gruplar, 6. aydan sonra sadece anne sütü alınması (grup 1), 4-6. aydan sonra ek gıdaya başlanması (grup 2), 2 ay ve daha az anne sütü alınması (grup 3) göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Demir eksikliği anemisi %32 oranında bulunmuştur. Beslenme grupları arasında, anne yaşı, gestasyonel yaş, doğum ağırlığı, çocukların başvuru anındaki boy ve kiloları açısından istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Beslenme şekliyle hemoglobin ve demir eksikliği arasında belirgin ilişki tesbit edilmiştir. 4-6. aydan sonra ek gıdaya başlanmasıyla demir eksikliği anemisi oranları azalma göstermektedir. Çalışmada değerlendirilen çocukların yarısından çoğuna 4-6. aydan sonra ek gıdaya başlanmış olmasına rağmen proflaktik demir desteği alma oranının %26,5 düzeyinde olduğu görülmüştür. Demir desteğinin verilmesiyle demir eksikliği anemisi gelişmiş ülkeler düzeyine çekilebilmektedir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü