DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

**

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit ile Komplike Olan Vezikoüreteral Reflü: Vaka Sunumu - POSTER: 75

Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit (APSGN) hipertansiyon, böbrek yetmezliği, ödem ve gross hematüri ile seyreden akut nefritik sendromun klasik örneğidir. APSGN de her iki böbrek simetrik olarak büyümüştür. Böbrek tutulumu asemptomatik mikroskobik hematüriden böbrek yetmezliğine kadar değişebilir. Vezikoüreteral reflü idrar yolu enfeksiyonu ile komplike olmadığı sürece genellikle semptom vermez. Olgu; 12 yaşında kız hasta yüzünde ve göz kapaklarında şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde kan basıncı 140/80 mmHg, periorbital ve pretibial ödem mevcuttu. İdrar analizinde protein 1+, kan 4+, sedimentte bol eritrosit görüldü. Serum üre 82 mg/dl, kreatinin 1,8 mg/dl, elektrolitleri normaldi. C3 düzeyi düşük, ANA negatif, hepatit markerları negatif idi. Renal USG'de böbrek boyutları artmış, grade 2 ekojenite artışı mevcuttu. Pelvikalisiyel yapılar hafif geniş olarak izlendi. Hastaya sıvı ve tuz kısıtlaması, diüretik tedavisi başlandı. Üç haftalık takibinde oligürisi kaybolan ve hipertansiyonu düzelen hastanın üre ve kreatinin yüksekliği sebat etti. Voiding sistoüretrogramda bilateral 5. derecede reflü saptandı. APSGN'li hastaların takibinde zeminde olabilecek diğer renal patolojiler akılda tutulmalıdır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü