DERLEME

J Curr Pediatr 2007; 5: 18-22
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

Göz ve Endokrinoloji - Derleme

ÖZET
Göz vücudun penceresidir ve birçok sistemik hastalığın ilk bulgusu veya sonuçları göz muayenesinde karşımıza çıkabilir. Hormonlardaki fizyolojik değişiklikler, başka nedenle kullanılan hormon tedavileri ve endokrin hastalıklar gözde bazı değişikliklere neden olur. Bu yazıda göz ve endokrin sistem arasındaki bu etkileşim özetlenecektir. (Güncel Pediatri 2007; 5: 18-22)
Anahtar kelimeler: Göz, endokrinoloji, hormon

Göz vücudun penceresidir ve birçok sistemik hastalıkla ilgili ipuçları verir. Bunun en güzel örneği göz ve endokrin sistem arasındaki ilişkilerdir. Hormonlardaki fizyolojik dalgalanmalar, dışarıdan alınan hormonlar, endokrin hastalıklar ve metabolik sorunlar gözde bazı değişikliklere neden olur.

Normal hormonal dalgalanmalarının gözdeki etkileri

Menstruel döngü
Menstruel döngü boyunca hiçbir cinsiyet hormonu ile göz içi basıncı, ön kamara derinliği, kornea kalınlığı, gözyaşı üretimi ve gözyaşı dışa akımı gibi parametreler arasında hiçbir ilişki saptanamamıştır (1).

Dışarıdan alınan hormonların etkileri

Kortikosteroidler
Göz ameliyatlarından sonra görülen inflamasyonu azaltmak amacıyla ve birçok üverit türünün tedavisinde lokal veya sistemik glukokortikoid tedavisi kullanılmaktadır. Ayrıca sklerit, optik nörit, temporal arterit makula ödemi gibi birçok inflamatuvar hastalık da glukokortikoidler ile tedavi edilmektedir.
Kornea transplantasyonundan sonra, bakteriyel keratit ve endoftalmit tedavisinde, enfeksiyonun kontrol altına alınmasından sonra, immün sistemin baskılanması amacıyla glukokortikoidler kullanılmaktadır. Göz hastalıkları dışında sistemik vaskülitler, bronşial astım ve adrenal yetersizlik gibi birçok sistemik hastalığın tedavisi için de glukokortikoidler gereklidir.
Sistemik ve lokal glukokortikoidler gözde birçok komplikasyona neden olabilir. Bu yan etkiler tedavi süresinin uzamasıyla ilişkilidir. Bu nedenle glukokortikoid tedavisi alan hastalar yakından izlenmelidir. En sık komplikasyonlar glokom ve arka subkapsüler katarakttır. Lokal glukokortikoid kullanan hastaların %25’inde göz içi basınç artmaktadır. Bu yan etki florometelon ve rimeksolon gibi bazı glukokortikoidlerde daha nadirdir. Sarkoidoz, romatoid artrit ve lupus gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda bu komplikasyon sıktır. Enfeksiyonlar, glukokortikoid kullanımı ile azabilir. Bakteri, mantar ve herpes enfeksiyonlarında, glukokortikoidlerin yanlış veya erken kullanımı kornea perforasyonuna kadar giden yan etkilere neden olabilir. Sistemik kortikosteroid kullanımı veya kesilmesi sırasında psödotümör serebri gelişebilir (2).
Oral kontraseptifler
Birçok olgu sunumu, bu gruptaki ilaçların gözün hemen bütün bölümleri üzerinde ağır yan etkilere neden olabildiğini göstermektedir. Göz kapaklarında ve konjunktivada ödem, subkonjonktival kanama, konjonktivit ve allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca santral retinal vasküler oklüzyon, retinal periflebit ve retinal kanamalar gibi damarsal komplikasyonlar bildirilmiştir. Makular ödemi, santral seröz koryoretinopati ve retina pigmenasyon bozuklukları görülebilir. Optik nörit ve retrobulber nörit birçok hastada rapor edilmiştir. Psödotümör serebri ile ilişkisi iyi bilinmektedir.
Oral kontraseptiflerle ilişkili bazı subjektif yakınmalardan bazıları ise fotofobi, görmede geçici bulanıklık ve odaklanma sorunlarıdır. Migren ile ilişkisi kesin olmamakla birlikte en azından rolü olduğu kabul edilmektedir (3).
Nonsteroidal antiestrojenler
Adolesan jinekomasti tedavisinde kullanılan tamoksifen korneal opasite, optik sinir toksisitesi ve retinopatiye neden olabilir. Bu yan etkilerin çoğu ilacın kesilmesinden sonra düzelir (2).

Endokrin hastalıkların göz üzerindeki etkileri

Gözü en sık etkileyen iki endokrin hastalık diyabetes mellitus ve Graves hastalığıdır. Diyabetik hastalar retinopati açısından göz hekimi tarafından izlenmelidir. Puberte öncesi hastalarda genel olarak retinopatinin beş yıldan önce gelişmediği kabul edilmekle birlikte katarakt çok kötü kontrol edilen hastalarda kısa sürede gelişebilmektedir. Kötü kontrol edilen hastalarda retinopatinin de daha erken gelişebileceği hatırlanmalı ve gerekli hastalarda erken dönemde göz konsültasyonu istenmelidir. Ergenliğin retinopatiyi hızlandırabildiği göz önünde bulundurulmalı ve puberteye giren diyabetli hastalarda göz kontrolleri daha dikkatli yapılmalıdır. Diyabetik retinopati dışında, diabete bağlı göz komplikasyonları arasında makül ödemi, kranial sinir anomalileri (3,4 ve 6. sinir), akut disk ödemi, mukormikozis, katarakt ve akut hiperglisemide görülen kırma kusurları sayılabilir (4,5).
Graves hastalığında klinik olarak belirgin göz tutulumu %50 oranındadır ve eksoftalmi, kapak çekilmesi (retraksiyon), kapak gecikmesi (‘lid lag’), göz kırpmada azalma, konverjans yetersizliği en sık görülen bulgulardır. Göz komplikasyonları asemptomatik eksoftalmiden görmeyi tehdit eden optik nöropatiye kadar değişken olabilir. Yoğun tıbbi ve cerrahi tedavi hastaların yaklaşık %4’ünde gereklidir (5).
Gözü etkileyen diğer endokrin hastalıklar daha nadirdir; fakat bazı ipuçları hastalığın tanısında çok önemlidir. Örneğin, lensin subluksasyonunun saptanması Marfan sendromu açısından, Kayser-Fleischer hakası Wilson hastalığı açısından tanısal olabilir. Gözün ön segmentlerinden arka bölümlerine kadar bize sunduğu ipuçları ve göz bulgularından yola çıkarak düşünülmesi gereken endokrin hastalıklar Tablo 1’de özetlenmektedir (6).
 
Tablo 1: Göz hastalıklarının endokrin ve metabolik hastalıklarla ilişkisi

ORBİTA
Eksoftalmi:
Hiperparatiroidizmin ‘brown’ tümörü, kretinizm (hipotiroidizm), Cushing sendromu, Graves hastalığı, Hunter sendromu, Hurler sendromu, hipofosfatazya, şişmanlık, psödotümör serebri, Scheie sendromu    
Enoftalmi: Kretinizm (hipotiroidizm), ‘maple syrup urine’ hastalığı, Morquio sendromu  
Hipertelorizm: Kretinizm (hipotiroidizm), Ehlers-Danlos sendromu, Hunter sendromu, Hurler sendromu, Williams sendromu, ‘maple syrup urine’ hastalığı, Marfan sendromu, Morquio sendromu  
Hipotelorizm: Maternal fenilketonüriye bağlı fetal kusurlar, Turner sendromu   
Derin yerleşimli gözler: Lowe sendromu, Marfan sendromu   Supraorbital kenarın belirgin olması: Hurler sendromu, Marfan sendromu   
Orbital kemiklerde hipertrofi: Akromegali    
Kemik orbitada osteolizis: Hiperparatiroidizm    
Optik kanalda erozyon: Kraniofaringioma, hipofiz tümörü   
Superior orbital fissürde genişleme: Hipofiz tümörü    
Ekstraoküler kas hipertrofisi (tomografide): Akromegali, Graves hastalığı
Orbitada üfürüm (bilateral): Hipertiroidizm
GÖZ KAPAKLARI
Ptosis:
Abetalipoproteinemi, Addison hastalığı, kortikosteroid (uzun süre lokal kullanım), kretinizm, eklampsi ve preeklampsi, Ehlers-Danlos sendromu, Graves hastalığı, Hunter sendromu, Hurler sendromu, hiperparatiroidizm, hipotiroidizm, hipokalsemi, hipoparatiroidizm, Laurence-Moon-Biedl sendromu, ‘maple syrup urine’ hastalığı, Morquio sendromu, normal gebelik, obesite
Horner sendromu: Hipofiz tümörü 
Kapak çekilmesi (‘retraksiyonu’): Graves hastalığı, Dalrymple: palpebral fissürde genişleme, Stellwag: üst kapakta çekilme
Kapak gecikmasi (‘lid lag’): Aşırı tiroid hormonu alımı, Graves hastalığı
Ektropion: Konjenital ektropion, Lowe sendromu
Fasial palsi: Diabetes mellitus (Willis sendromu)
Blefarospazm: Addison hastalığı, hipokalsemi (hipoparatiroidizm)
Göz kırpmada azalma: Hipertiroidizm (Stellwag işareti) , eksoftalmik oftalmopleji  
Kapak ödemi: Anjionörotik ödem, hipertiroidizm, sistemik staz, premenstrüel ödem  
Mongoloid oblik görünüm: Laurence-Moon-Biedl sendromu, Prader-Willi sendromu  
Epikantus: Abetalipoproteinemi, Ehlers-Danlos sendromu, Hurler sendromu, infantil hiperkalsemi, Laurence-Moon-Biedl sendromu, Lowe sendromu, Turner sendromu   
Hiperpigmentasyon: ACTH tedavisi, ACTH salgılayan hipofiz tümörü, Addison hastalığı, estrojen tedavisi, Gaucher hastalığı, gebelik, hemokromatozis, melasma, Niemann-Pick hastalığı, porfiria kutanea tarda, Wilson hastalığı   
Hipopigmentasyon: Kortikosteroidler, Fanconi sendromu, fenilketonüri, homosistinüri, hipertiroidizm (Graves hastalığı), hipopituitarizm, vitiligo (otoimmün adrenal veya tiroid hastalığı) 
Ksantelazma: Diabetes mellitus, hiperlipidemi   
Kapaklarda kalınlaşma: Akromegali, konjenital hipotiroidizm  
Uzun kirpikler (trikomegali): İzole adrenal hastalık ve over atrofisi
Madarosis (kirpik kaybı): Ehlers-Danlos sendromu, hipertiroidizm, hipokalsemi, hipoparatiroidizm, hipotiroidizm, hipopituitarizm, hipofiz nekrozu (Simmonds-Sheehan)
Poliosis: Albinizm, Werner sendromu
Kaba kaşlar: Kretinizm, CPD sendromu (koryoretinopati ve hipofiz yetersizliği), Hunter sendromu, Hurler sendromu, Sanfilippo sendromu
Hertogh işareti (kaşların dış üçte bir kaybı): Hipogonadizm, hipotiroidizm
LAKRİMAL SİSTEM
Kuru göz: Multipl mukozal nöroma, feokromositoma
Kanlı gözyaşı: Ektopik doku nedeniyle menstruasyon
Aşırı gözyaşı: Morquio sendromu, tirotoksikoz
EKSTRAOKÜLER KASLAR
Strabismus: Arilsulfataz A eksikliği, diabetes mellitus, Ehlers-Danlos sendromu, gangliosidosis (GM1 ve GM2), Gaucher hastalığı, Graves hastalığı, gut hastalığı, homosistinüri, Hurler sendromu, Hutchinson sendromu (adrenal kortekste nöroblastom ve orbital metastaz), hipokalsemi, Laurence-Moon-Biedl sendromu, Lowe sendromu, Marfan sendromu, ‘maple syrup urine’ hastalığı, Prader-Willi sendromu, psödohipoparatiroidizm, Tay-Sachs hastalığı, Williams sendromu   
Siklik strabismus: Graves hastalığı   
Vertikal nistagmus: Diabetes mellitus   
Nistagmus: Abetalipoproteinemi, Chediak-Higashi sendromu, D vitamini zehirlenmesi ve hiperkalsemi, eklampsi ve preeklampsi, gangliosidosis, Hermansky-Pudlak sendromu, hipotiroidizm, Hurler sendromu, Laurence-Moon-Biedl sendromu, Lowe sendromu, Marfan sendromu, oküler albinizm, Prader-Willi sendromu, psödohipoparatiroidizm, Tay-Sachs hastalığı, Werner sendromu, Wilson hastalığı  
Pendüler nistagmus: Albinizm, Laurence-Moon-Biedl sendromu  
Periyodik değişken nistagmus: Diabetes mellitus   
Oküler zıplama (‘bobbing’): GM2 gangliosidosise bağlı ensefalopati 
3.Kranial sinir paralizisi: Kavernöz sinüs sendromu, hipofiz adenomu, diabetes mellitus  
4.Kranial sinir paralizisi: Kraniofaringioma, diabetes mellitus
6.Kranial Sinir Paralizisi: Kretinizm, diabetes mellitus, Gaucher hastalığı, hipofiz adenomu
Eksternal oftalmopleji: Abetalipoproteinemi, diabetes mellitus, Refsum sendromu
İnternükleer oftalmopleji: Fabry hastalığı
Ağrılı oftalmopleji: Diabetik oftalmopleji
Geçici oftalmopleji: Wilson hastalığı
Konverjans yetersizliği: Graves hastalığı (Möbius belirtisi), 3. kranial sinir paralizisi
KONJUNKTİVA
Konjunktivada konjesyon: Gut, hiperparatiroidizm, hipoparatiroidizm, hipotiroidizm
Kronik mukopürülan konjunktuvit: Gut
Konjunktival kserozis: Sjögren sendromu (keratokonjunktivitis sikka-otoimmün tiroid hastalığı ile birlikte olabilir), A vitamini yetersizliği
Subkonjunktival kanama: Diabetes mellitus, Ehlers-Danlos sendromu
Konjunktival hiperpigmentasyon: Addison hastalığı
GÖZ KÜRESİ
Mikroftalmi: Kolobomatöz- Laurence Moon Biedl sendromu;
Nonkolobomatöz: Lowe sendromu
Buftalmos: Hurler sendromu, Lowe sendromu
SKLERA     
Episkleritis: Addison hastalığı    
Skleritis: Kretinizm, gut, porfiria kutanea tarda    
Sklerada stafiloma: Ehlers-Danlos sendromu, hiperparatiroidizm, Marfan sendromu, porfiria kutanea tarda    
Mavi sklera: Ehlers-Danlos sendromu, Hallermann-Streiff sendromu, hipofosfatasia, Lowe sendromu, Marfan sendromu, osteogenezis imperfekta, fenilketonuri, psödohipoparatiroidizm, psödoksantoma elastikum   
Dilate episkleral damarlar: Endokrin eksoftalmus    
Skleral rigidite: Azalması-Graves hastalığı; artması-diabetes mellitus  KORNEA
Mikrokornea: Ehlers-Danlos sendromu, Laurence-Moon-Biedl sendromu, Marfan sendromu 
Megalokornea: Lowe sendromu, Marfan sendromu, osteogenezis imperfekta, Scheie sendromu (MPS-I) 
Hiperplastik korneal sinirler: Multipl endokrin neoplazi tip 2B 
Korneal sinirlerde belirginleşme: Refsum sendromu    
Korneal anestezi: Diabetes mellitus, metakromatik lökodistrofi, nefropatik sistinozis
Band şeklinde keratopati: Gut, hiperkalsemi, hiperparatiroidizm, hipofosfatazia, Paget hastalığı, Fanconi sendromu (sistinozis)
Sklerokornea: Hurler sendromu
Korneal opasite: Sistinozis, Fabry hastalığı, GM1 gangliosidozis, Hurler sendromu, Maroteaux-Lamy sendromu (MPS-VI), Morquio sendromu, multipl sulfataz eksikliği, psödo-Hurler polidistrofi (mukolipidozis III), Scheie sendromu, sialidozis (Goldberg tipi), Lowe sendromu,  korneal lipidozis, Riley-Day sendromu, Von Gierke sendromu, fukosidozis (lokal opasite)
Korneal kristaller: Sistinozis, gut, hipertiroidizm
Kornea plana: Marfan sendromu
Keratokonus: Apert sendromu, Ehlers-Danlos sendromu, Laurence-Moon-Biedl sendromu, Marfan sendromu, psödoksantoma elastikum
Keratitis punktata: CRST sendromu (kalsinozis, Reynaud sendromu, sklerodaktili, telanjiektazi),  diabetes mellitus, Graves hastalığı, hipotiroidizm, Riley-Day sendromu
Keratitis sikka: Otoimmun tiroid hastalığı, diabetes mellitus   Anterior korneal mozaik: Endokrin eksoftalmus    
Korneal dermoidler: İnkontinensia pigmenti   
Pannus: Hipotiroidizm    
İnterstisyel keratit: İnkontinentia pigmenti   
Korneoskleral keratit: Gut     
Marginal korneal ülser: Gut     
Korneada pigmentasyon: Wilson hastalığı (Kayser-Fleischer), Tangier hastalığı   
Anterior embriyotokson: Alport sendromu, familyal hiperkolesterolemi  Lens problemlerine ikincil korneal hastalık: Addison hastalığı, Apert sendromu, katarakt, korneal ülser, Ehlers-Danlos sendromu, hipoparatiroidizm, keratik moniliasis, keratokonjunktivit, Lowe sendromu, Marfan sendromu, mukolipidozis IV, psödohipoparatiroidizm, Refsum sendromu, Sanfilippo sendromu (MPS III), Scheie sendromu   Retinal problemlere bağlı korneal hastalık: Apert sendromu, sistinozis, Ehlers-Danlos sendromu, Fabry hastalığı, Hunter sendromu, Hurler-Scheie sendromu, Hurler sendromu, hiperlipoproteinemi, hiperparatiroidizm, idiopatik hiperkalsemi, Marfan sendromu, mukolipidozis IV, porfiria kutanea tarda, Refsum sendromu, Scheie sendromu, Von Gierke hastalığı, Werner sendromu
İNTRAOKÜLER BASINÇ
Hipotoni: Diabetes mellitus, homosistinüri, Morquio sendromu
Glokoma: Akromegali, kretinizm, Cushing sendromu, diabetes mellitus, Ehlers-Danlos sendromu, homosistinüri, Hunter sendromu, Hurler sendromu, hipertiroidizm, Lowe sendromu, Marfan sendromu, Multipl endokrin neoplazi tip 1, Scheie sendromu, sulfit oksidaz eksikliği
Glokom ve sığ ön kamara: Sistinozis
Konjenital glokomu taklit eden durumlar: Sistinozis, familyal lipidozis, Von Gierke hastalığı, Hurler sendromu, inkontinentia pigmenti, Maroteaux-Lamy sendromu (MPS VI), Morquio sendromu, Riley-Day sendromu, Scheie sendromu
ÖN KAMARA
Hifema: Diabetes mellitus
İris çıkıntıları: Marfan sendromu, mukopolisakkaridozlar
PUPİL    
Midriazis: Lowe sendromu   
Fikse pupil: Diabetik oftalmopleji   
Miyozis: Argyll Robertson pupili, diabetes mellitus, Lowe sendromu, Marfan sendromu, Morquio sendromu, Refsum hastalığı, Horner sendromu   
Afferent pupil kusuru: Diyabetik retinopati   
İRİS    
Aniridi: Homosistinüri   
İris kolobomu: Laurence-Moon-Biedl sendromu, Marfan sendromu  Rubeozis iridis: Diabetes mellitus   
Heterokromia: İnkontinentia pigmenti   
İris atrofisi: Diabetes mellitus, hipotiroidizm, tirozinozis, Werner sendromu, Wilson hastalığı 
Nükleer katarakt: ‘Maple syrup urine’ hastalığı, Von Gierke hastalığı  
Lameller katarakt: Galaktokinaz eksikliği, hipofosfatazya, mannosidozis, Marfan sendromu 
Punktat katarakt: Kretinizm, galaktokinaz eksikliği, hiperkalsemi, Lowe sendromu, psödohipoparatiroidizm  
Posterior subkapsüler katarakt: Abetalipoproteinemi, diabetes mellitus, Fabry hastalığı, hipoparatiroidizm, inkontinentia pigmenti, Laurence-Moon-Biedl sendromu, Refsum hastalığı, Werner sendromu
Posterior lentikonus: Lowe sendromu
Mikrofaki veya sferofaki: Homosistinüri, hiperlizinemi, Lowe sendromu, Marfan sendromu
Lens dislokasyonu: Ehlers-Danlos sendromu, homosistinüri, hiperlizinemi, Marfan sendromu, psödoksantoma elastikum, sülfit oksidaz eksikliği
Kataraktla birlikte görülen sendromlar: Abetalipoproteinemi, Addison sendromu, albinizm, kretinizm, diabetes mellitus, Fabry hastalığı, galaktokinaz eksikliği, galaktoz transferaz eksikliği,  Hagberg-Santavuori sendromu (herediter ensefalopati, mikrosefali, optik atrofi), homosistinüri, hiperkalsemi, hipoglisemi, hipoparatiroidizm, hipofosfatazia, inkontinentia pigmenti, Laurence-Moon-Biedl sendromu, Lowe sendromu, mannosidozis, ‘maple syrup urine’ hastalığı, Marfan sendromu, Morquio sendromu, multipl sulfataz eksikliği, osteogenezis imperfekta, Passow sendromu (konjenital siringomyeli), Prader-Willi sendromu, Refsum sendromu, tirozinozis, Wilson hastalığı, Zellweger sendromu
Akomodasyon spazmı: Diabetes mellitus    
Akomodasyon parezisi: Gebelikten sonra, diabetes mellitus, laktasyon  VİTREUS     
Vitreus kanaması: Diabetes mellitus    
RETİNA     
Pamuk atılmış manzarası: Diabetes mellitus, gebelik toksemisi  Retinal venlerde genişleme ve kanama: Diabetes mellitus, porfiria kutanea tarda   
Retinovitreal kanama: Diabetes mellitus, inkontinentia pigmenti,   ‘Hard eksuda’: Diabetes mellitus    
Maküler ödem: Diabetes mellitus, Fabry hastalığı, Hunter sendromu, Hurler sendromu  
Parafoveal telanjiektazi: Diabetes mellitus    
Retinal damarlarda anevrizmal dilatasyon: Diabetes mellitus   
Retinada neovaskülarizasyon: Diabetes mellitus, Ehlers-Danlos sendromu   
Jeneralize arterial daralma: Aldosteron salgılayan adrenal tümör, Cushing hastalığı, Hunter sendromu, Jansky-Bielschowsky hastalığı (gangliosidozis GM2, tipIII), feokromasitoma, Sanfilippo sendromu, Tay-Sachs hastalığı, gebelik toksemisi, Zellweger sendromu
Retinitis veya psödoretinitis pigmentoza: Abetalipoproteinemi, sistinozis, Haltia-Santavuri sendromu (nöronal seroid lipofusinozis), Hunter sendromu, Hurler sendromu, hipofosfatazia, infantil fitanik asid depo hastalığı, Kearns-Sayre sendromu, Laurence-Moon-Biedl sendromu, mukolipidozis IV, multipl sulfataz eksikliği, psödohipoparatiroidizm, Refsum hastalığı, Sanfilippo sendromu, Scheie sendromu, Stock-Spielmeyer-Vogt sendromu
Retinal vasküler sendromlar ve angiomatozis: Feokromasitoma
Retinal vasküler tortuosite: Fabry hastalığı, Maroteaux-Lamy sendromu
Lipemia retinalis: Diabetes mellitus ve hiperlipemi, hipotiroidizm, idiopatik hiperkalsemi, primer hiperlipoproteinemi, progresif lipodistrofi, ikincil hiperlipoproteinemi
Santral retinal ven okluzyonu: Diabetes mellitus
Retinal arter okluzyonu: Fabry hastalığı, homosistinüri
Makulada kiraz lekesi (Japon bayrağı): Beta galaktozidaz eksikliği, Hurler sendromu, lipomukopolisakkaridozlar, multipl sulfataz eksikliği, Gaucher hastalığı, Farber sendromu Goldberg sendromu, infantil metakromatik distrofi, Niemann-Pick hasalığı, Sandhoff hastalığı,
Tay-Sachs hastalığı, Stock-Spielmeyer-Vogt sendromu (herediter serebroretinal dejenerasyon, mental retardasyon)
Makulada pigmenter değişiklikler  
Beyaz veya sarı makuler lezyon: Diffüz lökoensefalopati, Gaucher hastalığı   
Pigmente fundus lezyonları: Abetalipoproteinemi, inkontinentia pigmenti , Laurence-Moon-Biedl sendromu, Lignac-Fanconi sendromu, Refsum sendromu    
Soluk fundus lezyonları-jeneralize: Albinizm, Fabry hastalığı, Gaucher hastalığı, hiperlipemi, lipidozlar, Tay-Sachs hastalığı   
Soluk fundus lezyonları-lokalize: Hiperkolesterolemi, inkontinentia pigmenti, Laurence-Moon-Biedl sendromu, Lignac-Fanconi sendromu, Refsum sendromu    
Retina dekolmanı: Apert sendromu, Ehlers-Danlos sendromu, homosistinüri, inkontinentia pigmenti, Marfan sendromu, Norrie sendromu (X’e bağlı sağırlık, körlük ve mental retardasyon), gebelik toksemisi, Warburg sendromu (hidrosefali, kriptorşidizm, mikropenis, göz anomalileri) 
Periferik retinal dejenerasyon: Sistinozis     
Kristalin retinopati: Sistinozis     
KOROİD     
Angioid ‘streaks’ (fibröz bandlar): Akromegali, diffüz lipomatozis, Ehlers-Danlos sendromu, psödoksantoma elastikum   
Koroidal neovaskularizasyon: Angioid ‘streaks’ , osteogenezis imperfekta   
Koroidal katlantı: Graves hastalığı
Koroidal kanama: Diabetes mellitus, Ehlers-Danlos sendromu
Koroidal dekolman: Diabetes mellitus, gebelik toksemisi
Uveitis ile birlikte görülen sendromlar: Glokoma, homosistinüri
Posterior uveiti taklit eden durumlar: Sistinozis
OPTİK SİNİR
Papilödem: Endokrin eksoftalmus, psödotümör serebri, Addison hastalığı, diabetes mellitus, Fabry hastalığı, Hunter sendromu, hiperparatiroidizm, hipokalsemi, hipoparatiroidizm, idiopatik hiperkalsemi, Maroteaux-Lamy sendromu, menstruasyon, mukolipidozis III, obesite, oral kontraseptifler, gebelik, psödohipoparatiroidizm, sistemik kortikosteroidler
Optik nöritis: Diabetes mellitus, hipertiroidizm, hipoparatiroidizm, hipotiroidizm
İskemik optik nöropati: Diabetes mellitus
Optik sinir hipoplazisi: Albinizm, diabetik anne çocuğu, osteogenezis imperfekta, hipofiz anomalileri (septo-optik displazi), diabetes insipidus, büyüme geriliği, neonatal hipoglisemi
Optik diskte neovaskularizasyon: İnkontinentia pigmenti akromians
Optik atrofi: Abetalipoproteinemi, albinizm, kretinizm, Cushing sendromu, diabetes mellitus, gangliosidozis GM1 tip2, gangliosidozis GM2 tip3, homosistinüri, Hunter sendromu, Hurler sendromu, hiperparatiroidizm, hipofosfatazia, hipofiz yetersizliği, infantil nöronal lipofusinozis,  Laurence-Moon-Biedl sendromu, ‘maple syrup urine’ hastalığı, Maroteaux-Lamy sendromu, metakromatik lökodistrofi, Morquio sendromu, mukolipidozis IV, Niemann-Pick hastalığı,  Passow sendromu, hipofizer gigantizm, porfiria kutanea tarda, Refsum sendromu, Riley-Day sendromu, Sanfilippo sendromu, Stock-Spielmeyer-Vogt sendromu, Tay-Sachs hastalığı, Von Gierke hastalığı, Zollinger-Ellison sendromu
GÖRME BOZUKLUKLARI
Edinsel myopi: Albinizm, diabetes mellitus, hipotiroidizm, gebelik toksemisi
Myopi: Ehlers-Danlos sendromu, homosistinüri, Laurence-Moon-Biedl sendromu, Marfan sendromu, Scheie sendromu
Edinsel hiperopi: Diabetes mellitus
Kortikal körlük: Galaktozemi, Pompe hastalığı, Tay-Sachs hastalığı
Çocukluk çağında körlük: Laurence-Moon-Biedl sendromu, Marfan sendromu, metakromatik lökodistrofi, Niemann-Pick hastalığı, Sandhoff hastalığı
Gece körlüğü: Refsum sendromu, retinitis pigmentosa

Yazışma Adresi:  Dr. Ömer Tarım, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, Bursa
Tel.: 0224 442 88 86 E-mail:
omer@uludag.edu.tr

Kaynaklar

1.  Feldman F, Bain J, Matuk A. Daily assessment of ocular and abnormal variables throughout the menstrual cycle. Arch Ophthalmol 1978; 96:1835-8.
2.  Fraunfelder FW, Rosenbaum JT. Drug-induced uveitis. Incidence, prevention and treatment. Drug Saf. 1997; 17:197-207.
3.  Vessey MP, Hannaford P, Mant J, Painter R, Frith P, Chappel D. Oral contraception and eye disease: findings in two large cohort studies. Br J Ophthalmol. 1998; 82:538-42.
4.  Kroll P, Rodrigues EB, Hoerle S. Pathogenesis and classification of proliferative diabetic vitreoretinopathy. Ophthalmologica. 2007; 221:78-94.
5.  Stemberger K, Kahaly GJ, Pitz S. Update on thyroid eye disease. Compr Ophthalmol Update. 2006; 7:287-98.
6. Stawell RJ, Hall AJ. Eye signs in systemic disease. Aust Fam Physician. 2002; 31:217-23.

Anasayfa Arşiv Arama Menü