DİĞER

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Ankara

**

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

***

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

****

Dr.Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Konjenital intestinal Lenfanjiektazi Olgusu - POSTER: 36

Primer intestinal lenfanjiektazi, intestinal lenfatiklerin konjenital dilatasyonu ve lenf sıvısının intestinal lümene sızması sonucu hipoproteinemi ve ödemle bulgu veren; ender görülen bir hastalıktır. Bu sunuda, periferik ödem ve hipoalbüminemi bulguları ile gelip intestinal lenfanjiektazi tanısı alan bir olgu nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.
Olgu: Otuzdört günlük kız hasta, bir haftalıkken başlayan ayaklarında şişlik ve günde üç dört kez olan bol sulu dışkılama şikayetleriyle başvurdu. Hikayesinden miadında, 4000gr olarak spontan vajinal yolla, komplikasyonsuz doğduğu, sadece anne sütü ile beslendiği ve yakınmaları nedeniyle başvurduğu sağlık kuruluşunda albümin düşüklüğü saptanarak hastanemize sevk edildiği öğrenildi.
Fizik muayenesinde, genel durumu iyi. vucut ağırlığı 4100gr (50p), boyu 53cm (10p), baş çevresi 37cm (50p), cilt soluk, batın distandü, organomegalisi yok, ayak sırtında ve pretibial + gode bırakan ödemi mevcuttu. Diğer sistem bulgularında özellik yoktu.
Laboratuvar bulgularında hemoglobin 10.9gr/dL, lökosit sayısı 9,1x103/mm3, trombosit sayısı 251x103/mm3, BUN 4mg/dL, kreatinin 0.29 mg/dL, serum sodyum 134mEq/L, serum potasyum 3.4mEq/L, serum klor 103mEq/L, AST 46u/L, ALT 17u/L, total protein 2.6 gr/dL, albümin 1.3 grdL ve alkalen fosfataz 206uL bulundu. Gaita incelemesinde mikroskobi normal, kültür normal gaita florası, redüktan madde menfi ve tam idrar incelemesi normal bulundu. Parasentez mayi incelemesinde, şilöz görünümde, lökositlerin %88’i lenfosit, pandi:++++, LDH 29u/L, protein 536mg/dL, glukoz 97mg/dL, trigliserit 205mg/dL bulundu ve kültüründe üreme olmadı. Batın USG’de yaygın, homojen içerikli asit izlendi ve EKO’ su normal bulundu. Endoskopisinde duedonum ikinci kısım mukozasında yaygın beyaz granüler patern izlendi. Biyopsi materyelinin histopatolojik incelemesinde spesifik patoloji izlenmedi.
Klinik, laboratuvar ve endoskopi bulgularıyla intestinal lenfanjiektazi düşünülen, sekonder lenfanjiektaziyi destekler fizik ve laboratuvar bulgusu saptanmayan hastada diğer nedenler ekarte edilerek konjenital intestinal lenfanjiektazi tanısı kondu. Aralıklı albümin desteği yapılan ve “octreotit” tedavisi başlanan hastanın izleminde asiti geriledi, ödemi kayboldu, ishali düzeldi ve “octreotit” tedavisi ile izleme alındı.

Anasayfa Arşiv Arama Menü