DİĞER

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Kayseri

Senkop ve Ani Ölüm

Tonus kaybı ile karakterize kendiliğinden sonlanan ani bilinç kaybıdır. Beyin fonksiyonlarının yaygın ve geçici bozukluğu söz konusudur. Senkobun genel popülasyonda görülme sıklığı % 3-3.5 arasında değişir. Görülme sıklığı yaşla beraber artma gösterir. Nöbet öncesi görülen bulgular, baş dönmesi, yüzde kızarma, halsizlik, solukluk, bulantı, soğuk terleme, çarpıntı, bulanık görme ve işitme kaybıdır. Senkop selim nöbetten ani ölüme kadar farklılık gösteren klinikte olabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda senkop nedenlerinin çok çeşitli olabileceği gösterilmiştir.

Etiyoloji

1. Otonomik
Vasovagal senkop: Vasovagal senkop en sık görülen senkop nedenidir. Vasodepresör veya nörokardiyojenik senkop olarak da adlandırılır. Vasovagal senkopta hassas kişiler uzun süreli ayakta durma sürecinde adaptif nörokardiyovasküler cevapta yetersiz olurlar. Ani tonus kaybı, sistemik hipotansiyon ve paradoks bradikardi nöbet sırasında saptanır. Nörokardiyojenik senkobu başlatan uyarılar doğrudan santral sinir sisteminden veya mekanik, kimyasal ağrı ve ısı değişikliklerine duyarlı reseptörlerden kaynaklanır. Olay birkaç dakikada sonlanır.
Ortostatik: Erişkinlerde sık görülür ayakta iken tansiyon düşebilir.
Karotis sinüs hassasiyeti
Durumsal: Öksürük, kusma, valsalva, miksiyon, defekasyon.
2. Kardiyovasküler
A. Obstrüktif nedenler
Sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonları. Aort stenozu
Sağ ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonları. Pulmoner stenoz
Pompa yetersizliği Kardiyomiyopati
Kalp tamponadı
B. Ritim bozuklukları
Bradiaritmiler: A-V bloklar, Hasta sinüs sendromu
Taşiaritmiler:  VT
3. Diğer nedenler
Metobolik: Hipoglisemi, hipoksi,
Nörolojik: Konvulsiyon, serebrovasküler olaylar
Psikojenik
İlaçlar
Tanısal değerlendirme
Anamnez
Tilt testi
İnvazif olmayan EKG
İstirahat EKG si
Holter monitorizasyonu
Efor testi
Olay kaydedici (Event rekorder)
Tedavi
Volüm yüklenmesi
Beta bloker
Antikolinerjikler
Serotonin inhibitörleri
Alfa agonistler
Kardiyak pacing
Kardiyak sorunların giderilmesi
Metobolik sorunların giderilmesi

 Ani Ölüm

 Ani ölüm tıbbı durumu stabil iken semptomların başlangıcından itibaren 24 saat içerisinde gerçekleşen gürültüsüz beklenmeyen ölüm olarak değerlendirilir. Ani kardiyak ölümler tüm ani ölümlerin yaklaşık % 50 ni oluşturur. En sık görülme yaşları 6-18 aydır. Nedenleri
 Yapısal kalp hastalıkları
 Aritmiler
 Miyokardit
 Kalp tamponadı
 Ağır kalp yetersizliği
 Ağır kapak yetersizliği
 Vasovagal manevralar
 Kardiyomiyopatiler
 Kardiyomiyopatilerde ani ölüm oranı Hipertrofik KMP de en yüksektir %5-12. Dilate KMD de %2-5, Restriktif KMD de % 1 oranında görülür.
 Aritmiler içerisinde en sık görülen ani ölüm nedeni uzun QT sendromudur. Herediter geçiş gösteren sendrom QT intervalinin uzaması ile karakterizedir. Polimorfik ventriküler taşikardi (torsades de pointes) ile seyreder. Heterojenite gösteren sendrom senkop ve ani ölüm adına oldukça yüksek risk taşır. Tanıda aile hikâyesi önemlidir. Tanıda en önemli tetkik EKG ve yetersiz olması halinde stres EKG dir. Spesifik tedavisi olmayan sendromda en uygun tedavi beta bloker kullanımı ve implantabl kardiyoverter defibrilatördür. Ani ölüm oranı oldukça yüksektir.

Kaynaklar

1. Washington R. Syncope and sudden death in the athlete. Clin Ped Emerg Med 8;54-58:2007.
2. Çil E. Çocuklarda senkop nedenleri Uludağ Üni Ped Kard Ders notları.
3. Silka M. Sudden Cardiac Death. In Moss ans Adams Heart disease in infants, children and adolescants Allen H, Driscoll D, Gutgesell HP, Clark EB. Lipppincott Williams USA 2001, 534-547.

Anasayfa Arşiv Arama Menü