OLGU SUNUMU

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Bursa

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa

****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

Giriş: Çocukluk çağında bronşiyolitis obliterans kronik solunum problemlerine yol açan mortalitesi yüksek olan bir hastalıktır. Etyolojisinde; enfeksiyöz, immünolojik, kimyasal faktörler rol oynar.
Olgu: İkibuçuk yaşında, kız çocuğu nefes darlığı, hışıltılı solunum ve ateş yüksekliği şikayeti ile başvurdu. İlk kez 2 ay önce 15 gün arayla iki kez birer hafta süreyle bronkopnömoni tanısıyla yatırılıp antibiyotik tedavisi aldığı, yakınmalarının gerilemediği öğrenildi. Fizik muayenesinde; ateş: 37,5 °C (aksiller), nabız: 96/dk, solunum sayısı: 42/dk bulundu. Göğüs ön-arka çapında artış, suprasternal ve subkostal çekilmeleri, akciğerlerde bilateral kaba, bazallerde yaygın krepitan raller ve ronküsleri mevcuttu.
Laboratuvar incelemelerinde; beyaz küre 10 600/mm3, Hb 10,6 gr/dl, trombosit 537.000 mm3, periferik yayma: %70 PNL, %40 lenfosit, oksijen satürasyonu: % 87 (oda havasında), %95 (nasal oksijen tedavisi alırken) bulundu. Total IgG, IgA, IgM, IgE ve ter testi normal idi. Bronkoskopide yabancı cisim saptanmadı. Akciğer biyopsisi bronşiyal yapıyı oblitere eden fibröz doku artışı, fokal kollaps alanları içeren amfizematöz akciğer dokusu şeklinde yorumlandı. Olgunun akciğer HRCT’sinde; Her iki akciğerde alt loblarda ve sağ orta lobda bronşiyektazik değişiklikler, sol akciğerde mozaik perfüzyon paterni mevcuttu.
Bu bulgularla olguya bronşiyolitis obliterans tanısı konularak salbutamul nebül 2.5 mg 4x1, metilprednisolon 2 mg/kg/gün başlandı. Yakınmaları azalan olguya, oksijen saturasyonları %88 (oda havasında) seyrettiği için ev tipi oksijen tüpü, ev tipi oksijen konsantratör cihazı kullanımı başlatıldı.
Tartışma: Bronşiyolitis obliterans tanısı alt solunum yolu enfeksiyonları sonrası solunum bulguları giderek bozulan olgularda, tipik öykü, klinik ve radyolojik bulguların varlığı halinde düşünülmeli ve erken tedavi başlanmalıdır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü