DİĞER

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Bursa

**

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon

***

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

****

Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Afyon

*****

Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon

Septik Artrit İle Başvuran Olgunun Diz Ekleminde Saptanan Yabancı Cisim - POSTER: 22

Giriş: Septik artrit sıklıkla bakterilerin neden olduğu eklemin süpüratif inflamasyonudur. Tanı gecikmesi ya da yetersiz tedavi durumunda çocuğun yaşamını ömür boyu etkileyen kemik ve eklem hasarı meydana gelebilir.
Olgu Sunumu: Beş yaşında kız hasta; sağ dizinde ağrı ve şişlik yakınması ile başvurdu. Şikayetleri iki gün önce başlayan hastanın fizik incelemesinde sağ dizde lokal ısı artışı, hareket kısıtlılığı ve sağ diz ile sol diz arasında 3 cm’lik çap farkı saptandı. Tam kan sayımında hemoglobin 12.8 g/dl, lökosit 22 000/mm3, Plt 375 000/mm3, periferik incelemede sola kayma, CRP 36 mg/dl, sedimantasyon 68 mm/saat idi. Diz grafisinde dikiş iğnesi tespit edildi. Hasta ve ailesi iğne batma öyküsü açısından tekrar sorgulandı. Pozitif hikaye alınmadı. Artroskopi ile yabancı cisim çıkarıldıktan sonra antibiyoterapi başlandı.
Tartışma: Çocuklarda eklem içinde yabancı cisim nadirdir. Bununla birlikte literatürde diz ekleminde pek çok tip yabancı cisim bildirilmiştir. Yabancı cisim batması ebeveyn tarafından görülmez yada çocuk tarafından haber verilmez ise enfeksiyon bulguları belirinceye kadar gizli kalabilir. Bu yazıda septik artrit tanısı alan tetkikleri sırasında diz eklemi içinde radyoopak görünümünden dolayı çok kolay tanı alan bir olgu sunulmuştur. Septik artrit etiyolojisinde saptanması her zaman kolay olmayan nonopak yabancı cisimlerinde bulunabileceği unutulmamalıdır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü