DİĞER

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

**

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji ve Ramatoloji Ünitesi, Ankara

***

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon BD, Ankara

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

Selektif IgM eksikliği, primer veya sekonder nedenlerle ortaya çıkabilen, bazı hastaların tamamen asemptomatik olduğu, bazı hastalarda bebeklikten itibaren kapsüllü bakteriler ve virüslerle ciddi enfeksiyonların görüldüğü bir disgamaglobülinemi formudur.
Selektif IgM eksikliğinde IgM seviyeleri 40 mg/dl’nin altındadır [1,2]. Beraberinde atopik veya kronik dermatit, alerjik rinit, hışıltı, büyüme-gelişme geriliği ve ishal görülebilir. Sebebi tam olarak aydınlatılabilmiş değildir [2]. İnsidansı genel popülasyonda <%0.03, kadın ve erkeklerde eşit olarak görülen nadir bir hastalıktır[2,4].
VZV için aşılamanın rutin olmadığı ülkelerde çocukların %95’inden fazlası 5 yaşından önce enfekte olurlar [7]. Canlı atenüe suçiçeği aşısı özellikle immünkompromize bireylerde suçiçeği enfeksiyonu ve komplikasyonlarının önlenmesinde evrensel immünizasyon için gelecek vaad etmektedir. VZV aşısı genellikle iyi tolere edilebilen bir aşıdır. %3,8 oranında suçiçeği benzeri bir döküntüye neden olabilir [9]. Çok nadiren ciddi komplikasyonlara neden olur.
Olgu: 13 yaşında, kız hasta, ilk olarak bir aylıkken tüm vücudunda ortaya çıkan döküntüleri takiben beliren ishal, kilo kaybı, oral alım bozukluğu nedeniyle sekiz aylıkken selektif IgM eksikliği tanısı almış, izlemi boyunca ara ara ishali, döküntüleri, sık üst solunum yolu enfeksiyonu tabloları olan hastanın, iki hafta önce kardeşinde su çiçeği görülmesi sonrasında döküntülerinin başlaması, ateşinin olması üzerine hastanemize başvurdu. Adölesan yaşta ve immün yetmezliğinin olması; yaygın, sekonder enfeksiyon gelişmiş döküntülerinin olması; sağ göz konjonktivada lezyon görülmesi nedeniyle yatırılarak izlenmesi uygun görülen hastanın servise kabulünde bakılan tam kan sayımında beyaz küresi 3200/mm3 (4100-11200), kantitatif immünglobulin değerleri; IgM: 18 mg/dl(83-282); IgE 8001iu/ml (0-87); IgA: 245 mg/dl(96-465); IgG: 1150 mg/dl (907-1958) olarak tespit edildi. Diğer rutin laboratuvar incelemeleri normal sınırlar içerisindeydi. Hastaya intravenöz asiklovir ve sulbaktam-ampisilin tedavisi başlandı. İzleminde döküntüleri kurutlanan, sekonder cilt enfeksiyonlarında düzelme saptanan hasta önerilerle taburcu edildi.
Bizim bu vakayı dikkate getirmemizdeki amacımız; immün yetmezliği olan, ancak aşı cevabı verebilen selektif IgM eksikliğinde olduğu gibi bireylerde aşı uygulamasının ve gerektiğinde profilaksi verilmesinin önemini vurgulamak istememizdir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü