DİĞER

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

**

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon BD, Ankara

Öncesinde Sağlıklı Olan Pediatrik Hastada Ektima Gangrenozum - POSTER: 25

Ektima gangrenozum (EG); deri ve müköz membranların enfektif lezyonudur. Bakterilerin hemotojen yayılımı ile veya primer cildin etkilenmesi ile oluşabilir. En sık etken Pseudomonas aeruginosa’dır. En önemli risk faktörü malignansi veya immünsüpresif tedaviye bağlı nötropenidir. Öncesinde tamamen sağlıklı çocuklarda görülmesi oldukça nadir olarak literatürde rapor edilmektedir.
Olgu Sunumu: Öncesinde herhangi bir yakınması olmayan 2 yaşında kız hasta çocuk enfeksiyon polikliniğine bir gündür olan önce sol kulaktan sonra sağ kulaktan da gelmeye başlayan, başlangıcında beyaz sonrasında koyu kahverengi renkte olan akıntı yakınması ile başvurdu. Akut otitis media tanısı ile 80 mg/kg klavulonik asit-amoksisilin tedavisi başlandı. Ertesi gün kontrole gelen hastanın her iki dış kulağında ve boyun ön kısmında koyu kahverengi ortası ülsere, etrafı hiperemik bir halo ile çevrili kurutlu lezyonların ortaya çıktığı belirlendi. Hastanın annesinden boyun önündeki lezyonun küçük bir kızarıklık olarak başladığı ve 3 saat içinde yayılarak ön boyun bölgesini kapladığı öğrenildi. Ektima gangrenozum ve eksternal otit ön tanıları ile hasta hospitalize edilerek seftazidim ve amikasin tedavileri başlandı. Lokal antibiyoterapi ve serum fizyolojik irrigasyonu günde iki kez uygulandı. Hastadan gönderilen periferik kan kültürlerinde üreme olmadı. Sağ ve sol kulak akıntılarından yapılan kültürlerde üreme olmadı. Nonbakteriyemik ektima gangrenozum tanısı konulan hastada altta yatan bilinen bir hastalık olmadığı için immünolojik araştırması yapıldı. Ig A: 19,8 mg/dl (18-50), Ig M: 72,8 mg/dl (45-200), Ig G: 504 mg/dl (420-1200) normal sınırlarda idi, aşı cevabı için bakılan Anti Hbs: 367,7 (0-10) geldi, lenfosit subsetleri; CD3: %61, CD4: %29, CD8: %38, CD 16+56: %7, CD19: %29 olduğu öğrenildi. Blastik transformasyon normaldi, NBT: %100 geldi. Bizim vakamızda EG öncesinde ve tedavi sonrasında nötropeni görülmemesi, diğer risk faktörlerinin bulunmaması etkenin Pseudomonas dışı bir mikroorganizma olduğunu düşündürmektedir.
Hastanın öncesinde tamamen sağlıklı olması, başvuruda sepsis kliniğinin olmaması ve kan kültürlerinde üreme olmaması ile nonbakteriemik EG tanısını kesinleştirmiştir. Bu vakada altta yatan bir hastalık belirlenememiştir. Ancak lokalize, nonbakteriemik EG hastalarında da altta yatan kronik veya immün hastalık olma riskinin yüksek olduğuna bu vaka aracılığı ile dikkat çekmek istedik.

Anasayfa Arşiv Arama Menü