DİĞER

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Sorunlu Gebelik Sonucunda Doğan Bebeklerde Kord Kanındaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliğinin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi? - POSTER: 43

Amaç: Çalışmanın amacı, normal seyirli gebelerden doğan bebekler ile komplikasyonlu gebelerden doğan bebeklerin kordon kanında, serum demir, demir bağlama kapasitesi ve ferritin düzeylerinin incelenmesidir.
Materyal metod: Bu amaçla çalışmaya Zeynep Kamil Kadın-Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yapan 88 gebe kadın alındı. Bunlardan, önceki gebeliklerinde ve son gebeliği boyunca komplikasyon görülmeyen, hemoglobini 11 gr/dl’nin üzerinde olan, 32-38. gebelik haftasında olan ve normal gebe grubuna dahil edilen 48 olgudan doğan bebekler, sağlıklı yenidoğan grubuna dahil edildi (Grup I A). Hemoglobin değerleri 11 g/dl’nin altında olan, kronik ve/ya da gestasyonel hipertansiyonu tespit edilmiş, preeklamptik, eklamptik, gestasyonel diyabet, plasenta previa, plasenta dekolmanı öyküsü bulunan ve ayrıca 35 yaş üzerinde olup yüksek riskli gebe grubuna dahil edilen 40 olgunun bebekleri ise riskli yenidoğan bebekler grubuna dahil edildi (Grup II A). Her iki gruptan doğumdan hemen sonra kordon kanından serum demir, demir bağlama kapasitesi ve ferritin tayini için kan örneği alındı.
Bulgular: Gruplar arasında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmadı. Gruplar demir, demir bağlama kapasitesi ve ferritin açısından karşılaştırıldığında, grup II A’daki serum ferritin değerleri, grup IA’ya göre anlamlı olarak düşük saptandı. Demir bağlama kapasitesi grup IIA’da grup IA’ya göre anlamlı derecede yüksek iken, demir değerleri, gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermedi.
Sonuç: Sorunlu gebeliklerden doğan bebeklerde, serum ferritin değerlerinin düşük saptanması, bu bebeklerde erken dönemde demir eksikliği anemisi olasılığını arttırmaktadır. Çalışmamız, bu bebeklere erken dönemde proflaktik demir tedavisi verildiğinde, kognitif fonksiyon bozukluklarının önüne geçilebileceği görüşünü desteklemektedir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü