DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Çocukluk Çağı Dirençli Epilepsilerinde Topiramatın Etkinliği - POSTER: 11

Amaç: Topiramat kullandığımız  dirençli epilepsili çocuk hastalarda elde edilen klinik sonuçlar değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Retrospektif açık etiketli tek merkezli çalışma. Parsiyel veya jeneralize (tonik, tonik klonik absans, infantil spazm ve myoklonik tipte nöbetleri olan ortalama epilepsi süresi 6.1 yıl (dağılım 1 ile 13 yıl ) olan 43 hasta.  Yaşları 1-16 yaş arası 13 kız 30 erkek hasta. Topiramat kullanım süresi 9,7 ay (dağılım 3 ay-24 ay). Geçmişte en az 2 veya daha çok başarısız antiepileptik ilaç tedavisi alan hastalar. Topiramat ve daha önceki antiepileptiklerin dozları bireysel olarak ayarlandı. Topirama'a yanıt; tedaviye tam yanıt (%75 ve üzeri ) ve kısmi yanıt (%50-75) , yetersiz yanıt (%25-50), yanıtsız (%0-25 ) olarak alındı. Nöbet sıklığı ve yan etkiler açısından hastalar her kontrolde değerlendirildi.
Yan etkiler:
İştahsızlık%9,1
Davranış bozuklukları %4.6
Kilo kaybı % 2.3
Kognitif fonksiyon bozukluğu %4.6
Ürolithyasis %2.3
Somnolans %2.3
Bulgular: 15 olguda tam olmak üzere 30 olguda tedaviye tam (%75 ve üzeri) ve kısmi (%50-75) yanıt alındı. (%69.4). Basit  parsiyel nöbetle izlenen olguların %85.7 sinde yanıt alınırken komplex parsiyel nöbetli olguların %58.3'ünde yanıt alınamadı. Tonik klonik jeneralize nöbetli ve absans nöbetli olgularda ise %100 yanıt alındı. Myoklonik nöbetli hastalarda %71.5 tam yanıt alınırken İnfantil spazmlı olguların %66'sı tam ve kısmi yanıtlıydı. Özetle topiramat sırasıyla Tonik- klonik, jeneralize absans basit parsiyel myoklonik,infantik spazmlı olgularda etkin bulunurken komplex parsiyel nöbetli olgularda daha az etkin bulunmuştur. Topiramat %34 hasta da 100mg/gün doz altında etkin bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışmanın ve birçok kapsamlı çalışmanın sonuçlarına bakarak topiramatın özellikle dirençli epilepsilerde dikkate alınmaya değer bir etkinlik gösterdiğini, ciddi yan etkiler açısından güvenilir bir antiepileptik olduğunu söyleyebiliriz.

Anasayfa Arşiv Arama Menü