DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Bursa

*****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa

Bursa’da Konjenital Hipotiroidizm Taraması - POSTER: 18


Giriş ve Amaç:  İyot eksikliği olan bölgelerde konjenital hipotiroidizm insidansının artması beklenir. Bu çalışmada orta derecede iyot eksikliği bölgesi olduğu kanıtlanan büyük bir il olan Bursa’daki geçici ve kalıcı konjenital hipotiroidizm insidansının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Bursa’da doğan  bebekler topuktan filtre kağıdına alınan kan örneklerinden serum TSH ölçümleri yapılarak konjenital hipotiroidizm açısından taranmıştır. Topuktan ölçülen serum TSH düzeyi >20mIU/L olan bebekler venöz TSH ve T4 ölçümü için geri çağrılmıştır.
Bulgular: Dokuz yıllık bir süre içerisinde toplam 11,770 yenidoğan taranmıştır. Konjenital hipotiroidizm insidansı 1/836 olarak bulunmuşsa da geçici hipotiroidizm olguları çıkarıldıktan sonra 1/2354 olguda kalıcı konjenital hipotiroidizm tanısı konmuştur. İlk laboratuvar ölçümlerine bakılarak geçici konjenital hipotiroidizm olgularının kalıcı konjenital hipotiroidizm olgularından ayırmak mümkün olmamıştır (p>0.05). Çalışmanın konjenital hipotiroidizm insidansını belirleme gücü (%90)  istatistiksel olarak yeterli bulunmuştur (p<0.05)
Sonuçlar: Konjenital hipotiroidizm insidansı toplumumuzda oldukça yüksektir. Bu nedenle ülke genelinde tarama programlarının bir an önce başlatılması gerekmektedir. Geçici olgular kalıcılardan ayırt edilemediğinden ve geçici konjenital hipotiroidizm de zihinsel geriliğe yol açabildiğinden mümkün olan en erken dönemde tedavi başlatılmalı ve en iyi sonucu elde edebilmek ve geçici olguları belirleyebilmek için hastalar yakından izlenmelidir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü