DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

**

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

***

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi - POSTER: 1

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tekrarlayan hışıltılı çocuklarda akut atak sırasında montelukast tedavisinin pulmoner indeks skoru ve hastaneye yatış üzerine etkisini değerlendirmek.
Hastalar ve Yöntem: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 3 yada daha fazla hışıltı atağı ile başvuran 6 ay - 4 yaş arası çocuklar çalışmaya alınması planlandı. Olgulara pulmoner indeks skoru bakılarak; puanı 3’ten az olanlar çakışmadan çıkartıldı. 3 veya daha fazla puanı saptananlar çalışmaya alındı. Olgular 2 farklı tedavi protokolünde değerlendirildi. Birinci gruba: 1 mg/kg oral metilprednisolon + 20 dakika arayla 3 doz nebulize salbutamol, ikinci gruba 4 mg oral montelukast + 20 dakika ara ile 3 doz nebulize salbutamol verildi. Her iki gruptaki hastalar 20., 40. ve 60. dakikada pulmoner indeks skoru ile tekrar değerlendirildi. 60. dakikadaki değerlendirmede; hastaların pulmoner indeks skoru 3’ün üstünde olanlar hastaneye yatırıldı, 3 ve altında olanlar taburcu edildi. Olgular taburcu edilirken 1. grup hastalara oral steroid ve salbutamol, 2. grup hastalara oral montelukast ve salbutamol verildi. Her iki gruptaki hastalar 3 gün sonra kontrole çağrıldı.
Bulgular: Her iki grup arasında başlangıç pulmoner indeks skoru; 20., 40. ve 60. dakikalarındaki pulmoner indeks skorları arasında farklılık saptanmadı (p>0.05). Her iki grup arasında hastaneye yatış oranında fark saptanmadı (p>0.05).
Sonuç: Tekrarlayan hışıltılı çocuklarda atak sırasında tedavinin montelukastla yapılması hastaneye yatış oranı ve pulmoner indeks skorunu steroid tedavisiyle eşit oranda etkilemiştir. 

Anasayfa Arşiv Arama Menü