DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

***

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı ve Ebeveynlerin Tutumu - POSTER: 10

Son yıllarda antibiyotik kullanımının artış göstermesi, antibiyotiğe dirençli bakterilerin giderek yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Çocukluk yaş grubu, antibiyotik tüketiminin daha sık olduğu ve gereksiz antibiyotik kullanımının azaltılması yönündeki çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğü bir süreçtir. Bu çalışmada, İzmir ilinde Eylül-Aralık 2006 tarihleri arasında çeşitli sağlık kurumlarında solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan çocuklarda antibiyotik kullanma oranları ve antibiyotik kullanımı konusunda ebeveynlerin tutumları incelendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Polikliniği'ne başvuran hastaların kayıtları değerlendirildi ve çocuğun bakımıyla ilgilenen bireylerle 33 sorudan oluşan bir anket çalışması yapıldı. Çalışmada incelenen 52.0 ay idi. Çalışma: 314 çocuğun %45.9'u kız, %54.1'i erkek, ortalama yaşı 84.3 kapsamındaki dört aylık dönemde solunum yolu enfeksiyonu geçirme nedeniyle 1.1 kez olarak bulundu. Tonsillit tanısı_antibiyotik kullanma sıklığı 1.44  alan çocuklarda %96.3, otitte %92, sinüzitte %98.2, pnömonide %100, viral SYE'larda % 6.4, larenjitte %66 antibiyotik kullanıldığı saptandı. Antibiyotik kullananların %99'u doktor verdiği için, %0.3'ü kendi istediği için, %0.7'si ise kendisi alarak kullanmıştı. En sık reçetelenen antibiyotik amoksisilin-klavulonat (%45.9) idi, daha sonra sırasıyla %17.2 ikinci kuşak sefalosporin, %11.5 makrolid, %6.8 oral penisilin, %6.8 SAM, %4 amoksisilin, %3.5 üçüncü kuşak sefalosporin, %1.5 ampisilin, %1.1 depo penisilin, %0.9 1.kuşak sefalosporin ve %0.4 kinolon kullanıldığı saptandı. Antibiyotik kullanımında genellikle oral yolun (%96.6) tercih edildiği görüldü. Ebeveynlerin 10'u doktora antibiyotik yazması için baskı yaptığını, 43'ü bazen kendi kendine antibiyotik kullandığını, 44'ü antibiyotik yazmayan doktordan tatmin olmadığını ifade etti. Ebeveynlerin antibiyotik kullanırken başlıca çekincelerinin yan etki gelişebilmesi olduğu, ayrıca alerjik reaksiyon, direnç gelişme olasılığı ve maliyetin de antibiyotik kullanımında aileleri tedirgin ettiği saptandı. Sonuç olarak, ailelerin büyük çoğunluğu antibiyotikleri doktor önerisi ile kullanmaktadır. Gelişigüzel antibiyotik kullanımının neden olduğu antibiyotik direncini, ekonomik kayıpları önlemek ve yan etkilerden kaçınmak için, çocuk yaş grubunda doğru antibiyotik kullanımını sağlamak amacıyla öncelikle meslek içi eğitimler yapılmalıdır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü