DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İzmir

**

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

***

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

****

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

*****

Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Aseptik Menenjitle Kliniğe Yansıyan Bir Transvers Miyelit Olgusu - POSTER: 11

Giriş: Transvers miyelit, alt ekstremitede hızlı ve ani başlayan ve hızla ilerleyen kuvvet kaybı, duyu ve sfinkter kusuru ile belirlenen bir hastalıktır. Patogenezinin otoimmün mekanizma ile ilişkili olduğu düşünülmekle birlikte hastaların çoğunda etyoloji saptanamaz. Kontranstlı spinal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tutulan medulla spinalis bölgesinde genişleme ve T2 sinyal artışı gösterebilir.
Materyal-Metod: Burada hastanemize ateş, karın ve alt ekstremite ağrısı şikayetleriyle gönderilen ve yapılan fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri sonrası aseptik menejit tanısı alan, fakat izleminde transvers myelit olduğu tespit edilen bir olgu sunulmuştur.
Bulgular: Beş yaşında kız hasta ateş, alt ekstremite ve karın ağrısı yakınmalarıyla hastanemize başvurdu. Fizik muayenesinde ateşine eşlik eden meninks irritasyon bulgularının da olması nedeniyle yapılan lomber ponksiyonunda 5x10 lenfosit saptanarak aseptik menenjit tanısı aldı. Ancak klinik izlemi sırasında idrar inkontinansı ve alt ekstremitelerinde flask paralizi gelişen hastanın çekilen kranyospinal MRG'si transvers miyelitle uyumlu bulundu. Başlanılan metilprednizolon tedavisinden sonra tam iyileşme gözlendi.
Sonuç: Aseptik menenjit tablosuyla kliniğe yansıyan transvers miyelitli bu olgu ilginç bulunarak sunulmuştur.

Anasayfa Arşiv Arama Menü