DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Parvovirus-B19 Enfeksiyonuna Bağlı Uzamış Akut Larenjit ve Nötropeni - POSTER: 14

Parvovirüs-B19 enfeksiyonunda eritema enfeksiyozum, geçici aplastik kriz, kronik anemi, nötropeni, trombositopeni, miyokardit, hepatit, ensefalit, artrit ve artralji gelişebilmektedir. Bununla beraber nadiren akut larenjite neden olduğu da bildirilmiştir. Burada Parvovirüs-B19 enfeksiyonuna bağlı uzamış larenjiti ve nötropenisi olan bir olgu sunulmuştur.
Olgu sunumu: Stridor ve havlar tarzda öksürüğü olan 11 aylık kız hasta hastanemize başvurduğunda akut laringotrakeobronşit tanısıyla bir haftadır sulbaktam-ampisilin, 2 gündür dekzametazon almaktaydı. Fizik incelemesinde takipneik ve dispneikti, stridoru vardı. Oksijen saturasyonu %97 idi. Akciğer grafisinde bilateral havalanma artışı, düz boyun grafisinde klasik kalem ucu manzarası görüldü. İnfluenza, adenovirüs, ve respiratuar sinsityal virüs için alınan nazofarengeal sürüntü incelemeleri negatifti. Hastaya dekzametazon, nebülize budesonid ve sulbaktam-ampisilin başlandı. Fiberoptik endoskopi ile vokal kordlarda inflamatuar ödem saptandı. İki boyutlu ekokardiyografi ve boyun tomografisi normaldi. Özefageal pH monitorizasyonda reflü saptanmadı. Yatışının üçüncü gününde hastada gastroenterit ve febril nötropeni gelişti. Epstein-Barr virüs, herpes simplex virüs, sitomegalovirüse ait serolojik testler negatif idi. Fakat parvovirus IgM pozitif, IgG negatifti. İzlemde IgG pozitifleşti. Boğaz kültüründe ise Candida albicans üremesi üzerine yapılan ikinci laringeal endoskopide subglottik bölgede fungal lezyon saptanmadı. Nötropenik ateşe yönelik imipenem, oral nistatin ve flukonazol tedavisi verildi. Parvovirüs-B19 enfeksiyonuna bağlı uzamış larenjit ve nötropeniyi tedavi etmek için hastaya intravenöz immünoglobulin verildi. Hastanın larenjiti dramatik olarak iyileşti ve stridoru kayboldu, nötropenisi ise devam etmektedir. Sonuç olarak parvovirus-B19'un akut ve/veya uzamış solunum yolu hastalıklarına neden olabileceğini ve intravenöz immunoglobulin tedavisinin bu hastalarda kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anasayfa Arşiv Arama Menü