DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

Glukokortikoid Tedavisi Alan Hastalarda Fenobarbitalin Etkisi - POSTER: 22

Giriş: Barbitüratlar karaciğer mikrozomal enzimlerini indüklediklerinden birlikte kullanıldıkları zaman oral antikoagülanlar, glukokortikoidler, oral kontraseptifler, fenitoin, griseofulvin, rifampisin, fenotiyazinler ve trisiklik antidepresanların plazma düzeylerini düşürürler ve etkinliklerini azaltırlar. Burada 21 Hidroksilaz Eksikliği tanısıyla izlenirken konvülsiyon nedeniyle fenobarbital tedavisi alan iki olguda gözlemlenen fenobarbital ve glukokortikoid etkileşimi sunulmuştur.
Olgu 1: Yenidoğan döneminden itibaren 21-hidroksilaz eksikliği tanısıyla izlenen ve metil prednizolon  (10 mg/m2/gün) + 9-alfa-fludrokortizon (0.1 mg/gün) tedavisi ile kontrolü iyi olan 3.5 yaşında kız olguya 1 yıl önce konvülsiyon geçirmesi üzerine fenobarbital başlanmıştır. Bu tedaviden sonra olgunun 17 OH progesteron düzeyleri yükselmiştir. Kullanmakta olduğu metilprednizolon dozu ~53 mg/m2/gün hidrokortizona eşdeğer düzeylere çıkarıldığı halde hastada istenen yanıt elde edilememiş ve yüksek doza rağmen glukokortikoidlerin periferik etkileri görülmemiştir. Bunun üzerinde hidrokortizon (15 mg/m2/gün)  tedavisine geçilmiş ve bu tedaviyle 17 OH progesteron ve ACTH düzeyleri yeterince baskılanmıştır.
Olgu 2: Yenidoğan döneminden itibaren 21 hidroksilaz eksikliği tanısıyla izlenen ve 10 mg/m2/gün dozunda metil prednizolon + 0.1 mg/gün fludrokortizon ile  kontrolü iyi olan 7.5 yaşında kız olguya konvülsiyon geçirmesi üzerine 3 yıl önce fenobarbital başlanmış ve sonrasında olgunun 17 OH progesteron düzeyleri yükselmeye başlamıştır. Metil prednizolon dozu artırılmasına rağmen 17 OH progesteron ve ACTH düzeyleri yüksek seyretmiştir.  Bunun üzerine hastanın tedavisi (hidrokortizon elde edilemediğinden) deksametazona değiştirilmiş ve ancak ~40 mg/m2/gün hidrokortizona eşdeğer deksametazon ile hasta kontrol altına alınabilmiştir. Farmakolojik olan bu dozlarda hastada steroide ilişkin herhangi bir yan etki gözlemlenmemiştir. Hastanın konvülsiyonunun tekrar etmemesi üzerine 6 ay önce fenobarbital tedavisi azaltılarak kesilmeye başlanmıştır. Bu sırada steroid dozunda herhangi bir değişiklik yapılmamasına rağmen hastada tartı artışı oluşmuş ve 17 OH progesteronda aşırı baskılanma görülmüştür. Bunun üzerine steroid tedavisi azaltılmış ve fenobarbital kesildikten sonra ~12 mg/m2/gün’e eşdeğer dozda deksametazon ile hasta kontrol altında tutulabilmiştir.
Sonuç: Glukokortikoid replasman tedavisi ile birlikte fenobarbital kullanan hastalarda ilaç etkileşimi görülebilir ve suprafizyolojik dozlarda glukokortikoidlere gereksinim duyulabilir. Bu nedenle bu ilaçlar bir arada kullanıldığında hastalar yakından izlenmelidir. Kullanılan glukokortikoid bir başkasıyla değiştirildiğinde sorunun ortadan kalkması olasıdır.
 

Anasayfa Arşiv Arama Menü