DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İzmir

**

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

***

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

****

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Akut Hepatit ve Otoimmun Hemolitik Anemiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 16

Giriş: Suçiçeği genelde hafif geçirilen bir hastalık olmakla birlikte komplikasyonları sıktır. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar, trombositopeni, purpura fulminans, pnömoni, nörolojik komplikasyonlar sık görülen komplikasyonlardır. Miyokardit, perikardit, orşit, gastrit, glomerülonefrit, artrit, hepatit ve hemolitik anemi gibi komplikasyonlar ise daha ender gelişir.
Materyal-Metod: Burada hastanemize geçirmekte olduğu suçiçeği enfeksiyonu sırasında gelişen sarılığı ve solukluğu nedeniyle sevk edilen ve izleminde otoimmün hemolitik anemi ve suçiçeğine sekonder hepatit tanısı alan bir olgu sunulmuştur.
Bulgular: Üç aylık kız olgu hastanemize suçiçeği, anemi ve hepatit ön tanılarıyla gönderildi. Fizik bakısında tüm vücutta yaygın veziküler döküntüleri, sarılığı ve hepatomegalisi mevcuttu. Derin anemisine eşlik eden direkt coombs testinin pozitifliği, normoblast ve retikülosit sayısının yüksekliği ve idrar ürobilinojeninin artması nedeniyle otoimmün hemolitik anemi; karaciğer fonksiyon testlerinin yüksekliği, batın ultrasonografisinin hepatomegali dışında normal olması ve hepatit markerlarının negatifliği nedeniyle suçiçeğine sekonder hepatit tanısı konan hastaya intravenöz immunglobülin ve prednizolon tedavisi verildi.
Sonuç: Suçiçeğine bağlı ender komplikasyonlardan olan otoimmün hemolitik anemi ve akut hepatitin birlikte kliniğe yansıdığı bu olgu ilginç bulunarak sunulmuştur. 

Anasayfa Arşiv Arama Menü