DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İzmir

**

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

***

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

****

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Kronik Amebiazise Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositozlu Bir Olgu - POSTER: 17

 Giriş: Hemofagositik lenfohistiositoz (HLH) mononükleer fagositik sistem hücrelerinin proliferasyonuyla karekterize bir hastalıktır. Klinik olarak yüksek ateş, hepatosplenomegali ve sitopeni (sıklıkla trombositopeni ve anemi) ön plandadır. Hastalık primer (familyal) olabileceği gibi, mononükleer fagositik sistemin şiddetli infeksiyonlar karşısında güçlü immünolojik aktivasyonuna sekonder olarak da gelişebilir.
Materyal-Metod: Burada kronik ishal, kusma, ateş, döküntü yakınmasıyla hastanemize başvuran ve izleminde HLH tanısı alan bir kız olgu sunulmuştur.
Bulgular: Onbir aylık kız olgu kronik ishal, kusma, ateş, döküntü nedeniyle hastanemize yatırıldı. Fizik bakısında tüm vücutta yaygın peteşiyel döküntüler ve hepatosplenomegali mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde anemi, trombositopeni, hemostaz testlerinde uzama ve hipofibrinojenemiyle karakterize kronik tüketim koagülopatisine eşlik eden kemik iliği aspirasyonunda mononükleer fagositer hücrelerde belirgin artış saptandı. Gaita direkt bakısında amip kistleri tespit edilen olgunun öyküsünden bu nedenle mükerrer tedaviler aldığı öğrenildi. HLH için belirlenen 8 tanı kriterinden 5'i pozitif olan hastaya kronik amibiazise sekonder HLH tanısı konuldu ve genel destek tedavisine ek olarak intravenöz immunglobülin ve kortikostreoid tedavi uygulandı.
Sonuç: HLH farklı klinik bulgularla karşımıza çıkabilmektedir. Tanı konulabilmesi için hastalığın iyi bilinmesi ve ısrarla araştırılması gerekliliğini vurgulamak amacıyla ilginç bulunan olgu sunulmuştur.

Anasayfa Arşiv Arama Menü