DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Atatürk Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Erzurum

**

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığ ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji;Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Malatya

***

Atatürk Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Erzurum

****

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Erzurum

Çölyak Hastalıklı Çocukların Aile Bireylerinde Çölyak Hastalığı Prevalansı - POSTER: 26

Giriş: Çocukluk çağında en sık rastlanan malabsorbsiyon sendromlarından olan çölyak hastalığının (ÇH) etyolojisinde genetik, çevresel ve immun sistemler rol oynamaktadır. Çeşitli çalışmalarda ÇH'nın, hastaların aile bireylerinde sağlıklı bireylere göre daha sık görüldüğü bildirilmiştir.
Amaç: ÇH'lı olguların aile bireylerinde hastalığın prevalansını saptamak ve hastalık saptanan olguları takip ve tedaviye almaktır.
Materyal Metod: 1999-2006 yılları arasında Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı tarafından ESPGAN kriterlerine göre ÇH tanısı alan 70 olgu çalışmaya dahil edildi. Bu olguların 2-17 yaş arası kardeşleri ile anne ve babalarında serum Ig A ve doku transglutaminaz IgA düzeyleri çalışıldı. Pozitiflik saptanan olgulardan kabul edenlere duedonum biyopsisi yapıldı.
Sonuçlar: ÇH tanısı alan 70 indeks olgunun 68 anne, 63 baba ve 138 kardeşine ÇH taraması yapıldı. Olguların hiçbirinde serum Ig A düşüklüğü saptanmadı. Doku transglutaminaz Ig A pozitifliği anne, baba ve kardeşlerde sırası ile 8 (% 11.6), 7 (% 11.1), 26 (% 18.8) olarak bulundu. Pozitiflik saptanan anne ve babalar erişkin gastroenteroloji polikliniğine gönderildi. Doku transglutaminaz Ig A pozitifliği saptanan kardeşlerden 22'sine duodenal biyopsi yapıldı. Olguların 20 (% 14.5)'sinde patolojik olarak ÇH saptanırken, 6 (% 4.3)'sında ise duodenum biyopsisi normal olarak bulundu. Bu olgular latent ÇH olarak kabul edildi ve izleme alındı. Sonuç olarak çölyaklı hastaların aile bireylerinde ÇH prevalansı normal populasyona göre daha yüksek olarak saptandı.

Anasayfa Arşiv Arama Menü