DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

**

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Ankara

Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocuklarda Üst Gastrointestinal Endoskopi Bulguları - POSTER: 27

Amaç: Kronik karaciğer hastalığı olan çocuklarda üst gastrointestinal endoskopi bulgularının belirlenmesi ve hastalığın ağırlığı ile endoskopik bulgular arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.
Hastalar ve Yöntem: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme bölümünde Ocak 2001-Haziran 2006 tarihleri arasında çeşitli etiyolojilere bağlı siroz veya konjenital hepatik fibrozis tanılarıyla izlenen, yaş ortalaması 8.1±5.3 yıl (6 ay-18 yıl) olan 104 hastaya başvuruda üst GIS endoskopi yapıldı. Endoskopi günündeki büyüme, total bilirubin, albümin, INR verileri temel alınarak hastalığın ağırlığını gösteren PELD (Pediatric End Stage Liver Disease) skoru saptandı. PELD skoru hastaların 62'sinde (%59.6) 5-15 arasında, 22'sinde (%21.2) 15-25, 20'sinde (%19.2) 25'in üzerindeydi.
Bulgular: Olgularımızın 59'u (%56.7) erkek, 45'i (%43.3) kız idi. 29 (%28) hastada özofagus varisi saptanmadı, 36 (%34.6) hastada evre I, 22 (%21.2) hastada evre II, 12 (%11.5) hastada evre III, 2 (%1.9) hastada evre IV özofagus varisi ve 3 (%2.9) hastada reflü özofajit bulguları saptandı. 20 (%19.2) hastada gastroskopi normaldi. 24 (%23.1) hastada gastrit, 53 (%52) hastada portal hipertansif gastropati (PHG), 6 (%5.8) hastada gastrik varis, 1 (%0.8) hastada gastrik ülser izlendi. 81 (%78) hastanın duodenum incelemesi normal, 6 (%5.8) portal hipertansif duodenopati, 10 (%9.6) duodenit +bulbit, 3 (%2.9) duodenal ülser izlendi. PELD skoru ile özofagus varis evreleri arasında ilişki saptanmadı (p= 0.079). PELD skoru 5-15 arasındaki hastaların %46'sında,15-25 arasındaki hastaların %40'ında, 25'in üzerindeki hastaların %75'inde PHG vardı ve PELD skoru ile PHG arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.05). 40 hastada hızlı üreaz testi bakıldı.10 (%25) hastada pozitif, 30 (%75) negatif bulundu.

Tablo. Siroz nedenleri

Kriptojenik Siroz         28 (%26.9)
Biliyer Atrezi              20 (%19.2)
Wilson Hastalığı         22 (%21.2)
PFIK                         10 (%9.6)
Hepatit B                    4 (%3.8)
Otoimmün hepatit       4 (%3.8)
Tirozinemi                 4 (%3.8)
Diğer                       12 (%11.5)

Sonuç: Hastaların %70'inde özofagus varisi, yarısında PHG, %25'inde helikobakter pilori enfeksiyonu saptanmış, duodenal-gastrik ülserler saptanmıştır. Karaciğer yetmezliğinin ağırlık derecesi ile PHG arasında ilişki varken, özofagus varis evresi ile ilişki saptanmamıştır. Kronik karaciğer hastalarında rutin üst GIS endoskopi yapılması, bu hastaların tedavisinin uygun şekilde yönlendirilmesini sağlar.

Anasayfa Arşiv Arama Menü