DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Anabilim Dalı, Bursa

**

Bursa Çocuk Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, Bursa

***

Bursa Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Bursa

Çocuklarda Sık Görülen Gastrointestinal Yakınmalar ve Genel Pediatri İçerisindeki Yeri: - POSTER: 42

Amaç: Gastroenterolojik şikayetler pediatri pratiğinde ön sırada yer almaktadır. Bu çalışmada Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Polikliniğine başvuran olguların değerlendirmesi amaçlandı.
Metod: T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bursa Çocuk Hastanesi'nde (BÇH) yeni kurulan Çocuk Gastroenterolojisi Ünitesi'ne 2006 yılında ayaktan ve konsültasyon nedeniyle başvuran olgular çalışmaya dâhil edildi. Değerlendirme poliklinik sayıları dikkate alınarak yapıldı.
Bulgular: Çocuk gastroenterolojisi polikliniğinde 2 Ocak -29 Aralık 2006 tarihleri arasında 4031 poliklinik hizmeti sunuldu. BÇH toplam yıllık poliklinik sayısına (n:256036) oranı %1,57; acil poliklinik sayısına (n:138607) oranı %2,90; genel pediatri poliklinik sayısına (n:79129) oranı %5,09; yatırılarak tedavi edilen gastroenteroloji hastaları sayısının (n:130), tüm yatan pediatri hastalarına (n:6515) oranı %1,99 olarak saptandı. Başvurular değerlendirildiğinde en sık semptomlar; gastroenteroloji ilişkili (tekrarlayan karın ağrısı, kabızlık ve enkomprezis, kusma, kronik ishal, gastrointestinal kanama), karaciğer ilişkili (akut hepatit, uzamış sarılık, kronik hepatit, kronik karaciğer hastalığı, hepatosteatoz) ve beslenme ilişkili (iştahsızlık, obezite) olarak saptandı. Endoskopi ünitesinde 163 endoskopik girişim uygulandı. En sık endoskopi endikasyonları tekrarlayan karın ağrısı, kusma, anemi, kronik ishal ve büyüme geriliği idi. Endoskopik inceleme sonucunda 113 GÖR ve peptik (kronik gastrit, ülser) hastalık, 11 çölyak hastalığı, 2 hiatal herni, 1 akalazia ve 1 özefageal stenoz saptandı. Karaciğer biyopsisi 5 olguya (4 kronik hepatit, 1 kistik fibrozis) uygulandı.
Sonuç: Çocuk gastroenteroloji polikliniği, genel pediatri içerisinde önemli bir sayıda konsültasyona cevap vermektedir. Hasta memnuniyet ortalaması yıl içerisinde diğer polikliniklere oranla ilk sıraya yerleşmiş olan ünitemizde spesifik hastalıkların tanı ve tedavisi gerçekleşmektedir. Pediatri içerisinde zamanla oranlarımızın gelişmiş merkezlere yaklaşacağı ve daha objektif değerlere ulaşacağını düşünmekteyiz.

Anasayfa Arşiv Arama Menü