DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Bursa

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Anabilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Bursa

*****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

Obez Çocuklarda Çölyak Hastalığı Araştırılması - POSTER: 43

Giriş: Çölyak hastalığı gluten intoleransı sonucu ortaya çıkan kronik bir enteropatidir. Çocukluk çağında klinik genellikle malabsorbsiyona bağlı büyüme geriliği tablosu olmakla birlikte asemptomatik olan gizli çölyak olguları da olabilmektedir. Erişkin yaş grubunda olguların %30' u tanı aldıkları dönemde fazla kilolu bulunmuşlardır. Serolojik testlerin kullanıldığı toplum taramalarında gizli çölyak olgularının da tanınması ile hastalığın gerçek prevalansı %0.5-1 olarak bildirilmiştir.
Amaç: Obez çocuklarda serolojik olarak çölyak hastalığının araştırılması.
Metod: Çalışmaya Bursa Nilüfer bölgesinde okul taraması ile saptanan, vücut kitle indeksi persantili >%90 olan 113 çocuk alındı. Bu çocukların boy, kilo, vücut kitle indeksi ve vücut kitle indeksi persantilleri kaydedildi. Serolojik olarak tüm çocuklarda serum IgA düzeyi, anti gliadin IgG ve IgA, anti endomisyum IgG ve IgA antikorları çalışıldı.
Sonuç: Çalışmaya alınan 113 çocuğun ortalama ağırlıkları 50.2 ± 13.1 kg, boyları 138.8±11.7 cm idi. Vücut kitle indeksleri 25.5±3.2 vücut kitle indeksi persantilleri 97.1±1.5 bulundu. Olguların hepsinin serum IgA düzeyleri normal sınırlardaydı. Çocukların çölyak serolojilerine bakıldığında 22 çocukta anti gliadin IgG pozitif (%19.4), 22 çocukta antigliadin IgG zayıf pozitif (%19.4) bulundu. Olguların 1'inde (%0.8) antigliadin IgA pozitif saptanırken 6 çocukta (%6.3) zayıf pozitif bulundu. Olguların hiçbirinde antiendomisyum IgA ya da IgG pozitifliği bulunmadı.
Tartışma: Çölyak hastalığı çok ciddi klinik tablolardan asemptomatik olgulara kadar çok geniş bir klinik yelpaze göstermektedir. Tanıda kullanılan serolojik antikor testleri güvenilir olmakla birlikte farklı duyarlılık ve özgüllüktedir. Anti gliadin Ig G ' nin duyarlılık ve özgüllüğü % 57-%94, anti gliadin IgA'nın ise %70-%100 arasında değişmekte iken anti endomisyum Ig A için bu değerler % 90'ın üstüne çıkmaktadır. Çalışmamızın sonuçlarında ise bu değerlerle uyumlu olarak AGA IgG pozitiflik oranı %22 iken AGA IgA pozitifliği %6.3 bulunmuştur. Çocukların hiçbirinde antiendomisyal antikor pozitifliği bulunmaması çölyak hastalığı tanısından uzaklaştırmakla birlikte AGA pozitifliği bulunan olguların aralıklı olarak serolojik taramalarının yapılmasının gizli çölyak hastalığı tanısının atlanmaması açısından faydalı olacağı görüşündeyiz.

Anasayfa Arşiv Arama Menü