DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

**

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Atipik Klinik ile Başvuran Henoch Schönlein Purpuralı Üç Olgu - POSTER: 49

Henoch Schönlein Purpurası (HSP) 19. yüzyılın başlangıcından bu yana bilinen bir hastalık olup artrit, nontrombositopenik purpura, karın ağrısı ve böbrek hastalığı ile seyreden çocukluk çağının en sık görülen vaskülitidir. Kesin nedeni bilinmemektedir. Olguların en az yarısında birkaç gün veya birkaç hafta önce geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü vardır. En sık izole edilen mikroorganizma A grubu Beta Hemolitik Streptokok'tur. Klinik olarak tanı alır. Palpe edilebilen, trombositopenin eşlik etmediği purpura tanı için ön koşul niteliğindedir. Purpura en belirgin klinik bulgu olup, çoğu vakada kliniğe yansıyan ilk belirtidir. Hematüri, proteinüri sıklıkla saptanır. Tedavi büyük oranda destekleyicidir. Hastalık çoğunlukla hafif seyirlidir ve spesifik tedavi gerektirmez. HSP'li olgularda cilt bulguları ortaya çıkmadan, diğer sistem (böbrek, GIS, eklem) tutulumlarına ait belirtilerin ortaya çıkabileceğinin akılda bulundurulması açısından 3 olgu ilginç bulunarak sunuldu.
Olgu-1: 6,5 yaşında kız olgu dış merkezde PSAGN öntanısı ile 4 gün izlendikten sonra, oligüri gelişmesi nedeniyle hastanemize sevk edildi. Karın ağrısı, kusma, göz ve bacaklarda şişlik yakınmaları bulunan olgunun laboratuvar tetkikleri normal sınırlarda idi. Nefropati öntanısı ile izleme alınan olgunun yatışının 3. gününde alt ekstremitelerinde purpurik lezyonlar saptandı. Cilt biyopsisinde patoloji lökositoklastik vaskülit lehinde idi.
Olgu-2: Dış merkezde idrar yolu enfeksiyonu tanısı ile ayaktan izlenen 9,5 yaşında erkek olgu karın ağrısı ve safralı kusmalarının başlaması üzerine hastanemize sevk edildi.Fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmayan olgunun izleminin 3. gününde hemotökezya vasfında rektal kanaması başladı. Meckel Sintigrafisinde divertikül saptanmadı. Olguda yatışının 5. gününde alt ekstremitelerinden başlayan purpurik özellikte döküntüler saptanarak HSP tanısı kondu.
Olgu-3: 9,5 yaş erkek olgu bacaklarında 10-15 gündür devam eden ağrılarının olması ve kan sedimantasyon değerinin 86 mm/h saptanması üzerine yatırıldı.Olgunun fizik muayenesinde ağrılı alt ekstremiteleri dışında patolojik bulgu saptanmadı. Laboratuvar bulgularında sedimantasyon yüksekliği dışında özellik yoktu. Olgunun izleminin 6. gününde alt ekstremitelerinde HSV için tipik purpurik döküntüleri ortaya çıktı.

Anasayfa Arşiv Arama Menü