DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

**

Başkent Üniversitesi T ıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

***

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Henoch-Schönlein Purpuralı 54 Olgunun İncelenmesi - POSTER: 29

Henoch  Schönlein  Purpurası ( HSP ), başta cilt olmak üzere gastrointestinal sistem, eklemler,böbrekler ve daha nadir olarak diğer organların etkilendiği lökositoklastik bir vaskulittir. Çocukluk çağında en sık görülen vaskülit tipidir. Pediatri bölümünde izlenen olan toplam 54 HSP’li hasta incelendi. Hastaların yaşları 4-17(ortalama yaş: 9.2±3.42) arasında değişmekte olup 20’si kız(%37), 34’ü erkekti(%63). Hastaların 53’ünde cilt tutulumu (%98),43’ünde eklem tutulumu (%79.6), 18’inde gastrointestinal sistem tutulumu (%33.3), 11 hastada renal tutulum(%20.4) saptandı. Renal tutulumu olan 11 hastanın 10’unda proteinüri(%90.9), 11’inde hematüri(%100) olduğu gözlendi.Proteinürili 10 hastanın 4’ünde nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. Renal tutulumu olan 5 hastaya renal biyopsi yapılmış ve Henoch Schönlein nefriti ile uyumlu bulundu. 1 hastada kronik böbrek yetmezliği geliştiği gözlendi. Gastrointestinal tutulumu olan hastaların 5’inde (%27.7) invajinasyon  saptandı ve bu hastalardan biri invajinasyon nedeni ile opere edildikten sonra, izleminde purpura tarzında döküntüleri görüldü. Bunun dışında 1 hastaya da karın ağrısı nedeni ile önceden apendektomi yapıldıktan sonra, izlemde purpurik deri döküntüleri ortaya çıktı. 54 hastadan 2’sinde (%3) skrotal damarlarda vaskulit nedeni ile skrotal ödem gözlendi. HSP’lı hastalarda çoğunlukla başlangıçta cilt tutulumu olmasına rağmen; nadiren gastrointestinal sistem ve eklem bulgularının daha önce ortaya çıkabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Renal tutulumu olan hastalar dikkatle izlenmelidir. Hastalığın cilt,eklem, renal ve gastrointestinal sistem dışında diğer organları da tutabileceği her zaman akılda bulundurulmalıdır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü