DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir

**

SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, Çocuk Nefrolojisi Bölümü, İzmir

***

SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir

****

Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

*****

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Bir Çocuk Nefroloji Merkezinin On Yıllık Böbrek Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi - POSTER: 30

Çocuklarda böbrek biyopsisi, böbrek hastalıklarının tanısında, hastalığın izleminde doğru tedaviye karar verilmesinde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, kliniğimizde yapılan böbrek biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi ve biyopsi endikasyonlarının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniğinde Ocak 1994 ile Aralık 2004 tarihleri arasında ultrasonografi eşliğinde perkütan böbrek biyopsisi yapılan toplam 369 hastanın 452 böbrek biyopsi sonucu (68 hastaya 2 kez, 14 hastaya 3 kez ve bir hastaya 4 kez) incelenmiştir.
Hastaların 185’i kız, 184’ü erkek olup yaş ortalaması 7.4±4.13 (yaş dağılımı: 1 ay-15 yaş) yıldır. Ortalama glomerül sayısı 28.22±20.77 olarak saptanmıştır. Biyopsi endikasyonları arasında ilk sırayı 173 (%46.8) hasta ile nefrotik sendrom alırken, diğer endikasyonlar sistemik hastalığa bağlı renal etkilenme (%16.8), hematüri (%11.3), nefritik ve/veya nefrotik sendrom (%12.1), hızlı ilerleyen glomerulonefrit (GN) (%3.7), kronik böbrek yetmezliği (%3.5), non-nefrotik proteinüri (%1), akut böbrek yetmezliği (%1) ve diğer (%3.8) olarak saptanmıştır. Böbrek biyopsisi sonuçlarında en sık konulan tanı fokal segmental glomerüloskleroz (%25.6) olmuştur. Minimal değişiklik hastalığı (%13.1), membranoproliferatif GN (%11.3), IgA nefropatisi (%10.2), diffüz proliferatif GN (%5.9), lupus nefriti (%4.7), mezangial proliferatif GN (%3.8), amiloidoz (%2.1), membranöz GN (%1.5), kresentik GN (%1.3) ve diğerleri (%9.7) saptanan diğer patolojik tanılardır. Sonuçların %6.6’sı normal olarak değerlendirilirken, 19 (%4.2) biyopsi yetersiz glomerül olması nedeniyle değerlendirilememiştir. Klinik önemi olan hiçbir komplikasyon gözlenmemiştir.
Sonuç olarak, çocuklarda böbrek biyopsisi yapılması tedavinin yönlendirilmesi ve prognoz açısından çok yararlıdır. Ayrıca farklı böbrek hastalıklarının klinik bulgularının saptanabilmesi için ülkelerin glomerüler hastalıkların gerçek insidansı ve prevalansının bilinmesinde de çok önemlidir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü