YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Cambaz

Nevin Cambaz

Akut Tonsillofarenjitli Çocuklarda Grup A Beta Hemolitik Streptokok Enfeksiyonu Sıklığı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 13-17)
Camcıoğlu

Yıldız Camcıoğlu

Primer İmmün Yetersizlikli Çocukta Allerji

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Yanlış Tanı Almış İntrakraniyal Tüberkülom

(J Curr Pediatr 2015; 13: 72-76)
Can

Demet Can

Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis

(J Curr Pediatr 2013; 11: 77-80)

Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyonda Klasik Triad: Çomak Parmak, Siyanoz ve Polisitemi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 92-95)

Cutis Laxa Sendromu Olan Bir Olguda Periferik Pulmoner Arter Stenozu - POSTER: 66

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Prematüre Retinopatisi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:72

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Harlequin Iktiyozis: Olgu Sunumu - Poster 53

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Gestasyon Haftasına Göre Düşük Doğum Ağırlığı (SGA) Olan Bebeklerin Uzun Süreli İzlemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Akçaağaç Şurubu Hastalıklı Bir Olgu Sunumu - Poster 7

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Katılma Nöbetli Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulguları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 68-75)

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Tanıda Diyabetik Ketoasidoz Sıklığı ve İlişkili Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 52-55)
Canan

Oğuz Canan

Çölyak Hastalığı ile Birlikte Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Eksikliği: Olgu Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocuklarda Üst Gastrointestinal Endoskopi Bulguları - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Canbay

Özden Canbay

Serebral Palsili Çocuklarda Temporomandibular Eklem Değerlendirmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 19-24)
Canbolat

Cansu Canbolat

Prematüre Bebeklerde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Sonuçları

(J Curr Pediatr 2016; 14: 10-17)
Canbulat

Nejla Canbulat

Enüreziste Güncel Bilgiler - Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 83-89)

Çocukluk Çağı Obezitesine Genel Bakış

(J Curr Pediatr 2013; 11: 27-30)

Çocuklarda İşlemsel Ağrı Yönetiminde Dikkati Başka Yöne Çekme Yöntemlerinin Kullanımı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 116-121)
Candemir

Göknur Candemir

Adaçayı Yağının Yanlış Kullanımına Bağlı Neonatal Konvülziyon: Olgu Sunumu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarda İlk Tanıdaki Tiroid Fonksiyon Anormallikleri: Kalıcı mı? Geçici mi? - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 5-9)
Cangar

Şükrü Cangar

Prematürelerde Flebotomiye Bağlı Anemi - Poster 61

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Aseptik Menenjitle Kliniğe Yansıyan Bir Transvers Miyelit Olgusu - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Serebellit ve Motor Polinöropatiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Akut Hepatit ve Otoimmun Hemolitik Anemiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik Amebiazise Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositozlu Bir Olgu - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Canıtez

Yakup Canıtez

Yabancı Cisim (Çiçek Yaprağı) Aspirasyonu Saptanan Hışıltılı Bebek - Olgu Sunumu-POSTER:2

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bronkopulmoner Displazi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:73

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağı Astımında İlaç Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Astımlı Çocuğun Tedavisinde Astım Kamplarının Yeri - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Çocukluk Çağı Astımı Tanısında Egzersiz Provokasyon Testleri - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bursa Bölgesinde Astım Tanısıyla İzlenen Çocuklarda Allerjen Duyarlılıklarının Saptanması - Poster 1

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Atopik Yürüyüş ve Allerjik Hastalıklar - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Alerjen Spesifik İmmünoterapide Lokal ve Sistemik Reaksiyonlar - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 92-95)

Editörden

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Bronkopulmoner Displazide Risk Faktörleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 66-71)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuklarda Steven’s Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 104-110)

Editörden

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

Çocuklarda Plevral Ampiyem Tedavisi Sonrası Uzun Süreli İzlemde Akciğer Fonksiyonları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 117-124)

Çocuklarda pH Monitörizasyonu ile Gastroözofageal Reflü Hastalığının Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 130-136)

Editörden

(J Curr Pediatr 2010; 8: -)

Sağ Akciğer Agenezisi; İzole ve Eşlik Eden Anomalilerle Birlikte

(J Curr Pediatr 2013; 11: 134-137)

Toksik Epidermal Nekroliz Tedavisinde Siklosporin A Kullanımı; Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 116-122)
Canöz

Perihan Yasemen Canöz

Pediatrik Bir Olguda Leishmania ve Brucella Birlikte Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 103-106)
Canpolat

Ayşen Canpolat

Kalp Tamponadı ile Prezente Olan Posttravmatik Perikardiyal Effüzyon - POSTER: 62

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Spinal Musküler Atrofi Olgularının Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 18-22)

Proteinüri ile İzlenen Bir Jeune Sendromu Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 88-91)
Castello

Buket Erer Del Castello

Talasemide Kök Hücre Transplantasyonu Buket Erer Del Castello

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Cebe

Ayşegül Cebe

Çocukluk Çağı Dirençli Epilepsilerinde Topiramatın Etkinliği - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Tanısal ve Tedavi Edici Endoskopik Yaklaşımlar

(J Curr Pediatr 2012; 10: 1-7)

Ülseratif Kolit Tanılı Olgularımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2012; 10: 17-23)
Cebeci

Nurcan Cebeci

Mantar Zehirlenmelerine Yaklaşımda 10 Yıllık Tecrübemiz - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızın Ailevi, Klinik ve Genetik Özelliklerinin Araştırılması - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Cengiz

A. Bülent Cengiz

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Fungal Enfeksiyon Hızı, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Öncesinde Sağlıklı Olan Pediatrik Hastada Ektima Gangrenozum - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Öncesinde Sağlıklı Olan Pediatrik Hastada Ektima Gangrenozum - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Yenidoğan Sepsisinde Değerlendirme ve Yönetim

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Henoch-Schönlein Purpuralı 54 Olgunun İncelenmesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Proteinüri ile İzlenen Bir Jeune Sendromu Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 88-91)
Cengizlier

Reha Cengizlier

Besin Alerjisi Olan Süt Çocuğuna Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Ceran

Ömer Ceran

X-linked Hiper Ig M Sendromlu Beş Aylık Erkek Çocuk: Olgu Sunumu - Poster 65

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Cesur

Yaşar Cesur

Van ve Yöresinde Görülen Kuş Gribi Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 8

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Cevit

Ömer Cevit

Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 67-72)

Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi’ne Başvuran Kırım-Kongo Kanamalı Ateş’li Çocukların Klinik ve Rutin Laboratuvar Testleri Yanında İmmünolojik Açıdan Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 13-20)

Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 67-72)
Ceviz

Naci Ceviz

Çocukluk Çağında Digoksin İntoksikasyonu: 12 Vakanın Retrospektif İncelenmesi - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 87-91)

Colchicine Poisoning in Children: 7 Case Reports - Case Report

(J Curr Pediatr 2009; 7: 96-100)

Undiagnosed Cardiac Abnormalities Among School-Aged Children - Original Article

(J Curr Pediatr 2010; 8: 63-66)

İdiyopatik Epilepsi Tanısı ile İzlenen Hastalarda Epilepsi ile Karışan Kardiak veya Vazovagal Senkop Sıklığı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 94-99)

Yıldırım Çarpmasından Sonra Bir Çocukta “Nonsustained” Ventriküler Taşikardi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 187-189)
Cevizci

Sibel Cevizci

Makrozomik Bebek Doğuran Diyabeti Olmayan Annelerin Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 23-29)
Ceyhan

Mehmet Ceyhan

Meningokok Aşıları

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Rotavirüs Enfeksiyonları ve Korunma

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Rotavirüs Enfeksiyonları ve Korunma

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Ceylan

Özgür Ceylan

Kronik Amebiazise Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositozlu Bir Olgu - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Ceylaner

Serdar Ceylaner

Multiple Pterygium Sendromu: Olgu Sunumu, Fetal Akinezi Sekansı ve Pterygium Sendromu ile Karşılaştırılması - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 101-103)
Cındık

Nimet Cındık

Blastocystis Hominis Enfestasyonuna Eşlik Eden Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Cinaz

Peyami Cinaz

Pubertal Sorunlar

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Comba

Atakan Comba

Çocukluk Çağında Yineleyen Parotitis - Poster 19

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Karında Kitlenin Nadir Bir Nedeni: Trikobezoar

(J Curr Pediatr 2014; 12: 51-53)
Coşar

Emine Coşar

Makrozomik Bebek Doğuran Diyabeti Olmayan Annelerin Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 23-29)
Coşkun

Yeşim Coşkun

Akut Tonsillofarenjitli Çocuklarda Grup A Beta Hemolitik Streptokok Enfeksiyonu Sıklığı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 13-17)

Hipotalamik Hamartoma Bağlı Santral Erken Puberte - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Over Disgenezisi İle Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Başı Epifiz Kayması Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotalamik Hamartoma Bağlı Santral Erken Puberte - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Over Disgenezisi İle Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Başı Epifiz Kayması Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Cörüt

Nazlı Cörüt

Multiple Pterygium Sendromu: Olgu Sunumu, Fetal Akinezi Sekansı ve Pterygium Sendromu ile Karşılaştırılması - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 101-103)
Cumhur

Aydemir Cumhur

Spastik Çocuklarda Bazı Antropometrik Ölçümlerle Büyümenin Değerlendirilmesi - Poster 6

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ciddi Hipermagnezemi ile Gelen Bir Olgu - Poster 44

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Cura

Altan Cura

Primer FSGS ve Steroid Yanıtlı Nefrotik Sendromda RAS Gen Polimorfizmleri - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü