YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Gaskar

Sevgi Gaskar

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri

(J Curr Pediatr 2014; 12: 20-25)
Gazi Kalaycı

Ayhan Gazi Kalaycı

Pediatrik Çölyak Hastalarında Homosistein, Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 1-6)
Gelişken

Öner Gelişken

Laser Tedavisi Yapılan Prematüre Retinopatili Olguların Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 62-67)
Gencer

Meryem Gencer

Makrozomik Bebek Doğuran Diyabeti Olmayan Annelerin Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 23-29)
Genç

Gürkan Genç

Sturge-Weber Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Orbital Teratomlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

İnguinal ve Umlikal Herni Birlikteliği ile Giden Larsen Sendromlu Olgu - Poster 48

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçeği Olgusu - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçeği Olgusu - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Genç Kayıran

Petek Genç Kayıran

Bronşiolit ve Dilate Kardiyomyopatisi Olan Bir Bebekte Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden Çıkış Anomalisi (Alcapa)

(J Curr Pediatr 2013; 11: 142-145)
Gençoğlan

Gülsüm Gençoğlan

Lameller İktiyoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 154-157)
Genel

Ferah Genel

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımız - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

İki Psödohipoaldosteronizm Olgusu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 183-186)
Gerçek

Emine Gerçek

Gestasyonel Diyabetes Mellitus Yönetimi: Öz-etkililik ve Perinatal Sonuçlar

(J Curr Pediatr 2015; 13: 209-215)
Gerenli

Nelgin Gerenli

Bir Eğitim Hastanesinde Çocuk Hekimlerinin Gelişimsel Kalça Displazisi ile İlgili Bilgi Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 89-96)
Gider

Cahide Gider

Gestasyon Haftasına Göre Düşük Doğum Ağırlığı (SGA) Olan Bebeklerin Uzun Süreli İzlemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocukluk Çağı Astımında İlaç Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)
Giniş

Tayfur Giniş

Çocuk Alerji Kliniği’nde İzlenen Anafilaksili Olguların Özellikleri

(J Curr Pediatr 2017; 15: 12-18)
Göbüt

Nur Göbüt

Fibrodisplazi Ossifikans Progressiva: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 222-226)
Göçmen

İsmail Göçmen

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda Son 3 Yılda İzlenen Hipoksik İskemik Ensefalopatili Olgular ve Kısa Dönem Klinik Seyirleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 100-104)
Gök

Fatih Gök

Çocukluk Çağı Astımında İlaç Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)
Gökalp

Gökhan Gökalp

Robinow Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 44-47)
Gökben

Sarenur Gökben

Transvers Miyelit

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Transvers Miyelit

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Gökçay

Erdal Gökçay

Adaçayı Yağının Yanlış Kullanımına Bağlı Neonatal Konvülziyon: Olgu Sunumu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Gökdağ

Belkıs Gökdağ

Babası Lober Pnömoni Olan Pnömokoksik Menenjit Gelişen Olgu - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Babası Lober Pnömoni Olan Pnömokoksik Menenjit Gelişen Olgu - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Gökdemir

Mahmut Gökdemir

Kronik Ülsere Sekonder Amiloid Birikimi: Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Göker

Cenk Göker

Bursa İlinde 2 Ay - 2 Yaş Çocuklardaki Gastroözefageal Reflü Insidansı - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Göllü

Gülnur Göllü

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Gönç

E. Nazlı Gönç

Erken Tanı Almasına Rağmen Tedaviye Uyumsuz ve Takipsiz Bir Konjenital Adrenal Hiperplazi Vakası - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Görükmez

Orhan Görükmez

TNFRSF11A (RANK) Gen Mutasyonu Saptanan Bir Ailede Prenatal Tanı: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 123-126)
Gözen

Duygu Gözen

Devlet ve Özel Hastanedeki Hemşirelerin Aile Merkezli Bakıma İlişkin Tutum ve Davranışları

(J Curr Pediatr 2016; 14: 1-9)
Gücer

Şeref Gücer

Bursa İlinde 1-16 Yaş Çocuklarda Çinko Eksikliği Prevalansı - Poster 58

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Gül

Davut Gül

TNFRSF11A (RANK) Gen Mutasyonu Saptanan Bir Ailede Prenatal Tanı: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 123-126)

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Yineleyen Parotitis - Poster 19

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Konjenital Hipotiroidili Olguların Değerlendirilmesi: Ulusal Tarama Programının Etkisi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 28-33)
Gülaşı

Selvi Gülaşı

Neonatal Nonketotik Hiperglisinemi: İki Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 137-140)
Gülcan

Gülcihan Gülcan

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Yatırılan Hastalarda Respiratuvar Sinsityal Virüs Enfeksiyonu Sıklığı ve Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 97-103)
Gülen

Ahmet Gülen

Çocuk/Adolesan Gebelikler ve İnfluenza Enfeksiyonları

(J Curr Pediatr 2014; 12: 31-36)
Güler

Hülya Güler

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Engelli Sağlık Kurulu’nca Düzenlenen Çocuklara Ait Raporların Retrospektif İncelenmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 151-159)

Juvenil İdiyopatik Artrit Sağaltımında Metotroksat’a Bağlı Nodül Gelişimi - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hışıltılı Çocuk ve Astım Prevalansı

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

İstanbul İlindeki Okul Çocuklarında Astım ve Semptomlarının Artan Prevalansı (ISAAC Faz III)- POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağı Astımının Tedavisinde Antilökotrienler

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Obezite ve Astım

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Anafilaksiyi Taklit Eden İlaç Reaksiyonu: Lokal Anestezik Nörotoksisitesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 151-154)

Nöroblastomlu Çocukların Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2013; 11: 6-12)

Çocukluk Çağı Mediasten Kitlelerine Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2016; 14: 30-36)
Gülez

Nesrin Gülez

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımız - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hodgkin Lenfoma Tanısı Alan Griscelli Sendromlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Mauriac Sendromu: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Eozinofilik Fasiit: Shulman Sendromu - POSTER: 50

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Juvenil İdiyopatik Artrit Sağaltımında Metotroksat’a Bağlı Nodül Gelişimi - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Sendromlu Olgularımızın Klinik ve Laboratuar Özellikleri - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Mauriac Sendromu: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Asetaminofen (Parasetamol) Zehirlenmesi ile Başvuran Bir Yenidoğan Olgusu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda İlaç İntoksikasyonları: Neler Oluyor? - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Geç Başvurulu Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olgu - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Laringeal Stenoz Düşünülen Yabancı Aspirasyonu Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Laringomalazi Tanısıyla İzlenirken Vallekula Kisti Tanısı Konulan Bir Olgu - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Gülez Gedik

Gamze Gülez Gedik

Perkütan Endoskopik Gastrostomili Çocuğun Ailesinin Evde Bakımda Yaşadığı Sorunlar

(J Curr Pediatr 2016; 14: 110-115)
Gülfidan

Gamze Gülfidan

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Patojenleri ve Antibiyotik Direnç Paternleri - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Gülgün

Mustafa Gülgün

Streptococcus Pneumonia'ya Bağlı Purpura Fulminans: Olgu Sunumu ve Literatür Özeti - Poster 21

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Olgu Sunumu: Bir Çocuk Olguda Metaklopramide Bağlı Gelişen Akut Distoni ve Literatüre Bakış - Poster 51

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Gülle

Saniye Gülle

Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyonda Klasik Triad: Çomak Parmak, Siyanoz ve Polisitemi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 92-95)
Gültekin

Asım Gültekin

Tekrarlayan Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 110-115)
Gülten

Tuna Gülten

TNFRSF11A (RANK) Gen Mutasyonu Saptanan Bir Ailede Prenatal Tanı: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 123-126)
Gülümser

Özlem Gülümser

Nadir Görülen Bir Zehirlenme Olgusu: Metanol Zehirlenmesi - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Gümüş

Hakan Gümüş

Spinal Musküler Atrofi Olgularının Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 18-22)

Bronşiolit ve Dilate Kardiyomyopatisi Olan Bir Bebekte Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden Çıkış Anomalisi (Alcapa)

(J Curr Pediatr 2013; 11: 142-145)
Gümüş Doğan

Derya Gümüş Doğan

Pediatri Asistanlarının ve Tıp Öğrencilerinin ‘‘Çocuk ve Ölüm’’ ile İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 144-150)
Gün

Gülay Gün

Hipotiroidi ve Kas Psödohipertrofisi: Kocher-Debre Semelaigne Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 37-40)
Günay

Ünsal Günay

Bursa İlinde Sağlıklı Yenidoğanlarda Faktör V Leiden Mutasyon Sıklığı - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Kemoterapi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hemofagositik Lenfohistiyositoz Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Kalıtsal Tromboz - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Bursa İlinde 1-16 Yaş Çocuklarda Çinko Eksikliği Prevalansı - Poster 58

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bursa İlinde 1-16 yaş Çocuklarda Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı - Poster 59

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağında Lenfadenomegaliler - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Talasemi Majorlü Vakalarda Endokrin Komplikasyonların Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 58-65)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)
Günaydın

Mithat Günaydın

Bir Çocukta Toraks İçinde Mide Perforasyonu

(J Curr Pediatr 2012; 10: 36-39)
Gündüz

Kamer Gündüz

Lameller İktiyoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 154-157)
Güneri Doğan

Nihan Güneri Doğan

Kardiyak Nedenlere Bağlı İzole Fetal Asit

(J Curr Pediatr 2014; 12: 190-193)
Güneş

Adalet Meral Güneş

Kök Hücre Plastisitesi ve Tıptaki Kullanım Alanları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bursa İlinde Sağlıklı Yenidoğanlarda Faktör V Leiden Mutasyon Sıklığı - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Kemoterapi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hemofagositik Lenfohistiyositoz Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Uzun Süre Anne Sütü ile Beslenen Vejetaryen Anne Bebeklerinde Nütrisyonel B12 Eksikliği - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Tümör Dağılımı - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Kalıtsal Tromboz - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

İmmun Trombositopenik Purpura Tanı ve Tedavisine Güncel Yaklaşım - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Bursa İlinde 1-16 Yaş Çocuklarda Çinko Eksikliği Prevalansı - Poster 58

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bursa İlinde 1-16 yaş Çocuklarda Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı - Poster 59

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağında Lenfadenomegaliler - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Oral Mukozitin Önlenmesi ve Tedavisi: Güncel Yaklaşımlar - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Konjenital Trombositopeni

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Trombositopeni

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Talasemi Majorlü Vakalarda Endokrin Komplikasyonların Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 58-65)

Vitamin K ve Hemostaz - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 113-118)

Artmış Vitamin B12 Düzeyi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 160-164)

Gelişme Geriliği, Kronik İshal veya Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Ter Testi Taraması Sonrası Tanı Konan Kistik Fibrozisli Çocukların Klinik ve Demografik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2013; 11: 96-101)

Tekrarlayan Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 110-115)

Fetüs Papyraceus ile İlişkili Aplazia Kutis Konjenita

(J Curr Pediatr 2015; 13: 147-150)
Güney Varal

İpek Güney Varal

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde İzlenen Konjenital Kalp Hastalıkları: Sıklığı, Risk Faktörleri ve Prognoz

(J Curr Pediatr 2015; 13: 159-164)

Prematüre Bebeklerde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Sonuçları

(J Curr Pediatr 2016; 14: 10-17)
Güngör

Şükrü Güngör

Wilson Hastalıklı Çocuklarda Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 6-11)
Gür

D. Gür

Metallo b-Laktamaz Üreten Gram Negatif Basillerin Çift-Disk Sinerji ve Kombine Disk Testleriyle Tespiti - Poster 22

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Gürakan

Berkan Gürakan

Demir Desteği Alan ve Almayan Çocuklarda Bir Yaşında Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı - Poster 57

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bronşiolit ve Dilate Kardiyomyopatisi Olan Bir Bebekte Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden Çıkış Anomalisi (Alcapa)

(J Curr Pediatr 2013; 11: 142-145)

Neonatal Kolestaz: Tanısal Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Güraksın

Özlem Güraksın

Hipotiroidi ve Kas Psödohipertrofisi: Kocher-Debre Semelaigne Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 37-40)
Güray

Atilla Güray

Kongenital Sternal Defekt ve Eşlik Eden Anomaliler: Yenidoğan Vaka Takdimi - POSTER: 75

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Karın Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Geç Tanılı Konjenital Diyafragma Hernisi Olgusu - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Karın Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Geç Tanılı Konjenital Diyafragma Hernisi Olgusu - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Gürgey

Aytemiz Gürgey

Çocukluk Çağı Anemilerine Hasta Örnekli Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağı Anemilerine Hasta Örnekli Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Gürgöze

Metin Kaya Gürgöze

Kabakulak Enfeksiyonuyla İlişkili Skleredema Adultorum Olgusu - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çamaşır Suyu İçen Çocuklarda Endoskopi Yapılmalı mı? - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Gürkan

Mehmet Fuat Gürkan

Gelişme Geriliği, Kronik İshal veya Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Ter Testi Taraması Sonrası Tanı Konan Kistik Fibrozisli Çocukların Klinik ve Demografik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2013; 11: 96-101)
Gürkaş

Esra Gürkaş

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Gürlek

Dilek Gürlek

“Lumbosakral Hipertrikoz” İpucuyla Tanı Alan Gergin Omurilik Sendromu Olgusu - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Neonatal Kolestaz Olgularının Değerlendirilmesi - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Gürpınar

Arif Gürpınar

Yabancı Cisim (Çiçek Yaprağı) Aspirasyonu Saptanan Hışıltılı Bebek - Olgu Sunumu-POSTER:2

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuklarda Plevral Ampiyem Tedavisi Sonrası Uzun Süreli İzlemde Akciğer Fonksiyonları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 117-124)

Lobektomi Deneyimlerimiz - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 90-93)

Pil Yutma: Klinik Deneyimlerimiz - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Sağ Akciğer Agenezisi; İzole ve Eşlik Eden Anomalilerle Birlikte

(J Curr Pediatr 2013; 11: 134-137)
Gürsu

Alper Hazım Gürsu

Nadir Bir Damar Anomalisi: İzole Doğumsal Vena Kava Superiyor Darlığı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 48-50)

Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 67-72)
Güven

Ahmet Sami Güven

Tekrarlayan Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 110-115)

Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi’ne Başvuran Kırım-Kongo Kanamalı Ateş’li Çocukların Klinik ve Rutin Laboratuvar Testleri Yanında İmmünolojik Açıdan Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 13-20)

Hepatit A Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Bir Guillain Barre Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Asid-Baz Bozuklukları, Asidozun Değerlendirilmesi: Mekanizmalar, Klinik Yaklaşım, Tedavi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Bez Dermatiti Nedeniyle Kullanılan Topikal Steroide Bağlı Cushing Sendromu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 35-37)

Hepatit A Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Bir Guillain Barre Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kanserli Çocuklarda Kemoterapi Sonrası Görülen Semptomlar

(J Curr Pediatr 2016; 14: 74-81)
Güvenç

Osman Güvenç

Miyokardiyal Ventriküler Nonkompaksiyon: Çocuklukta Nadir Görülmesi Nedeniyle Son Literatürün Taranması

(J Curr Pediatr 2015; 13: 138-142)

Süt Çocuğunda Kalp Yetersizliği ile Başvuran Dilate Kardiyomiyopatinin Düzeltilebilir Bir Nedeni: ALCAPA Sendromu

(J Curr Pediatr 2017; 15: 47-50)
Güzel

Bülent Güzel

Kardiyomiyopatinin Tedavi Edilebilir Bir Nedeni: Vitamin D Eksikliği

(J Curr Pediatr 2015; 13: 143-146)
Güzeltaş

Alper Güzeltaş

Süt Çocuğunda Kalp Yetersizliği ile Başvuran Dilate Kardiyomiyopatinin Düzeltilebilir Bir Nedeni: ALCAPA Sendromu

(J Curr Pediatr 2017; 15: 47-50)
Anasayfa Arşiv Arama Menü