Olgu Sunumu

Epididimoorsitle Basvuran Adolesan Brusella Olgusu

10.4274/Jcp.11.76486

  • Arzu Karli
  • Gülnar Sensoy
  • Nursen Belet

J Curr Pediatr 2013;11(3):150-152

Brusella sistemik bir enfeksiyon hastaligidir ve ülkemizde önemli bir halk sagligi problemidir. Birçok organ ve sistemi tutabilen bu zoonotik hastaligin çocuklarda nadir bir prezentasyonu epididimoorsit seklinde olabilir. Burada sundugumuz adolesan olgu sadece skrotal sislik sikayeti ile basvurmus ve sonradan brusella epididimoorsit tanisi almistir. Brusella nadiren epididimoorsit tablosu ile ortaya çikabilir. Skrotal hastaliklarin ayirici tanisinda brusellaya bagli epididimoorsitin özellikle hastaligin endemik oldugu bölgelerde akilda tutulmasi önemlidir. Iyi bir öykü ve laboratuvar testleri ile taniya gidilebilir ve uygun tedavi ile nekrotizan orsit, oligospermi, azospermi gibi komplikasyonlar önlenebilir. (Gün­cel Pe­di­at­ri 2013; 11: 150-2)

Anahtar Kelimeler: Epididymoorchitis, adolescent, brucellosis

Giris

Brusella pek çok organ ve dokuyu tutabilen zoonotik bir hastaliktir. Türkiye’yi de içine alan Akdeniz bölgesinde, Balkanlar’da, Orta Dogu ve Güney Amerika’da halen önemli bir halk sagligi problemidir (1-3). Saglik Bakanligi verilerine göre ülkemizde 2004 yilinda 18408 brusella vakasi bildirilmistir ve olgular daha çok Orta ve Güneydogu Anadolu’nun kirsal kesimlerinde görülmektedir (4). Hastalik insanlara enfekte hayvanlarla dogrudan temasla veya enfekte hayvanlarin pastörize edilmemis süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi ile bulasir (2). Hastalik fokal bulgularin eslik ettigi ya da etmedigi akut bir enfeksiyon ya da kronik enfeksiyon seklinde görülebilir. Akut brusellozda olgularin en sik basvuru yakinmalari ates, artralji, halsizlik, terleme, istahsizlik ve kilo kaybidir (1,2,3,4,2,3,4,5). Lenfohematojen yayilimla osteoartiküler sistem, santral sinir sistemi ve hematolojik sistem gibi pek çok sistem tutulabilir (2). Nadir bir komplikasyon olan epididimoorsit olgularin %2-%20 kadarinda bildirilmistir (6-8). Ülkemizde yapilan çalismalarda da brusellozlu olgularin %3,4 kadarinda epididimoorsit gözlenmistir (4). Brusellanin bu komplikasyonu daha çok genç eriskin yas grubunda görülmektedir. Çocukluk yas grubunda yapilmis genis serilerde bu komplikasyon tanimlanmamistir (9). Bu makalede alisilmis semptomlarin disinda yalnizca skrotal agri, sislik yakinmalari ile basvuran ve brusella epididimoorsiti (BEO) tanisi alan bir çocuk olgu sunulmaktadir.


Olgu Sunumu

On dört yasinda erkek hasta skrotumda üç gün önce baslayan sislik, kizariklik, agri sikayeti ile acil servise basvurdu. Hayvancilikla ugrasan ailenin çig sütten elde edilen peynir tüketme hikayesi mevcuttu ve babasi iki ay önce brusella tedavisi almisti. Fizik muayenede sag testis boyutlari sola göre artmisti, sag testis ödemli, kizarik ve hassasti. Diger sistem muayenelerinde patolojik bulgu saptanmadi. Laboratuvar tetkiklerinde; hemoglobin 13,6 gr/dl, beyaz küre 8900/mm3, trombositler 223000/mm3 idi. Periferik yaymada lenfositler %60 oranindaydi. Eritrosit sedimantasyon hizi 60/saat, C- reaktif protein 117 mg/L, brusella Rose Bengal aglütinasyonu pozitif, brusella immunglobulin M ve G pozitifti. Brusella tüp aglütinasyon testi 1/1280 titrede pozitif bulundu. Skrotal ultrasonografide sol testis boyutlari 41x29x23 mm (14 cm3), sag testis boyutlari 55x37x33 mm (35 cm3), sag peritestiküler yumusak doku belirgin ödemli ve kalin görünümde idi. Sag testiküler mayi miktari artmis olup çok sayida ince ekojen septa içermekteydi ve sag testis ve epididim kanlanmasinda belirgin artis saptandi. Hasta brusella epididimoorsiti tanisiyla servise yatirildi. Doksisiklin ve streptomisin tedavisi baslandi. Skrotuma soguk uygulama ve elevasyon yapildi. Tedavisinin 6. gününde testisinde sisligi belirgin azalan ve agrisi olmayan hastanin C- reaktif proteini 5 mg/L’ye kadar geriledi. Skrotal USG’de sag testis boyutlari 30x43x51 mm olarak ölçüldü. Streptomisin tedavisini iki haftaya, doksisiklin tedavisini 6 haftaya tamamlanmasi önerilerek taburcu edildi. Poliklinik kontrollerinde skrotumun tamamen normal boyutlara döndügü ve ek bir semptomunun olmadigi görüldü.


Tartisma

Brusellozis tüm dünyada önemli bir halk sagligi problemidir. Özellikle ülkemizi de içine alan Akdeniz bölgesinde endemiktir (5). Hastalik insanlara enfekte hayvanlarla dogrudan temas, enfekte hayvan ürünlerinin tüketimi ve enfekte damlaciklarin inhalasyonu ile bulasabilir. Hastaligin baslangiç semptomlari genellikle özgün degildir. Hastalar çogunlukla ates, halsizlik, artralji, gece terlemeleri ile basvururlar. Fizik muayenelerinde hepatosplenomegali, lenfadenopati, artrit görülebilirken rutin laboratuvar incelemelerinde anemi, lökopeni, trombositopeni saptanabilir. Lenfohematojen yayilim yoluyla birçok organ ve sistem tutulumu hastaliga eslik edebilir (2). En sik kas iskelet sistemi, nörolojik sistem, gastrointestinal sistem, hematopoetik sistemi tutan komplikasyonlara rastlanir. Epididimoorsit, prostatit, testiküler apse, sistit, pyelonefrit, seminal vesikülitis gibi genitoüriner sistem (GÜS) komplikasyonlari nadiren gelisebilir (10). Epididimoorsit olgularin %2-20 kadarinda bildirilmis olup daha çok orta yasin altinda görülür (4). Najafi ve arkadaslarinin (8) yaptigi çalismada ortalama görülme yasi 25,5±12,4 yas olarak bildirilmistir. Çocukluk yas grubunda GÜS tutulumu çok daha nadir görülmektedir. Brusellozlu çocuklarin incelendigi iki genis seride epididimoorsit bildirilmemistir (9,10,11). Olgumuz çocuk yas grubunda olmasi ve basvuru yakinmasinin sadece skrotal agri ve sislik olmasi nedeni ile ilgi çekicidir. Brusella epididimoorsitinde testis tutulumu olgumuzda oldugu gibi genellikle tek taraflidir. Izole testis tutulumu nadirdir, çogunlukla epididimit tabloya eslik eder (8,9,10,11,12,9,10,11,12,13). En sik semptomlar skrotal agri ve sisliktir, beraberinde ates olabilir. Hayvanlarla temas öyküsü, pastörize edilmemis süt ürünü tüketimi, tipik ondülan ates ve anormal ürolojik bulgular taniyi destekler. Standart tüp aglutinasyon testinde ≥1/160 titre saptanmasi, kan kültüründe brusella üremesi tanida önemlidir. Ayrica epididimoorsitli vakalarda ejekulat kültürlerinde de Brusella üretilebilir (14). Epididimoorsit tanisinda ultrasonografi de önemli rol oynar. Ultrasonografide genislemis ve heterojen epididimis ve testiküler tutulumda diffüz hipoekoik testis veya fokal intratestiküler alanlar saptanabilir. Ayrica skrotal duvar ve tunika albugineada kalinlasma ve orta derecede hidrosel de görülür (6). Testis ultrasonunda hipoekoeik lezyon testiküler apsenin isareti olabilir (13). Genitoüriner semptomu olmayan brusellozlu olgular skrotal ultrasonla tarandiginda genitoüriner tutulum saptanabilir, bu erken tanida ve komplikasyonlarin önlenmesinde önemli olabilir (15). Olgumuzda hayvancilik yapmalari, taze peynir tüketmeleri ve babasinda brusella öyküsü ile brusella düsünülmüs ve tüp aglütinasyon testi ile tani konulmustur. Ultrason bulgulari da epididimoorsiti desteklemistir. Brusella tedavisi ile yakinmalari hizla düzelen olguda ileri inceleme yapilmamistir. Brusella epididimoorsitinde akut enfeksiyon döneminde sperm analizi hemen hemen her hastada bozuk saptanabilir. Tedavi sonrasi çok az sayida vakada oligospermi ve azospermi devam edebilir. Uzamis infeksiyonlar aspermi, infertilite, testiküler kayip, nekrotizan orsit gibi geri dönüsü zor hasarlara neden olabilir (13). Brusella epididimoorsit tedavisinde standart brusella tedavisi yeterlidir. Uzun süreli kombine antibiyotik tedavisi relapslari önler. Alti-sekiz hafta doksisiklin-rifampisin veya doksisiklin-streptomisin kombine tedavileri epididimoorsitte ilk seçenektir (2). Testiküler abse gelisen olgularda cerrahi drenaj ve nadiren orsiektomi gerekebilir (8,9,10,11,12,13). Sonuç olarak brusella nadiren epididimoorsit tablosu ile ortaya çikabilir. Skrotal hastaliklarin ayirici tanisinda brusellaya bagli epididimoorsitin özellikle hastaligin endemik oldugu bölgelerde akilda tutulmasi önemlidir. Iyi bir öykü ve laboratuvar testleri ile taniya gidilebilir ve uygun tedavi ile nekrotizan orsit, oligospermi, azospermi gibi komplikasyonlar önlenebilir.


1. Schutze GE, Jacobs RF. Brucella. In: Kliegman RM, Stanton BF (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Elsevier Saunders. 0;0:0-0.

2. Young EJ. Brucella Species ( Brucellosis). In: Long SS, Pickering LP, Prober CG (eds). Principles and Practise of Pediatric Infectious Diseases. 2nd ed. Churchill Livingstone, Pennsylvania. 0;0:0-0.

3. Mantur BG, Akki AS, Mangalgi SS, Patil SV, Gobbur RH, Peerapur BV. Childhood brucellesis: A microbiological, epidemiological and clinical study. J Trop Pediatr . 2004;50:0-153.

4. Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H, Baran AI, Karsen H, Evirgen O, Akdeniz H. Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis: a retrotpective evaluation and review of literature. Int J Infect Dis . 2010;14:0-469.

5. Ulug M, Yöntem Y, Yapici F, Can- Ulug N. Clinical and laboratory features, complicatios and treatment outcome of brucellosis in childhood and review of the literaure. Turk J Pediatr . 2011;53:0-413.

6. Celen MK, Ulug M, Ayaz C, Geyik MF, Hosoglu S. Brucellar epididymo-orchitis in southeastern part of Turkey: an 8 year experience. Braz J infect Dis . 2010;14:0-109.

7. Navarro- Martinez A, Solera J, Corredoira J, Beato JL, Martinez- Alfaro E, Manuel Atienzar M, Ariza J. Epididymoorchitis due to Brucella mellitensis: A retrospective study of 59 patients. CID . 2001;33:0-2017.

8. Najafi N, Ghassemian R, Davoody AR, Tayebi A. An unusual complication of common endemic disease: clinical and laboratory aspect of patients with brucella epididymoorchitis in the North of Iran. BMC Res Notes . 2011;4:0-0.

9. Çakir HT, Çuhaci B, Uysal G, Güven MA. Çocukluk çagi brusellozu: 46 vakanin degerlendirilmesi. Yeni Tip Dergisi . 2004;21:0-17.

10. Kadikoylu G, Tuncer G, Bolaman Z, Sina M. Brucellar orchitis in Innervest Anatolia Region of Turkey. A report of 12 cases. Urol Int . 2002;69:0-33.

11. Tanir G, Tüfekçi SB, Tuygun N. Presentation, complications, and treatment outcome of brucellosis in Turkish children. Pediatr Int . 2009;51:0-114.

12. Memish ZA, Venkatesh S. Brucellar epididymo-ochhitis in Saudi Arabia: a retrospective study of 26 cases and review of the literature. BJU Int . 2001;88:0-72.

13. Akinci E, Bodur H, Cevik MA, Erbay A, Eren SS, Ziraman I et al. A complication of brucellosis: Epididymoorchitis. Int J Infect Dis . 2006;10:0-171.

14. ztürk R, Soysal F, Altas K. Sperm kültüründe Brucella melitensis üretilen bir epididimoorsit bruselloz olgusu. Türk Mikrobiyol Cem . 1993;23:0-148.

15. Bayram MM, Kervancioglu R. Scrotal gray-scale and color Doppler sonographic findings in genitourinary brucellosis. J Clin Ultrasound . 1997;25:0-443.