Özgün Araştırma

0-6 Yaş Arasındaki Çocuklarda Travma Dışı Ev Kazalarının Önlenmesi

10.4274/jcp.2021.0004

  • Murat Doğan
  • Mehmet Adnan Öztürk

Gönderim Tarihi: 12.09.2020 Kabul Tarihi: 15.01.2021 J Curr Pediatr 2021;19(1):23-29

Giriş:

Ev kazaları toplumların genel bir sorunudur ve çoğunluğu önlenebilir niteliktedir. Bu çalışma; 0-6 yaş grubu çocuklarda travmatik olmayan ev kazalarını etkileyen faktörlerin ve kazaları önleme yöntemlerininin araştırılması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında travma dışı ev kazası nedeniyle başvuran 335 olgu değerlendirilmiştir. Veriler literatür ışığında geliştirilen bir soru formu aracılığıyla toplandı. Bu formda çocuklara ve aileye ait özellikler ve çocukların ev kazası geçirme durumu ile ilgili bilgileri sorgulayan sorular yer aldı.

Bulgular:

Çalışmamızda ev kazası erkek çocuklarda daha fazlaydı. Ev kazasının tipi olarak en sık ilaç içme (%45,8) saptanmış olup sonrasında sırasıyla korozif madde içimi (%28), yabancı cisim yutma ve aspirasyonuydu (%26,2). Ev kazalarının büyük çoğunluğu aile kaynaklı nedenlerdi (ihmal-dikkatsizlik). Anne yaşı artışı, çalışmayan anne oranı artışı ve anne ve babanın eğitim düzeyi düşüklüğüyle ihmal/dikkatsizliğe bağlı ev kazası anlamlı şekilde artmaktaydı (p<0.001).

Sonuç:

Çalışmamızın sonucunda ev kazalarının büyük çoğunluğunun çocuklardan kaynaklanmadığını ebeveynlerin ihmal ve dikkatsizliklerinden kaynaklandığını tespit ettik. Ev kazalarının neredeyse tamamının eğitim ile önlenebileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden 0-6 yaş grubu çocuklarda ev kazalarını önlemek için ailelere ve çocuklara bakım veren kişilere çocukların gelişimsel özellikleri, ev kazaları risk faktörleri, ev kazaları güvenlik önlemleri konusunda eğitim verilmeli ve ev ortamları daha güvenli hale getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, ev kazası, eğitim