Diğer

2021 Konu Dizini

J Curr Pediatr 2021;19(3):0-0

Adölesan sağlığı/Adolescent health344
Adölesan/Adolescence212, 303
Advers ilaç reaksiyonları/Adverse drug reactions135
Ağız sağlığı/Oral health338
Ağrı/Pain84
Ailesel/Familial52
Akut lenfoblastik lösemi/Acute lymphoblastic leukemia141
Akut lösemi/Acute leukemia46
Alerjen/Allergen67
Alerjik astım/Allergic asthma67
Algılama/Perception30
Alt solunum yolu enfeksiyonu/Lower respiratory tract infection106
Anne/Mother30
Anti-müllerian hormon/Anti-mullerian hormone311
Antibiyotikler/Antibiotics135
Antikonvülzan tedavi/Anticonvulsant therapy203
Arteriyel tromboemboli/Arterial thromboembolism387
Asit gastroözofageal reflü/Acid 
gastroesophageal reflux241
Astım/Asthma67
Atlet/Athletes344
Atopi/Atopy328
Becker muscular dystrophy/Becker musküler distrofi15
Beslenme/Nutrition127
Beta-laktam alerjisi/Beta-lactam allergy1
Bilişsel işlevsellik/Cognitive functioning363
Blattella germanica/Blattella germanica328
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar/Sexual transmitted diseases212
Çocuk/Childhood328
Çocuk Sağlığı/Child health344
Çocuk yoğun bakım ünitesi/Pediatric intensive 
care unit231
Çocuk/Child1, 39, 46, 92, 67, 100, 162, 176, 280, 292, 379, 393
Çocuklar/Children23, 285, 319, 338
Çocukluk çağı obezitesi/Childhood obesity30
Çocukluk çağı/Childhood76, 225, 354
Çocukta aşırı beslenme/Child overnutrition30
COVID-19/COVID-199, 280, 319
D vitamini/Vitamin D9
Deri prik test/Skin prick test67
Direnç/Resistance135
Diş çürüğü/Dental caries338
Diş fırçalama/Tooth brushing338
Diş sağlığı/Dental health338
Duchenne muscular dystrophy/Duchenne musküler distrofi15
Duyarlılık/Sensitivity67
Eğitim/Education23
Egzersiz/Exercise344
Ekstrakranial/Extracranial176
Emzirmeye devam edilmesi/Breastfeeding continuation193
Epigastrik ağrı/Epigastric pain285
ERCP/ERCP373
Ergen/Adolescent311
Erken başlangıçlı/Early-onset52
Erken term/Early term168
Ev kazası/Home accident23
Farmakoterapi/Pharmacotherapy135
Fazla kilolu olma/Overweight76
Geçerlilik/Validity84
Germ hücreli tümör/Germ cell tumor176
Güvenirlik/Reliability84
H. Pylori/H. Pylori39
Hamam böceği/Cockroach328
Hassas tıp/Precision medicine259
Health-related quality of life/Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi15
Hemşire/Nurse292
Hiperbilirubinemi/Hyperbilirubinemia151
Hipertansiyon/Hypertensio393
Hipofosfatemi/Hypophosphatemia9
İkiz/Twin387
İlaç alerjisi/Drug allergy1
İlişkili faktörler/Associated factors193
İmmünolojik hastalıklar/Immunological diseases259
İmpedans/Multichannel intraluminal impedance241
İnce iğne aspirasyon biyopsisi/Fine needle aspiration biopsy354
İnek sütü alerjisi/Cow’s milk allergy379
İnhibin-A/Inhibin-A311
İnsulin-like peptide-3/Insulin-like peptide-3311
İntraoperatif kolanjiyografi/Intraoperative cholangiography185
İntrauterin tromboemboli/Intrauterine thromboembolism387
İOK/IOC185
İVIG/IVIG259
Kalp/Heart344
Kan basıncı/Blood pressure393
Kan değişimi/Exchange transfusion151
Kanama/Bleeding162
Kardiyak tutulum/Myocardial involvement319
Karın ağrısı/Abdominal pain285
Kistik fibrozis/Cystic fibrosis127
Kılavuz/Guideline393
Kısa boy/Short stature363
Koledok kisti/Choledochal cyst185, 373
Koledok taşı/Choledochal stone373
Konjenital malformasyon/Congenital malformation46
Kronik hastalığa sahip çocuk/Children with chronic diseases271
Kronik pankreatit/Chronic pancreatitis373
Laboratuvar parametreler/Laboratory parameters280
Lipid/Lipid100
Madde bağımlılığı/Substance addiction212
Malabsorbsiyon/Malabsorption127
Malign/Malignant176
Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi/Magnetic resonance cholangiopancreatography185
Maternal obezite/Body mass index121
Mesane bağırsak disfonksiyonu/Bladder bowel dysfunction60
Mesane bağırsak skoru/Bladder bowel score60
Mikrobesin ögeleri/Micronutrients127
Monogenik obezite/Monogenic obesity52
Morbidite/Morbidity168
Mortalite/Maternal obesity121
MRCP/MRCP185
Multipl skleroz/Multiple sclerosis225
Nadir faktör eksikliği/Rare factor deficiency162
Neonatal konvülziyon/Neonatal seizures203
Neonatal sonuç/Neonatal outcome168
Nörogelişim/Jaundice151
Nörolojik sonuçlar/Neurological outcomes203
Nusinersen/Nusinersen248
Obez/Obese100
Obezite farkındalığı/Obesity awareness292
Obezite/Obesity303
Obezite/Obesity60, 76
Obezojenik çevre/Obesogenic environment292
Okul öncesi çağ/Preschool338
Okul öncesi çocuk/Preschool children84
Ölçek/Scale84
Onasemnogene abeparvovec-xioi/Onasemnogene abeparvovec-xioi248
Pediatri/Pediatrics135
Pediatrik sosyal hizmet müdahaleleri/Pediatric social work interventions271
Pediatrik sosyal hizmet müdahaleleri/Pediatric social work interventions271
Pediatrik/Pediatric141
Peg-ada/Peg-ada259
Penisilin alerjisi/Penicillin allergy1
Philadelphia-benzeri/Philadelphia-like141
Phonly olayları/Ph-only events241
Polikistik over sendromu/Polycystic ovary syndrome311
Prematürite/Mortality121
Prognoz/Prognosis379
Psikopatoloji/Psychopathologyi363
Psikososyal özellikler/Psychosocial characteristics363
Psikososyal sorunlar/Psychosocial problems271
Respiratuvar sinsityal virüs/Respiratory 
syncytial virus106
Risdiplam/Risdiplam248
Sadece anne sütüyle besleme/Exclusive breastfeeding duration193
Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyon/Healthcare associated infection231
Solunum virüsleri/Respiratory viruses106
Sosyo-ekonomik statü/Socio-economic status76
Spinal musküler atrofi (sma)/Spinal muscular 
atrophy (sma)248
Status epileptikus/Status epilepticus203
Subklinik hipotiroidi/Subclinical hypothyroidism100
Survival motor nöron (smn)/Survival motor 
neuron (smn)248
Tedavi/Treatment225
Tiroid/Thyroid354
Tıp eğitimi/Medical education113
Tolerans/Tolerance379
Toplum/Community193
TP-E/QTC orani/TP-E/QTC ratio92
Turner sendromu/Turner syndrome363
Ülke/Country193
Ultrasonografi/Ultrasonography113, 354
Üre nefes testi/Urea breath test39
Üst gastrointestinal sistem endoskopisi/Upper gastrointestinal system endoscopy285
Uyku bozukluğu/Sleep disorder303
Uyku/Sleep303
Vücut kitle indeksi/Prematurity121
Yaşam kalitesi/Quality of life60
Yenidoğan yoğun bakım servisi/Neonatal intensive care unit168
Yenidoğan yoğun bakım ünitesi/Neonatal intensive care unit231
Yenidoğan yoğun bakım/Neonatal intensive care unit106
Yenidoğan/Neonatal113
Yenidoğan/Newborn106, 151, 203, 319, 387
Zehirlenme/Intoxication92