Diğer

Altinci Hastalik ve Fontanel Bombeligi: Bir Vaka Takdimi - Poster 20

  • Zeynep Tugba Arikan
  • Hatice Tatar Aksoy
  • Özlem Teksam

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Altinci hastalik, HHV-6 veya HHV-7 etkenleri ile olusan, daha çok süt çocuklugu ve erken çocukluk döneminde görülen, yüksek ates ve atesin ani düsüsünü takiben ortaya çikan döküntü ile karakterize bir hastaliktir. Gastrointestinal ve üst solunum yolu bulgulari, öksürük, servikal ve oksipital lenfadenopatiler, fontanel bombeligi ve nöbetler ise diger klinik bulgular arasinda sayilabilir. Irritabilite, nöbet ve fontanel bombeligi olan vakalar, menenjit ile karisabilmekte, bu vakalarda beyin omurilik sivisi incelemesi gerekmektedir. 6.5 aylik kiz hasta hastanemiz çocuk acil poliklinigine iki gündür olan yüksek ates nedeni ile basvurdu. Fizik muayenesinde VI: 39 ºC, Nb: 140/dk, SS: 30/dk, ön fontanel 2x2 cm normalden bombe idi. Ek patolojik bulgu tesbit edilmedi. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin: 8.4 gr/dl, beyaz küre: 4500 /mm_, trombosit : 203000 /mm_, periferik yaymasinda %65 polimorfonükleer lökosit , %35 lenfosit mevcut idi. Idrar incelemesinde özellik yoktu. Beyin omurilik sivisi mikroskopik incelemesinde hücre görülmedi, glukoz: 59 mg/dl, eslik eden kan sekeri : 100 mg/dl, protein: 14 mg/dl idi. Ates düsürme önerileri ile gönderilen hasta bir gün sonra döküntü nedeni ile tekrar basvurdu. Öyküsünden döküntünün atesin düsmesini takiben ortaya çiktigi ögrenildi. Fizik muayenesinde VI: 37.2 ºC, tüm vücutta yaygin makülopapüler döküntü tesbit edildi. Hastada öykü ve klinik bulgular ile altinci hastalik düsünüldü. Izleminde, kizamik ve kizamikçik için gönderilmis olan serolojik testlerin negatif oldugu ve beyin omurilik sivisi kültüründe üreme olmadigi ögrenildi. Bu vaka ile, fontanel bombeliginin altinci hastalik klinik bulgularindan biri oldugu, altinci hastaligin menenjit benzeri bulgular ile prezente olabilecegi, ates ve fontanel bombeligi ile basvuran, beyin omurilik sivisi incelemelerinde patoloji saptanmayan vakalarin döküntü yönünden izlenmesi gerektigi vurgulanmak istenmistir.