Özgün Araştırma

Anne Sütü ve Emzirme ile İlgili Anneler Tarafından Bilinen Doğrular ve Yanlışlar

10.4274/jcp.2018.0020

  • Özlem Öztürk
  • Pelin Sarıkaya
  • Şeymanur Özdemir
  • Zeynep Çikendin
  • Nurşen Zünbül

J Curr Pediatr 2018;16(2):40-54

GİRİŞ ve AMAÇ:

Bu çalışma, anne sütü ve emzirme ile ilgili anneler tarafından bilenen doğrular ve yanlışların neler olduğunun incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Araştırma, 1 Ocak – 1 Mart 2015 tarihleri arasında Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 0-2 yaş grubu bebeği yatan 250 annenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, 32 sorunun yer aldığı anket formu ve annelerin anne sütü ve emzirmeye yönelik bilgilerini değerlendiren 34 ifadenin yer aldığı tanımlayıcı form kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel analizler kullanılmıştır.

BULGULAR:

Çalışmaya katılan annelerin yaş ortalaması 28.7 olup, %27.6’sının ilkokul mezunu ve %87.2’sinin ev hanımı olduğu saptanmıştır. Annelerin %85.6’sının anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi aldığı, bilgi edinme kaynaklarında %56 ile sağlık personelinin ilk sırada yer aldığı belirlenmiştir. Annelerin %41.6’sı “Buzdolabından çıkarılan anne sütü ocakta ısıtıldıktan sonra bebeğe verilmelidir” ifadesine, %71.2’si “Göğüsler her emzirmeden önce karbonatlı veya sabunlu suyla temizlenir” ifadesine evet demiştir. Annelerin bilgi alma durumları ile anne sütü ve emzirmeye yönelik ifadelere verdikleri yanıtlar karşılaştırıldığında, annelerin bilgi alma durumları ile sekiz ifade arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Çalışmaya katılan annelerin büyük çoğunluğu anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi almış olmalarına rağmen, anne sütü ve emzirmeye yönelik bilgilerinin yeterli olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, emzirme, bebek, sağlık eğitimi.